Dražba nehnuteľností v obci Šarovce v katastrálnom území Veľké Šarovce

Katastrálne územie:
Veľké Šarovce
Obec:
Šarovce

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 20.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 11/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne
D. Dátum konania dražby 20. 06. 2018
E. Čas konania dražby 13:30 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

802

Levice

Veľké Šarovce

Levice

Šarovce

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

824/71

Zastavané plochy a nádvoria

375

824/72

Záhrady

917

824/180

Zastavané plochy a nádvoria

138

824/181

Zastavané plochy a nádvoria

27

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

231

824/180

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 231  na parcele C KN č. 824/180 je situovaný ako samostatne stojaci dom v okrajovej časti zastavaného územia obce Šarovce, katastrálne územie Veľké Šarovce, okres Levice. Dom bol daný do užívania v roku 1950. Na dome bola zhotovená rekonštrukcia interiéru v rozsahu kúpelne, kuchyne, podláh a výmeny jedného okna a vchodových dverí za plastové, bola zhotovená aj čiastočná rekonštrukcia exteriéru.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa jednopodlažný dom s  jedným nadzemným podlažím, pôdorysného tvaru L. I. nadzemné podlažie - 2 x izba, chodba, kuchyňa, kúpeľňa s wc, kotolňa

Technické riešenie:

Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane;  - WC min. do výšky 1 m;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením.  Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou;  - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla. - Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - na tuhé palivá obyčajné. Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

Letná kuchyňa na parc. č. 824/181

Umiestnenie stavby: vo dvore domu na parc. č. 824/181. Dispozičné riešenie: jedna miestnosť bez vybavenia (sklad).

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - podbitie krovu. Strecha - krytina na plochých strechách - plechová pozinkovaná. Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 231  na parcele C KN č. 824/180 je situovaný ako samostatne stojaci dom v okrajovej časti zastavaného územia obce Šarovce, katastrálne územie Veľké Šarovce, okres Levice. Dom bol daný do užívania v roku 1950. Na dome bola zhotovená rekonštrukcia interiéru v rozsahu kúpelne, kuchyne, podláh a výmeny jedného okna a vchodových dverí za plastové, bola zhotovená aj čiastočná rekonštrukcia exteriéru.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa jednopodlažný dom s  jedným nadzemným podlažím, pôdorysného tvaru L. I. nadzemné podlažie - 2 x izba, chodba, kuchyňa, kúpeľňa s wc, kotolňa

Technické riešenie:

Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane;  - WC min. do výšky 1 m;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením.  Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou;  - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla. - Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - na tuhé palivá obyčajné. Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

Letná kuchyňa na parc. č. 824/181

Umiestnenie stavby: vo dvore domu na parc. č. 824/181. Dispozičné riešenie: jedna miestnosť bez vybavenia (sklad).

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - podbitie krovu. Strecha - krytina na plochých strechách - plechová pozinkovaná. Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- V-2457/2013 - zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 10.06.2013 v prospech záložného veriteľa: DPS financial consulting, s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, IČO 46713930 (Z-7412/2017 - zmena záložného veriteľa na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č.45/2017 zo dňa 6.12.2017), na stavbu: rodinný dom s.č. 231 na CKN p.č. 824/180 a pozemky: CKN p.č. 824/71, 824/72, 824/180, 824/181 - vz.4/14, vz.22/18.
- Z-6603/2014 zo dňa 27.10.2014 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 6476/2014 zo dňa 22.10.2014, EÚ Košice, JUDr. Ladislav Kováč, PhD. - súdny exekútor, podľa § 168 ods.1 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. pre povinného Mário Horváth r. Horváth (nar. 22.9.1990) na parcely registra C-KN č. 824/71, 824/72, 824/180, 824/181 a stavbu rodinný dom súp.č. 231 na p.č. 824/180 vo vlastníctve povinného v podiele 1/1 - vz. 206/14.
- Z-6604/2014 zo dňa 27.10.2014 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 24660/2013 zo dňa 22.10.2014, EÚ Košice, JUDr. Ladislav Kováč, PhD. - súdny exekútor, podľa § 168 ods.1 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. pre povinného Mário Horváth r. Horváth (nar. 22.9.1990) na parcely registra C-KN č. 824/71, 824/72, 824/180, 824/181 a stavbu rodinný dom súp.č. 231 na p.č. 824/180 vo vlastníctve povinného v podiele 1/1 - vz. 207/14.
- Z-4332/2015 zo dňa 6.7.2015 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 2174/2015-9 zo dňa 6.7.2015, EÚ Košice, JUDr. Ladislav Kováč, PhD. - súdny exekútor, podľa § 168 ods. 1, 169, 171, 173, 174, 175, 177 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. pre povinného Mário Horváth r. Horváth (nar. 22.09.1990) na pozemky registra C-KN parc. č. 824/180, 824/181, 824/71, 824/72 a stavbu rodinný dom súp.č. 231 na p.č. 824/180 vo vlastníctve povinného v podiele 1/1. - vz. 218/15


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 25/2018
Meno znalca: Ing. Marián Novotný
Dátum vyhotovenia: 28.02.2018
Všeobecná cena odhadu: 23 200,00 €