Dražba nehnuteľností v obci Sekule v katastrálnom území Sekule

Katastrálne územie:
Sekule
Obec:
Sekule

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 89.000,00 € 27.07.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 197/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Banka Slovensko, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 813 54
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31318916
C. Miesto konania dražby Mgr. Stanislava Palková – Notársky úrad Štefánikova 698/7, 905 01 Senica
D. Dátum konania dražby 27. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 691, katastrálne územie: Sekule, Okresný úrad Senica - katastrálny odbor, obec Sekule, okres Senica:


Pozemky - parcely registra "C"

• parcelné číslo: 155, výmera: 120 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
• parcelné číslo: 157, výmera: 130 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

• parcelné číslo: 158/1, výmera: 677 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

• parcelné číslo: 158/2, výmera: 102 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

• parcelné číslo: 158/3, výmera: 54 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

• súpisné číslo: 581, na parcele č. 155, druh stavby: rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

• súpisné číslo: 582, na parcele č. 157, druh stavby: iná budova, popis stavby: polyfunkčný dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané do LV, najmä: prístrešok bez s.č. na p.č. 158/3, sklad bez s.č. na p.č. 158/2, uličný plot, kopaná studňa, prípojka vody do RD s.č. 581 a s.č. 582, prípojka kanalizácie od domu s.č. 582, žumpa, prípojka plynu do RD s.č. 581, plynová prípojka do PD s.č. 582, vonkajšie schody do RD s.č.581, vonkajšie schody do Polyfunkčného domu s.č. 582, prípojka elektro do RD s.č. 581, prípojka elektro do domu s. č. 582, spevnené plochy z monolit. betónu, spevnené plochy z bet. panelov, spevnené plochy zo zámkovej dlažby, dvorový altánok, domáca vodáreň.

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s. č. 581 na p.č. 155 je prízemný z roku 1956.

Z hľadiska použitých konštrukcií a vybavení je stavba realizovaná následovne:

- základy sú betónové bez vodorovnej izolácie

- steny sú murované tehlové hr. do 50 cm

- deliace priečky sú murované

- vnútorné omietky sú vápenné

- stropy sú drevené trámové s podhľadom

- strecha je vyhotovená sedlovým krovom so škrídlovou  krytinou strechy  

- klampiarské konštrukcie strechy aj parapetov sú z pozinkovaného plechu 

- fasádne omietky sú zdrsnené, doplnené keramickým obkladom sokla

- dvere sú drevené prevažne hladké

- okná sú prevažne drevené dvojité 

- podlahy obytných miestností sú prevažne doskové, ostatných miestností sú prevažne z kamennej dlažby

- vykurovanie je ústredné kotkom ÚK na plyn a radiátormi

- zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač

- elektroinštalácia je svetelná aj motorická

- v dome je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie a plynu

- kuchyňa je vybavená drezovým umývadlom a kuchynskou linkou na báze dreva dl. 2,00 m

- kúpeľňa je vybavená oceľovou smaltovanou vaňou a umývadlom, WC klozetom

- kúpeľňová vodovodná batéria je 1x páková nerezová so sprchou, 3x sú baterie ostatné

- keramické obklady stien sú v kúpeľni na vani, vo WC a v kuchyni

- elektrický rozvádzač je s automatickým istením

 

Polyfunkčný dom s.č. 582 je v súlade so stavebným zákonom charakterizovaný ako prízemný /1.NP/, podpivničený /PP/ dom z roku 2001. PP je prevažne projektované na pekárenskú výrobu, 1.NP na bývanie.

Z hľadiska použitých konštrukcií a vybavení je stavba realizovaná nasledovne:

- stavba je osadená do terénu v priemernej hĺbke do 2m so zvislou izoláciou

- základy sú betónové s vodorovnou izoláciou

- steny PP sú prevažne betónové, NP murované porobetónové hr. do 30 cm

- deliace priečky sú murované

- vnútorné omietky sú vápenné

- stropy nad PP aj  NP sú prefabrikované s rovným podhľadom

- strecha je vyhotovená sedlovým krovom so škridlovou krytinou strechy  

- klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, parapetov z plastov 

- fasádne omietky NP sú zdrsnené, doplnené keramickým obkladom sokla

- dvere sú drevené v PP prevažne z tvrdého dreva, v NP dyhované

- okná sú prevažne plastové s kovovými žaluziami 

- podlahy obytných miestností sú prevažne laminátové, ostatných miestností sú prevažne z kamennej dlažby, v PP z liateho epoxydu

- vykurovanie je ústredné kotkom ÚK na plyn a radiátormi

- zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač

- elektroinštalácia je svetelná aj motorická

- v dome je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie a plynu

- kuchyňa je vybavená lpynovým sporákom s odsávačom pár, drezovým umývadlom s odkvapávačom a kuchynskou linkou na báze dreva dl. 4,15 m

- kúpeľňa je vybavená oceľovou smaltovanou vaňou a umývadlom, WC klozetmi

- kúpelňová vodovodná batéria je 1x páková nerezová so sprchou, 3x sú batérie ostatné

- keramické obklady stien sú v kúpeľni na vani, vo WC a v kuchyni

- elektrický rozvádzač je s automatickým istením

 

Prístrešok bez s.č. na p.č. 158/3 je jednopodlažná stavbu slúžiacu na prístup do PP polyfunkčného domu.

- na betónových základoch sú vyhotovené steny prevažne murované

- stropná konštrukcia je nosnou časťou plochej pultovej strechy so strešnou krytinou z trapezového plechu

- podlahy sú betónové

- elektroinštalácia je svetelná

 

Sklad bez s.č. na p.č. 158/2 je doplnková stavba využívaná na skladové a dielenské účely.

- na betónových základoch sú vybudované tehlové murované steny hr do 30 cm

- stropy sú betónové

- strecha je sedlová so škridlovou krytinou

- klampiarske konštr. sú z pozink. plechu

- vnútorné i vonkajšie povrchy stien sú s vápennocementovými omietkami

- dvere sú drevené hladké

- okná sú prevažne drevené zdvojené

- podlahy prevažne kamenné

- ústredné kúrenie radiatormi

- v objekte je rozvod studenej a teplej vody a kanalizácie

- elektroinštalácia je svetelná i motorická

- vráta sú otváravé

- vnútorné vybavenie je 2 ks zásobníkovými ohrievačmi, sprchou a 2 umývadlami

- vodovodné baterie sú 1x so sprchou a 2x nerezové

- WC je vybavené záchodovou misou s nádržkou

 

Uličný plot je z murovaných tvárnic na betonovej podmúrovke, s plechovými vrátami a vrátkami z roku 1968.

Kopaná studňa je z roku 2000.

Prípojka kanalizácie vedie od domu s.č. 582 do verejnej obecnej kanalizácie.

Kanalizačná žumpa je betónová z roku 1975.

Prípojka plynu do RD s.č. 581 je z roku 1990.

Plynová prípojka do PD s.č. 582 je z roku 2001.

Vonkajšie schody do RD s.č.581 sú z roku 1993.

Vonkajšie schody do Polyfunkčného domu s.č. 582 sú z roku 2000.

Prípojka elektro do RD s.č. 581 je káblová vzdušná z roku 1956.

Prípojka elektro do Domu s. č. 582 je káblová zemná z roku 2001.

Spevnené plochy z monolit. betónu sú o výmere 104,38 m2 z roku 2001.

Spevnené plochy z bet. panelov sú z roku 2001.

Spevnené plochy zo zámkovej dlažby sú z roku 2007.

Dvorový altánok je drevený z roku 2007.

Domáca vodáreň v studni je z roku 1993.

 

Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Sekule, s vybudovanými inžinierkymi siaťami v okolí.

 

Na liste vlastníctva č. 691, k.ú Sekule sú evidované pozemky parcelné č. 159, 160/1, 160/2 a 161, ktoré nie sú predmetom dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami:

Zmluva o zriadení záložného práva podľa V-1401/10 zo dňa 16.7.2010 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 na nehnuteľnosti: p.č. 155 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 120 m2, p.č. 157 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 130 m2, p.č. 158/1 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 677 m2, p.č. 158/2 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 102 m2, p.č. 158/3 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 54 m2,
stavba - rodinný dom s.č. 581 na p.č. 155, stavba - polyfunkčný dom s.č. 582 na p.č. 157, vz.146/10
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 37/2018, ktorý vypracoval Ing. František Hlaváč, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 911097. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 08.05.2018
89.000,00 € (slovom: osemdesiatdeväťtisíc eur)
K. Najnižšie podanie 89.000,00 € (slovom: osemdesiatdeväťtisíc eur)
L. Minimálne prihodenie 1.000,00 € (slovom: jedentisíc eur)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10.000,00 € (slovom: desaťtisíc eur)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka IBAN: SK31 5200 0000 0000 0928 3465, vedený v OTP, a.s. s variabilným symbolom 1972018.
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky, 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka IBAN SK31 5200 0000 0000 0928 3465, vedený v OTP, a.s. s variabilným symbolom 1972018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby; v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. 09.07.2018 o 12:00 hod. 2. 18.07.2018 o 12:00 hod.
Miesto obhliadky Sekule
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0114, Po-Pi 8:00 - 16:00. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Stanislava
c) priezvisko Palková
d) sídlo Štefánikova 698/7, 905 01 Senica