Dražba nehnuteľností v obci Šarovce v katastrálnom území Veľké Šarovce

Katastrálne územie:
Veľké Šarovce
Obec:
Šarovce

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 24.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO249/15
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
D. Dátum konania dražby 24. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 2.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

172

Levice

Levice

Šarovce

Veľké Šarovce

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

824/21

Záhrady

1584

824/22

Zastavané plochy a nádvoria

703

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

159

824/22

10 - rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 157 na p.č. 824/22, k.ú. Veľké Šarovce.

Rodinný dom:

Ohodnocovaná nehnuteľnosť je rodinný dom súp.č. 157, postavený v obci Šarovce na parc.č. 824/22 v okrese Levice. V obci prebehlo prečíslovanie rodinných domov, ktoré nebolo zapísané na liste vlastníctva, kde je ešte staré neplatné číslo 159. Obec to doložila svojim potvrdenim zo dňa 21.3.2018. Jedná sa o samostatne stojaci prízemný rodinný dom s čiastočným podpivničením. Dom je postavený na rovinatom pozemku, prístupnom priamo zo spevnenej asfaltovej komunikácie, cez dvor. Za domom sa nachádza záhrada. Celý pozemok je oplotený. Pôvodná stavba rodinného domu je z roku 1960. Doklady o veku rodinného domu sa nezachovali. Vek domu je určený na základe informácií spomínané v Znaleckom posudku č.139/2015.

Dispozičné riešenie:

Do domu sa vstupuje z bočnej strany domu cez presklené zádverie do vstupnej chodby. Odtiaľ je prístupná chodba, potom špajza, kúpeľňa s wc a 3 izby. Ďalej sa tu nachádza komora, ďalšia izba a dva skladové priestory.

Stavebnotechnické riešenie:

Stavba je vybudovaná na rovinatom teréne, založená na betónových základových pásoch bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Nosná obvodová konštrukcia je murovaná z tehál hr. 380, priečky tiež murované z tehál. Stropná konštrukcia je sčasti valbová a s časti sedlová. Vonkajšia fasáda je hrubá omietka,na viacerých miestach značne poškodená zemnou vlhkosťou, zatekajúicou strechou a nefunkčnými dažďovými žlabmi. Interiér je v dôsledku bývania konfliktných skupín úplne zničený, chýbajú všetky rozvody, obklady aj podlahy. Rovnako aj všetky interiérové dvere a zárubne. Chýbajú aj podlahy, zostal len cementový poter, značne poškodený prenikajúcou vlhkosťou a dažďovou vodou. Chýbajú aj okná alebo ich výplň.

Vzhľadom na skutočnosť, že dom je vo veľmi zlom stavebnotechnickom a vizuálnom stave, bez vnútorného vybavenia, s demontovanou kuchynskou linkou, sanitou, obkladmi, chýbajú vykurovacie telesá, kotol ústredného kúrenia, so značne poškodenými obvodovými múrmi aj vnúronými priečkami, narušenou statikou múrov, v dôsledku chýbajúcej izolácie, rovnako aj v dôsledku vypalovania podlah konfliktnými skupinami obyvateľov, považujem za veľké riziko obývať takýto dom. Rekonštrukcia predmetného domu je neekonomická, prvky dlhodobej životnosti vykazujú také poškodenie, že niektoré nie je možné rekonštruovať a preto sú vhodné na demoláciu. Skoro všetky prvky krátkodebej životnosti sú po dobe svojej životnosti, respektíve tesne pred jej dovŕšením.

Dom hodnotím ako nevhodný a nebezpečný na bývanie zo stavebnotechnického, statického aj hygienického hľadiska. Odborným odhadom považujem dom za vhodný na demoláciu. Životnost domu určujem na dobu 60 rokov.

Pozemky:

Pozemok je rovinatý, tvorí ho zastavaná plocha rodinného domu, dvor a záhrada. Pozemok je oplotený. pozemok je prístupný po spevnenej asfaltovej komunikácii.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
P-718/2015 zo dňa 31.7.2015 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., ktorý sa uskutoční predajom nehnuteľností formou dobrovoľnej dražby, pozemok reg. C parc.č.: 824/21, 824/22 a stavba: rodinný dom so súp.číslom 159 na parc.č. 824/22. - vz.232/15.
P-82/2016 zo dňa 09.02.2016 Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO 249/15 zo dňa 27.1.2016, dražobník Platiť sa oplatí, s.r.o. , Bratislava, ICO 45684618, navrhovateľ dražby Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava, IČO 31335004, dátum konania dražby 16.03.2016, jedná sa o prvú dražbu, predmet dražby C KN p.č. 824/21, 824/22 a stavba na p.č. 824/22-sč.159 rodinný dom vo vlastníctve Virág Emil r.Virág (08.12.1990) v 1/1podiele.- vz.15/2016.
P-136/2016 zo dňa 4.3.2016, Dodatok k Oznámeniu o dobrovoľnej dražbe č.DD PSO249/15-1.kolo. zo dňa 27.1.2016.-vz.31/16.
P-614/2018 zo dňa 29.06.2018 - Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. PSO249/15/06B, deň konania dražby 24.07.2018 10:00hod., dražobník Platiť sa oplatí, s.r.o., IČO: 45 684 618, na pozemky registra C-KN parc. č. 824/21, 824/22 a stavbu rodinný dom súp.č. 159 na p.č. 824/22 vo vlastníctve Emil Virág r. Virág (nar. 08.12.1990) v podiele 1/1. - vz. 84/2018
ČASŤ C: ŤARCHY:
V-1898/2014 - zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 16.04.2014 v prospech Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava, IČO 31335004 na pozemky: C KN parc.č. 824/21, 824/22 a stavbu: rodinný dom s.č. 159 na C KN parc.č. 824/22.-vz.69/14.
Z-3702/2015 zo dňa 11.6.2015 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva - Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD., č. EX 19307/14 zo dňa 29.5.2015, podľa § 168 a nasl. zákona NR SR 233/1995 Z.z., na parcely registra C-KN č. 824/21, 824/22, stavby: sč. 159 - rod. dom na p.č. 824/22 pre povinného vo vlastníctve Virág Emil r. Virág nar. 8.12.1990 v podiele 1/1. - vz. 199/2015.
Z-15/2017 zo dňa 2.1.2017 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Nitra č. 104418969/2016 vykonateľné dňa 12.12.2016, právoplatné dňa 26.12.2016, v zmysle § 81 ods. 1 zák.č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov pre daňového dlžníka Emil Virág (nar.8.12.1990) na pozemky registra C-KN p.č. 824/21, 824/22 a stavba rodinný dom s.č. 159 na p.č. 824/22 vo vlastníctve Virág Emil r. Virág (nar.8.12.1990) v podiele 1/1-ina. - vz.22/2017.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením predmet dražby nebol vydražený
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 42/2018
Meno znalca: Villant Peter Ing.
Dátum vyhotovenia: 09.04.2018
Všeobecná cena odhadu: 5 800,00 EUR