Dražba nehnuteľností v obci Selice v katastrálnom území Selice

Katastrálne územie:
Selice
Obec:
Selice

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 13.000,00 € 25.06.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 102/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Banka Slovensko, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 813 54
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31318916
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Anna Nagyová Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky
D. Dátum konania dražby 25. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 107, katastrálne územie: Selice, Okresný úrad Šaľa - katastrálny odbor, obec Selice, okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/1:
 

Pozemky - parcely registra "C"

• parcelné číslo: 464, výmera: 633 m2, druh pozemku: záhrady

• parcelné číslo: 465, výmera: 50 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

• parcelné číslo: 466, výmera: 65 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

• parcelné číslo: 467, výmera: 507 m2, druh pozemku: záhrady

• parcelné číslo: 468, výmera: 223 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:                      

• súpisné číslo: 506, na parcele č. 466, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: sklad, uličný plot, studňa kopaná, prípojka elektro, prípojka kanalizácie, žumpa, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, prípojka plynu.


Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 506 je postavený na  pozemku parc. č. 466 v kat. území Selice, obec Selice, okres Šaľa.

 

- jedná sa o jednobytový rodinný dom, prízemný, nepodpivničený, ktorého pôvodná časť je z roku 1955, s prístavbou v roku 1974.

- na betónových základoch sú murované stenové konštrukcie, prevažne pórobetónové

- stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom

- vnútorné omietky sú vápenné

- krov je drevený valbový

- strešná krytina je z cementových drážkoviek

- klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu

- fasádne omietky sú vapenno-cementové

- dvere sú prevažne drevené hladké

- okná sú drevené zdvojené

- rolety sú prevažne plastové

- podlahy obytných miestností sú drevené, ostatných miestností z keram. dlažby

- elektroinštalácia je svetelná

- rozvod vody je pozinkovaným potrubím

- v dome je rozvod zemného plynu a kanalizácie

- zdrojom teplej vody je plynový prietokový ohrievač

- v kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo a klozet WC

- elektrický rozvádzač je s automatickým istením

 

SKLAD na p.č. 465

- jedná sa o sklad za rodinným domom určený na skladovanie náradia a záhradných produktov

- je z roku 1974, s predpokladanou zživotnosťou 80 rokov

- na betónových základoch sú steny murované z kvádrov

- strop je drevený trámový bez podhľadu

- strecha je hambalková s krytinou z cementových drážkoviek

- dvere sú drevené zvlakové

- elektroinštalácia je svetelná

 

Uličný plot - jedná sa o uličný plot z pletiva v rámoch na podmúrovke, z roku 1955, s predpokladanou životnosťou 70 rokov.

Kopaná studňa - jedná sa o kopanú studňu s ručným čerpadlom z roku 1955, s predpokladanou životnosťou 100 rokov.

Prípojka vody - jedná sa o prípojku z roku 1974, s predpokladanou životnosťou 50 rokov.

Prípojka kanalizácie - jedná sa o prípojku z roku 1974, s predpokladanou životnosťou 50 rokov.

Vodomerná šachta - jedná sa o betónovú šachtu z roku 1974, s predpokladanou životnosťou. 60 rokov

Žumpa - jedná sa o betónovú žumpu z roku 1974, s predpokladanou životnosťou 60 rokov.

Prípojka elektro - jedná sa o kábelovú vzdušnu prípojku z roku 1955, s predpokladanou životnosťou 50 rokov.

Prípojka plynu - jedná sa o prípojku z roku 1994, s predpokladanou životnosťou 50 rokov.

 

Pozemky - jedná sa o pozemky v zastavanom území obce Selice

- pozemky sú zastavané rodinným domom a skladom, ostatná plocha pozemkov je využívaná ako dvor a záhrada

- v okolí sú vybudované hodnotené inžinierske siete

 

Nakoľko predmet dražby nebol znalcovi sprístupnený, znalec pri ohodnotení predmetu dražby v zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. vychádzal z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii, t.j. použil starší znalecký posudok č. 419/2016 zo dňa 06.08.2016 vypracovaný znalcom Ing. Martinou Grexovou.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, IČO:31318916 - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti podľa č.V 767/2006 zo dňa 10.05.2006
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 26/2018, ktorý vypracoval Ing. František Hlaváč, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 911097. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 23.03.2018
13.000,00 € (slovom: trinásťtisíc eur)
K. Najnižšie podanie 13.000,00 € (slovom: trinásťtisíc eur)
L. Minimálne prihodenie 300,00 € (slovom: tristo eur)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3.000,00 € (slovom: tritisíc eur)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka IBAN SK31 5200 0000 0000 0928 3465, vedený v OTP, a.s. s variabilným symbolom 1022018.
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky, 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka dražobníka IBAN SK31 5200 0000 0000 0928 3465, vedený vo OTP, a.s. s variabilným symbolom 1022018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby; v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. 05.06.2018 o 12:00 hod. 2. 18.06.2018 o 12:00 hod.
Miesto obhliadky Selice
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0114, Po-Pi 8:00 - 16:00. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Anna
c) priezvisko Nagyová
d) sídlo Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky