Dražba nehnuteľností v obci Sečovská Polianka v katastrálnom území Sečovská Polianka

Katastrálne územie:
Sečovská Polianka
Obec:
Sečovská Polianka

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 51.700,- € 11.09.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 075/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén, Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
D. Dátum konania dražby 11. 09. 2018
E. Čas konania dražby o 09,30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 140/2           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 179 m2

parc. č. 140/3           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 141 m2

Stavba

súp. č. 616                 Rodinný dom                                              na parc. č. 140/3

spoluvlastnícky podiel: 1/2, 1/2               

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, LV č. 701, okres: Vranov nad Topľou, obec: SEČOVSKÁ POLIANKA, katastrálne územie: Sečovská Polianka.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctve: plot od ulice, studňa vo dvore, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, kanalizačná šachta, prístrešok pri dome, spevnená plocha.

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 616

Rodinný dom č. s. 616 je osadený na rovinatom pozemku parc. č. 140/3 v k. ú. obce Sečovská Polianka v okrese Vranov nad Topľou. Situovaný je v zastavanom území obce na východnom okraji centrálnej časti v uličnej zástavbe rodinných domov na nároží ulíc Toplianska a Za kostolom. Prístupný je z verejnej miestnej komunikácie pred domom. Dom je na južnej strane spojený s ďalším domom na parc. 140/1. V danej časti obce je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Rodinný dom v čase obhliadky bol užívaný, podľa stavu a obhliadky domu má zanedbanú údržbu, časť stavebných konštrukcií nie je dokončená. Dokončenosť je stanovená odborným odhadom z dostupných údajov. Pôvodný rodinný dom bol daný do užívania v r. 1965, prístavba a nadstavba je v užívaní od r. 2008, stavebné povolenie na prístavbu a nadstavbu bolo vydané v r. 2004, kolaudačné rozhodnutie nebolo súdnemu znalcovi vydané. Rodinný dom má jedno podzemné, jedno nadzemné podlažie a podkrovie. Technický popis vyhotovenia v zmysle metodiky: 1. Podzemné podlažie: Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – svetelná. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu. 1. Nadzemné podlažie: Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek. Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie – plastové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ostatných miestností - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - vodovodné batérie - pákové nerezové; záchod - splachovací s umývadlom. Ostatné vybavenie - kozub - s vyhrievacou vložkou. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla. Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním; - kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu. 1. Podkrovné podlažie: Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - samostatnej sprchy. Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie – plastové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ostatných miestností - keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové. Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – svetelná. Popis podlaží: 1. Podzemné podlažie: dispozične má suterén dve pivnice.

Popis pozemkov

Pozemok, parcely č.: 140/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 179 m2 a 140/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m2 tvoria pozemok zastavaný rodinným domom a tvoria dvor okolo domu, v zastavanej časti obce Sečovská Polianka v okrese Vranov nad Topľou, v uličnej zástavbe rodinných domov v lokalite IBV, s prístupom z verejnej miestnej komunikácie - Toplianskej ulice, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete. Negatívne účinky neboli zistené. Obec je vzdialená cca. 12 km od okresného mesta Vranov nad Topľou.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Na podiel B3,4-Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s.,so sídlom Suché mýto 4,816 07 Bratislava,IČO 00 151 653 na pozemky parc.č.140/2-zast.pl.-vým.179 m2,parc.č.140/3-zast.pl.-vým.141 m2 a stavba sč.616 na parc.č.140/3,na zabezpeč.pohľadávky Zálož.veriteľa vzniknutej zo Zmluvy o splátk.úvere č.0552862485,č.sp.V 80/2008-11/08
2, Na podiel B3,4-Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s.,so sídlom Suché mýto 4,816 07 Bratislava,IČO 00 151 653 na pozemky parc.č.140/2-zast.pl.-vým.179 m2,parc.č.140/3-zast.pl.-vým.141 m2 a stavba sč.616 na parc.č.140/3,na zabezpeč.pohľadávky Zálož.veriteľa vzniknutej zo Zmluvy o splátk.úvere č.0552862485,č.sp.V 80/2008-11/08
POZNÁMKY:
1, Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľ.dražby v prospech Slovenská sporiteľňa,a.s.,Tomášikova 48,832 37 Bratislava,IČO 00151653, P194/2018-656/18
2, Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľ.dražby v prospech Slovenská sporiteľňa,a.s.,Tomášikova 48,832 37 Bratislava,IČO 00151653, P194/2018-656/18
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 141/2018 zo dňa 03.07.2018, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 731 na hodnotu 51.665,68 €.

K. Najnižšie podanie 51.700,- €
L. Minimálne prihodenie 500,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 6.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1,Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 0752018. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 0752018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1, 27.08.2018 o 15,00 hod. 2, 03.09.2018 o 13,00 hod.
Miesto obhliadky Miesto konania obhliadky je pred rodinným domom so súp. č. 616, na ulici Toplianska č. 2 v obci Sečovská Polianka, okres Vranov nad Topľou.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
V zmysle §151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Vojtech
c) priezvisko Kavečanský
d) sídlo Kmeťova 13, 040 01 Košice