Dražba nehnuteľností v obci Sečovce v katastrálnom území Sečovce

Katastrálne územie:
Sečovce
Obec:
Sečovce

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 23.600,00 22.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: Ex748/12
Typ dražobnej vyhlášky: Ex748/12
Poradie dražby: 1
Exekútor: Mária Popiková
Ulica: Šrobárova 3842/9
Obec: Trebišov
PSČ: 07501
Zastupujúci exekútor: Štefan Varga
Ulica: Pribinova 1
Obec: Trebišov
PSČ:
Dátum konania dražby: 22.08.2018
Čas konania dražby: 11:00
Miesto konania dražby: Šrobárova 3842/9, 07501Trebišov
Vlastník: Šandorová Helena
Sídlo: 076 12 Kuzmice č.238
Podiel: 6/6
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 13.06.2018
Znalecká hodnota: 23.600,00
Reálna hodnota: 23.600,00
Výška zábezpeky: 11.800,00
Číslo bankového účtu:
Najnižšie podanie: 23.600,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK9409000000000550375923
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Vydražiteľ sa môže ujať držby udelením príklepu,o čom je povinný upovedomiť exekútora.Vlastníkom sa stáva vkladom do katastra nehnuteľnosti a to ku dňu udelenia príklepu ak súd udelenie príklepu schváli a vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie.
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 15.08.2018
Čas obhliadky: 11:00
Miesto obhliadky veci: SNP č.916,078 01 Sečovce
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Trebišov
     Obec : Sečovce
     Kataster : Sečovce
     Číslo listu vlastníctva: 1758
   Parcela
     Parcelné číslo: 2869
     Výmera: 574
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 2870
     Výmera: 881
     Druh: záhrady
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 916
     Pracelné číslo: 2869
     Druh stavby: rodinný dom
     Popis stavby:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: