Dražba nehnuteľností v obci Selice v katastrálnom území Selice

Katastrálne územie:
Selice
Obec:
Selice

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 23.11.2016 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 703/2016
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel Golden Hoffer****, Farská 1315/41, 949 01 Nitra "kongresová miestnosť"
D. Dátum konania dražby 23. 11. 2016
E. Čas konania dražby 09:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 107, katastrálne územie: Selice, Okresný úrad Šaľa - katastrálny odbor, obec Selice, okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/1:
 

Pozemky - parcely registra "C"

•parcelné číslo: 464, výmera: 633 m2,druh pozemku: záhrady

•parcelné číslo: 465, výmera: 50 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 466, výmera: 65 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 467, výmera: 507 m2, druh pozemku: záhrady

•parcelné číslo: 468, výmera: 223 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:                      

• súpisné číslo: 506, na parcele č. 466, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: sklad, uličný plot, studňa kopaná, prípojka NN, prípojka kanalizácie, žumpa, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, prípojka plynu.


Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 506 je postavený na  pozemku parc. č. 466 v kat. území Selice, obec Selice, okres Šaľa. Objekt je prístupný z verejnej komunikácie po spevnenej komunikácii. Je napojený na verejný vodovod, plynovod a elektrorozvod, kanalizácia je do žumpy.

Rodinný dom je nepodpivničený, má jedno nadzemné podlažie. Vek rodinného domu je určený na základe informácie majiteľa a použitých stavebných materiálov a postupov. Pôvodná stavba rodinného domu je z roku 1955, prístavba z roku 1974. Vlastník nehnuteľnosti neumožnil obhliadku interiéru nehnuteľnosti, vybavenie rodinného domu je určené na základe poskytnutého znaleckého posudku a náhľadu z exteriéru.

Dispozičné riešenie: Na prízemí sa nachádza veranda, 4 izby, chodba, kúpeľňa s WC, špajza, kuchyňa, kotolňa.

Stavebnotechnické riešenie: Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu bez izolácie. Obvodové konštrukcie sú murované z pálených aj nepálených tehál hrúbky 40-50 cm. Priečky sú murované.. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je valbová s krytinou z cementových drážkoviek. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné a vonkajšie omietky sú vápenné hladké. V kúpeľni je vyhotovený keramický obklad stien. Povrchy podláh v obytných miestnostiach tvorí palubovka a PVC, v ostatných keramická dlažba. Okná sú drevené zdvojené opatrené vonkajšími plastovými roletami. Dvere sú drevené. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom vykurovania je plynový kotol. Radiátory sú plechové. Ohrev teplej vody je zabezpečený prietokovým ohrievačom. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická s automatickým istením.

Rodinný dom je v technickom stave zodpovedajúcom veku, základnú životnosť znalec stanovuje na 100 rokov.

Sklad – nachádza sa za rodinným domom. Postavený bol v roku 1974. Základy sú betónové pásy. Obvodové konštrukcie sú z kvádrov. Strop je drevený trámový bez podhľadu. Strecha je sedlová s krytinou z eternitu.

 

Pozemok par.č. 465, 466 a 468 je evidovaný v katastri nehnuteľností pre okres Šaľa, obec Selice, k.ú. Selice na liste vlastníctva č. 107 o celkovej výmere 338 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Pozemok je rovinatý. Pozemok par.č. 464 a 467 je evidovaný v katastri nehnuteľností pre okres Šaľa, obec Selice, k.ú. Selice na liste vlastníctva č. 107 o celkovej výmere 1140 m2, druh pozemku záhrady. Pozemok je rovinatý. V okolí sa nachádzajú rodinné domy bežného štandardu. Pozemok má možnosť napojenia na verejný plynovod a elektrorozvod. Doprava v obci je zabezpečená autobusovou dopravou. Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR má obec Selice cca 2900 obyvateľov.

 

Nakoľko predmet dražby nebol znalcovi sprístupnený, znalec pri ohodnotení predmetu dražby v zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. vychádzal z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii, t.j. použil starší znalecký posudok č. 28/2006 zo dňa 31.03.2006 vypracovaný znalcom Ing. Janou Podmanickou.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava,IČO:31318916 - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti podľa č.V 767/2006 zo dňa 10.05.2006
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 21.600,00 € (slovom: dvadsaťjedentisícšesťsto eur)
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Matúš Bandurčin
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce xxxxxxx d) PSČ 11111
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 419/2016, ktorý vypracoval Ing. Martina Grexová, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Pozemné stavby, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 914034. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 06.08.2016
21.600,00 € (slovom: dvadsaťjedentisícšesťsto eur)