Dražba nehnuteľností v obci Senec v katastrálnom území Senec

Katastrálne územie:
Senec
Obec:
Senec

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 114.000,- € 15.08.2018 Stiahnuť
Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2988/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kalvínske námestie293401 Levice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kalvínske námestie
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Levice d) PSČ 93401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19030/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36706655
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bajkalská
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82948
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31335004
C. Miesto konania dražby Zasadacia miestnosť na príz., vstup cez č. dverí 1, Konventná 5, Bratislava
D. Dátum konania dražby 15. 08. 2018
E. Čas konania dražby 12:30
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Senec, obec: SENEC, okres: Senec, zapísané na LV č. 7868, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senec pod B1:

  1. rozostavaný rodinný dom postavený na  pozemku  parc. č. 1760/7
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 1760/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 147m², pozemokparcela registra „C“KN  parc. č. 1760/7, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 72m²,

Podiel 1/1

H. Opis predmetu dražby

A. Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 1760/7 v katastrálnom území Senec. Rodinný dom sa nachádza v širšom centre mesta, cca 30 km od centra hlavného mesta Slovenskej republiky v okrajovej časti, v obytných častiach s prevažne rodinnými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti rodinného domu sa nachádza priemysel a občianska vybavenosť.

Dispozičné riešenie: Stavba rodinného domu sa skladá z dvoch podlaží. Na prízemí je izba, obývacia izba s kuchynskou časťou, kúpelňa s WC predsieň a komora. V podkroví sa nachádzajú tri obytné izby, kúpelňa s WC a chodba.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 10,16*8,75 = 88,90 m². Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie sú z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko má povrch z  keramickej dlažby. Strechu tvorí krovy sedlový s krytinou strechy na krove z betónovej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov sú omietky vápenné štukové a vnútorné obklady v prevažnej časti kúpeľne. Výplne otvorov tvoria dvere  plné a zasklené dyhované a okná plastové s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ostných  miestností  keramické dlažby. Vybavenie kuchyne malo tvoriť sporák elektrický s elektrickou rúrou, umývačka riadu, chladnička, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne je umývadlo a samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Ostatné vybavenie tvorí kozub  s vyhrievacou vložkou a vstavané skrine. Ústredné vykurovanie  je podlahové teplovodné.  Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia  svetelná s automatickým istením a bleskozvod. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

1. Podkrovné podlažie o rozmeroch 8,75*8,75 = 76,56 m².

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie sú z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady v prevažnej časti kúpeľne.Výplne otvorov tvoria dvere  plné a zasklené dyhované a okná plastové s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ost. miestností  keramické dlažby.  Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová rohová, umývadlo a bidet. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a ostatné. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Ústredné vykurovanie  tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania mal byť kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody mal byť zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia  svetelná.

B. Príslušénstvo:

1. Oplotenie bočné o dĺžke 30,00 bm.  Základy vrátane zemných prác okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených, výplň plotu je z vlnitého plechu na oceľových alebo drevených zvlakoch o výmere 54,00m2 . Po 1 ks su plotové vráta a plotové vrátka obe  kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov. Oplotenie bolo zrealizované v r. 2015.

2. Vodovodná prípojka  a rády PVC o priemere  DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu v dĺžke 20 bm. Prípojka bola zrealizovaná v r. 2014.

3. Kanalizačna prípojka o priemere DN 150 mm, kanalizačné prípojky a rozvody z potrubia plastového o dĺžke 20,00 bm, ktorá bola  daná do užívania od r. 2014.

4.  Prípojka plynu, prípojka je o priemere DN 25 mm, o dĺžke 20,00 bm, ktorá bola daná do užívania od r. 2014.

5. Prípojka el. energie.  Jedná sa o NN káblovú  prípojku vzdušnú Al 4*10 mm*mm  v dĺžke 20,00 bm, ktorá bola  zrealizovaná od r. 2014.

6. Vodomerná šachta, betónová s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia o objeme 0,7 m3, ktorá bola  zrealizovaná od r. 2014.

7. Spevnené plochy, plochy s povrchom dláždeným z keramickej dlažby - kladené do betónu, o výmere 9,00*2,60 = 23,4 m2, zhotovené v r. 2015.

C. Pozemky:

Pozemky zapísané pod parc. č. 1760/2 o výmere 147 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor.

Pozemky zapísané pod parc. č. 1760/7 o výmere 72 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavba bola  uvažovaná so začiatkom užívania v roku 2015. Stavba rodinného domu podľa informácii nebola skolaudovaná a v čase obhliadky boli už odstránené resp, poškodenie niektoré konštrukčné prvky uvedené v tabuľke rozpočtového ukazovateľa.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
• Záložné právo v prospech Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, Bratislava IČO 31335004, na na rozostavaný rodinný dom na p.č. 1760/7 a na pozemky p.č. 1760/2, p.č. 1760/7, na zabezpečenie úveru podľa zmluvy č. V-8806/2014 zo dňa 29.12.2014
• Záložné právo v prospech Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, Bratislava IČO 31335004, na rozostavaný rodinný dom na p.č. 1760/7 a na pozemky p.č. 1760/2, p.č. 1760/7, na zabezpečenie úveru podľa zmluvy č. V-8251/2015 zo dňa 15.10.2015.
Poznámka:
• Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, Bratislava IČO 31335004, na rozostavaný rodinný dom na p.č. 1760/7 a na pozemky p.č. 1760/2, p.č. 1760/7. P-351/17
• Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľností zo dňa 27.07.2017, v prospech Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, Bratislava IČO 31335004, na rozostavaný rodinný dom na p.č. 1760/7 a na pozemky p.č. 1760/2, p.č. 1760/7. P-466/17
Iné údaje:
• Geometrický plán č. 733/2011 zo dňa 6.6.2011, V-3274/11
• Osvedčenie o priebehu opakovanej dražby N 1114/2017 zo dňa 15.12.2017 (dražba bola neúspešná) P-776/17, pvz 4256/17
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
podľa ZP č.162/2018 zo dňa 27.06.2018
K. Najnižšie podanie 114.000,- €
L. Minimálne prihodenie 200,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na
účet dražobníka, IBAN: SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 142018,
2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice,
3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice,
4. v hotovosti k rukám dražobníka,
5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa za predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka, 2. originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného bankou, 3. originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, 4. originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy, 5. príjmový doklad od dražobníka
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, vrátenie listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr
do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 142018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 24.07.2018 o 14.00 hod. a 10.08.2018 o 14.00 hod.
Miesto obhliadky Senec, Mlynská ul. parc. č. 1760/7
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0907 303 983, 0915 360 193, deň pred obhliadkou.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle osobitného zákona (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
- vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením do 15 dní,
- predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov,
- užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby o čom dražobník vyhotoví zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
- predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Yvlin
c) priezvisko Hörömpöliová
d) sídlo Na bašte 1, 934 01 Levice