Dražba nehnuteľností v obci Šarovce v katastrálnom území Veľké Šarovce

Katastrálne územie:
Veľké Šarovce
Obec:
Šarovce

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 09.07.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 172a/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik
D. Dátum konania dražby 09. 07. 2018
E. Čas konania dražby 12:00 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

140

Levice

Veľké Šarovce

Levice

Šarovce

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

14/18

Zastavané plochy a nádvoria

348

14/19

Záhrady

830

14/26

Zastavané plochy a nádvoria

171

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

9

14/26

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

POPIS STAVBY

Budova rodinného domu sa nachádza medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, v zastavanom území obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, čiastočným podpivničením, polovalbovou strechou.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE

Vychádzajúc z výsledkov miestnej obhliadky, odborného odhadu ako aj potvrdenia o veku stavby je rok zahájenia užívania stavby od roku 1956. Prístavba je užívaná od roku 1969. Na stavbe bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Prestavba a úplná rekonštrukcia bola zahájená v roku 2015. Rekonštrukciou a prestavbou bola vymenená strešná krytina, oplechovanie, všetky výplne otvorov, nové sú aj vnútorné vedenia elektriny, vody a kanalizácie, ústredného kúrenia, nášľapné vrstvy podláh, omietky a obklady, nové je vnútorné vybavenie kúpeľne. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná.

Rodinný dom je vybudovaný z murovacích prvkov a technológií bežne používaných v čase výstavby ako i rekonštrukcie, s ekologickými a energeticky efektívnymi parametrami  po prestavbe, ktoré v plnej miere zodpovedajú predpísaným technickým požiadavkám. Stavebné práce sú vyhotovené v dobrej kvalite a plne zodpovedajúce pre účely súčasného využitia. Vybavenie je štandardné - vnútorné aj technické, s reálne štandardným komfortom užívania - bývania.

POPIS PODLAŽÍ

Prístavba z roku 1969

Dispozičné riešenie 1. podzemného podlažia - nachádza sa schodisko a sklad.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Osadenie podlažia je v priemernej hĺbke nad 1,50 m, bez zvislej hydroizolácie. Obvodové murivo podzemného podlažia je murované z tehál v skladobnej hrúbke 0,45 m, nenosné priečky sú tehlové hrúbky 0,15 m. Strop nad podlažím je monolitický železobetónový, s rovným podhľadom. Schody na terén majú betónovú nosnú konštrukciu, s povrchom nástupníc z betónovej mazaniny zatretej. Výplne okenných sú kovové jednoduché, s jednovrstvým zasklením. Vstupné dvere sú drevené plné. Podlahy podlažia sú s povrchom z cementového poteru. Elektroinštalácia je len svetelná, poistkové automaty. Rozvod vody na danom podlaží rodinného domu je len studenej, vyhotovené z Pe trubiek.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

1. Nadzemné podlažie

Dispozičné riešenie 1. nadzemnom podlažia - nachádza sa tu zádverie, tri izby, kuchyňa s jedálenským kútom, šatníková miestnosť, kúpeľňa so záchodom, sklad.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Základy sú vyhotovené ako betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená z monolitického betónu, s priemernou výškou 0,45 m. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke 0,45 m. Vnútorné nosné steny sú z tehál murované v skladobnej hrúbke 0,30 m, nenosné priečky hrúbky 0,15 m, so sádrovou hladkou omietkou. Strop nad prízemím vyhotvený ako drevený trámový - s horným a dolným záklopom - s rovným podhľadom zo sádrokartónu a so tepelnou izoláciou. Strecha domu je polovalbová, nosná konštrukcia strechy je z dreveného krovu s krytinou z pálených škridiel Tondach. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného farbeného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie (parapety a pod.) sú vyhotovené z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, na jednom priečelí vápenné, obklady sú keramické na 2 priečeliach do 1/3 obloženej plochy. Výplne okenných otvorov sú plastové s izolačným dvojsklom, opatrené vnútornými plastovými žaluziemy. Vstupné dvere do domu sú plastové presklené. Podlahy podlažia v obytných miestnostiach sú s povrchom z betónovej mazaniny, v ostatných miestnostiach sú prevažne keramické dlažby. Elektroinštalácia je svetelná ako i motorická. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody, elektro NN, odkanalizovaný je do vlastnej žumpy. Rozvod vody v dome teplej aj studenej vyhotovené z Pe trubiek. Kanalizácia je z plastového potrubia. Vybavenie kuchyne v čase obhliadky nebolo žiadne. Vnútorné vybavenie podlažia pozostáva : vaňa plastová jednoduchá. Vodovodná batéria je páková nerezová so sprchou 1 kus. Záchod je umiestnený v kúpeľni a je  splachovací. Vnútorné obklady sa nachádzajú v prevážnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Prístavba z roku 1969

Prístavba k rodinnému domu má obdobné stavebno-technické vyhotovenie, ako pôvodnej stavby. Užívaná je od roku 1969.

Sklad na pozemku s parc. č. 14/18 v kat. ú. Veľké Šarovce

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Základy sú betónové monolitické, základové pätky. Nosná konštrukcia je kovová - oceľové stĺpy,  zastrešenie je sedlové, nosná konštrukcia strechy je z kovových profilov, s krytinou z azbestocementových vlnoviek. Podlaha je z betónovej mazaniny

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

POPIS STAVBY

Budova rodinného domu sa nachádza medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, v zastavanom území obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, čiastočným podpivničením, polovalbovou strechou.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE

Vychádzajúc z výsledkov miestnej obhliadky, odborného odhadu ako aj potvrdenia o veku stavby je rok zahájenia užívania stavby od roku 1956. Prístavba je užívaná od roku 1969. Na stavbe bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Prestavba a úplná rekonštrukcia bola zahájená v roku 2015. Rekonštrukciou a prestavbou bola vymenená strešná krytina, oplechovanie, všetky výplne otvorov, nové sú aj vnútorné vedenia elektriny, vody a kanalizácie, ústredného kúrenia, nášľapné vrstvy podláh, omietky a obklady, nové je vnútorné vybavenie kúpeľne. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná.

Rodinný dom je vybudovaný z murovacích prvkov a technológií bežne používaných v čase výstavby ako i rekonštrukcie, s ekologickými a energeticky efektívnymi parametrami  po prestavbe, ktoré v plnej miere zodpovedajú predpísaným technickým požiadavkám. Stavebné práce sú vyhotovené v dobrej kvalite a plne zodpovedajúce pre účely súčasného využitia. Vybavenie je štandardné - vnútorné aj technické, s reálne štandardným komfortom užívania - bývania.

POPIS PODLAŽÍ

Prístavba z roku 1969

Dispozičné riešenie 1. podzemného podlažia - nachádza sa schodisko a sklad.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Osadenie podlažia je v priemernej hĺbke nad 1,50 m, bez zvislej hydroizolácie. Obvodové murivo podzemného podlažia je murované z tehál v skladobnej hrúbke 0,45 m, nenosné priečky sú tehlové hrúbky 0,15 m. Strop nad podlažím je monolitický železobetónový, s rovným podhľadom. Schody na terén majú betónovú nosnú konštrukciu, s povrchom nástupníc z betónovej mazaniny zatretej. Výplne okenných sú kovové jednoduché, s jednovrstvým zasklením. Vstupné dvere sú drevené plné. Podlahy podlažia sú s povrchom z cementového poteru. Elektroinštalácia je len svetelná, poistkové automaty. Rozvod vody na danom podlaží rodinného domu je len studenej, vyhotovené z Pe trubiek.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

1. Nadzemné podlažie

Dispozičné riešenie 1. nadzemnom podlažia - nachádza sa tu zádverie, tri izby, kuchyňa s jedálenským kútom, šatníková miestnosť, kúpeľňa so záchodom, sklad.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Základy sú vyhotovené ako betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená z monolitického betónu, s priemernou výškou 0,45 m. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke 0,45 m. Vnútorné nosné steny sú z tehál murované v skladobnej hrúbke 0,30 m, nenosné priečky hrúbky 0,15 m, so sádrovou hladkou omietkou. Strop nad prízemím vyhotvený ako drevený trámový - s horným a dolným záklopom - s rovným podhľadom zo sádrokartónu a so tepelnou izoláciou. Strecha domu je polovalbová, nosná konštrukcia strechy je z dreveného krovu s krytinou z pálených škridiel Tondach. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného farbeného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie (parapety a pod.) sú vyhotovené z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, na jednom priečelí vápenné, obklady sú keramické na 2 priečeliach do 1/3 obloženej plochy. Výplne okenných otvorov sú plastové s izolačným dvojsklom, opatrené vnútornými plastovými žaluziemy. Vstupné dvere do domu sú plastové presklené. Podlahy podlažia v obytných miestnostiach sú s povrchom z betónovej mazaniny, v ostatných miestnostiach sú prevažne keramické dlažby. Elektroinštalácia je svetelná ako i motorická. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody, elektro NN, odkanalizovaný je do vlastnej žumpy. Rozvod vody v dome teplej aj studenej vyhotovené z Pe trubiek. Kanalizácia je z plastového potrubia. Vybavenie kuchyne v čase obhliadky nebolo žiadne. Vnútorné vybavenie podlažia pozostáva : vaňa plastová jednoduchá. Vodovodná batéria je páková nerezová so sprchou 1 kus. Záchod je umiestnený v kúpeľni a je  splachovací. Vnútorné obklady sa nachádzajú v prevážnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Prístavba z roku 1969

Prístavba k rodinnému domu má obdobné stavebno-technické vyhotovenie, ako pôvodnej stavby. Užívaná je od roku 1969.

Sklad na pozemku s parc. č. 14/18 v kat. ú. Veľké Šarovce

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Základy sú betónové monolitické, základové pätky. Nosná konštrukcia je kovová - oceľové stĺpy,  zastrešenie je sedlové, nosná konštrukcia strechy je z kovových profilov, s krytinou z azbestocementových vlnoviek. Podlaha je z betónovej mazaniny

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- V-1746/2013 - zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 26.04.2013 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava IČO:00151653 na pozemky: C KN p.č. 14/19, 14/18, 14/26 a stavbu: rodinný dom s.č. 9 na CKN p.č.14/26 - vz.47/13.
- Z-2272/2017 zo dňa 6.4.2017 - Exekučný príkaz Exekútorského úradu v Košiciach, súdny exekútor JUDr. Ladislav Kováč, PhD. na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 1524/2017-8 zo dňa 28.3.2017 podľa ustanovenia § 168 ods. 1 zákona NR SR č.233/1995 Z.z.,v prospech oprávneného DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, IČO: 35942436 vo vlastníctve povinného Birdáč Kristian r.Birdáč nar. 29.9.1982 a Božena Birdáčová r.Tušková nar. 13.12.1985 na parc.č. 14/18, 14/19, 14/26, rodinný dom-sč.9 na parc.č.14/26,-vz. 45/2017.
- Z-2391/2017 zo dňa 11.4.2017 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Exekútorský úrad Bratislava, oprávnený DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava IČO: 35942436, súdny exekútor JUDr. Falisová Eva, č.EX 7384/17-12 MA zo dňa 7.4.2017 v zmysle ustanovenia § 168 ods. 1 písm. b/ zákona NR SR 233/1995 Z.z., vo vlastníctve povinného Birdáč Kristián r. Birdáč ( 29.9.1982 ) a Birdáčová Božena r. Tušková ( 13.12.1985 ) na podiel 1/1, na pozemky reg. CKN parc.č. 14/18, 14/19, 14/26 a stavbu rodinného domu so sč. 9 na pozemku reg. CKN parc.č. 14/26.-vz. 47/2017

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 22 280,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 8/2018
Meno znalca: Ing. Imrich Mészáros
Dátum vyhotovenia: 24.01.2018
Všeobecná cena odhadu: 29 200,00 €