Dražba nehnuteľností v obci Senec v katastrálnom území Senec

Katastrálne územie:
Senec
Obec:
Senec

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 316.800,- EUR 02.08.2018 Stiahnuť
Faross s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 11B/201B
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Faross s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Lednická7707/792101 Piešťany
a) Názov ulice/verejného priestranstva Lednická
b) Orientačné/súpisné číslo 7707/7
c) Názov obce Piešťany d) PSČ 92101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 30352/T
IV. IČO/ dátum narodenia 46867422
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Peter Juhás
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Matuškova
b) Orientačné/súpisné číslo 3332/1
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 01
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 02.07.1952
C. Miesto konania dražby Lovecká reštaurácia, miestnosť na prízemí vľavo Pezinská 2 903 01 Senec
D. Dátum konania dražby 02. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11.45 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

nehnuteľnosti  zapísané na LV č. 708 vedené Okresným úradom Senec, katastrálny odbor pre okres Senec, obec Senec, k.ú. Senec a to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Spôsob využ. p.

Umiest. Pozemku

4095/1

192

Záhrady

4

1

4095/2

75

Zastavané plochy a nádvoria

15

1

4095/3

26

Zastavané plochy a nádvoria

22

1

4096

438

Zastavané plochy a nádvoria

15

1

 

Stavby

Súpisné číslo

Na parcele č.

Druh stavby

Popis stavby

Umiest. Stavby

1532

4096

10

Rodinný dom

1

4225

4095/2

10

Rodinný dom

1

vo vlastníctve dočasného vlastníka: JUDr. Juhás Peter, rod. Juhás,  nar. 02. 07.1952 bytom Matuškova 3332/1, 917 01 Trnava.                                                                                                                                                                                                                                                                                  v podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

(Rodinné domy súp. č. 1532 a 4225 ): Jedná sa o  samostatne stojace   RD  súp. číslo  1532, na parc. č. 4096 a súp. číslo 4225, na parc. č. 4095/2   nachádzajúce sa na   rovinatom  pozemku   v intraviláne   obce  Senec,   v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov  pri miestnej  komunikácií na ul.  Kalinčiakova pri  miestnej asfaltovej komunikácií  vo vzdialenosti cca. 500 m od centra mesta  Senec. Nehnuteľnosti ku dňu obhliadky  sú  napojené   na  verejný  rozvod   ELI,  plynu, na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu. Na základe rozhodnutia  ktorým sa povoľuje užívanie stavby   RD  s.č. 1532 na p.č.  4096 a súp. číslo 4225, na parc. č. 4095/2   zo dňa  17.7.2006,  výpovede  vlastníka   nehnuteľnosti  a na základe zistenia  znalcom  pri obhliadke  bol  začiatok užívania RD   v  roku  2006.  

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Opis stavu predmetu dražby (Rodiný dom súp. č. 1532):    
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: RD je riešený ako dvojpodlažný  s  podpivničením   pod  2/3  zastavanej plochy  RD  bez  obytného  podkrovia.  Dispozičné riešenie  jednotlivých  podlaží  je  v súlade s pôdorysmi suterénu, 1.NP  a 2.NP , ktoré tvoria    prílohu znaleckého posudku. Hlavný vstup do  1.NP RD  je z  čelnej     strany  dvora  cez predložené schody. V 1. nadzemnom podlaží RD   sa nachádzajú  tieto miestnosti:  závetrie, predsieň, kúpeľňa s WC,  kuchyňa  s východom na terasu  v zadnej časti dvora, jedáleň, obývacia izba,   komora, schodisko do podkrovia a   schodisko  do podkrovia. V podkroví   prístupnom cez vnútorné schodište   sa nachádzajú tieto miestnosti:  chodba atypického pôdorysu,     2 x izba   a   kúpeľňa  s WC. V  suteréne  prístupnom  po schodišti  drevenej samonosnej konštrukcie   sa nachádzajú tieto miestnosti: kotolňa s práčovňou , posilňovňa   a  sklad.  
TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA RD:  Základy RD sú betónové  s  vodorovnou a zvislou izoláciou  proti vode.  Obvodové murivo  suterénu  z monolitického betónu, murivo   1.NP  a  2.NP    RD  je  murované  z pálených tehál  Porotherm  hr.  30-40 cm   z vonkajšej strany   s   povrchovou úpravou fasády   z minerálnej škrabanej omietky  na zateplení.   Priečky  v     RD sú vybudované z pálených tehál. Strop  nad   suterénom  a  prízemím   železobetónový s rovným podhľadom, nad 2.NP   strop zateplený    drevený trámový s rovným podhľadom  sadrokartónovým. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ vápenné štukové.   Vykurovanie RD  je  riešené  ako ústredné  s  oceľovými   rozvodmi,  panelovými   radiátormi  typu Korad  a  kotlom  plynovým  s ohrevom TÚV, ktorý je umiestnený   v kotolni   v suteréne    RD.   Ohrev teplej úžitkovej vody  je riešený   spomínaným  kotlom ÚVK  s vnútorným zásobníkom TÚV.  Rozvod  studenej  vody v RD je   riešený z   verejnej siete,  rozvodom z plastového potrubia, vnútorné rozvody   v RD  plastové. ELI  v  suteréne  a  v  1.NP  je  rozvod ELI  220V  a 380V, v 2.NP    rozvod  ELI 220 V  napojený cez domový rozvádzač ističový  umiestnený  v suteréne   RD. Strecha RD je sedlová  z  drevených hranolov    s  krytinou   plechovou  pozinkovanou s povrchovou úpravou zn. ROVA   na  latách   zateplená.  Klampiarske konštrukcie pozinkované   kompletné strechy.  Parapety  pozinkované. Okná na všetkých podlažiach   RD  sú  plastové EURO  s  izolačným dvojsklom. V  1.NP RD sa nachádza  kúpeľňa  vybavená   umývadlom, samostatnou sprchou   a   WC  závesné  Geberit  s podomietkovým splachovačom.  Povrchové  úpravy   stien  kúpeľne z keramických obkladov do  výšky  stropu.   Podlaha z keramickej dlažby. V  2.NP RD sa nachádza  kúpeľňa  vybavená  plastovou rohovou  vaňou, dvojitým  umývadlom  , automatickou práčkou  a  WC  závesné  zn. Geberit  s podomietkovým splachovačom   s umývadlom.   Povrchové  úpravy   stien  kúpelne   z keramických obkladov    do  výšky   2 m.   Podlaha z keramickej dlažby. Kotolňa  umiestnená  v suteréne    vybavená   kotlom  plynovým stacionárnym turbo   so  zásobníkovým ohrievačom TÚV.  Povrchové  úpravy   stien  kotolne      zo štukovej omietky, podlaha  kotolne   keramická dlažba. Interiérové  dvere   v 1.a v 2. NP RD  rámové filungové z tvrdého dreva   plné a  presklené  do obložkových zárubní z tvrdého dreva na báze dreva. Vchodové dvere do RD  plastové  Euro  s izolačným  dvojsklom   a celoobvodovým kovaním. Podlahy obytných miestnosti   v  1. NP a v 2.NP  RD   s  povrchovou úpravou  z  plávajúcej  podlahy z tvrdého dreva  na  cementový poter. Podlahy  príslušenstva   v 1.NP a v podkroví  z  keramickej dlažby. Kuchyňa v 1.NP  vybavená     kuchynskou linkou na báze dreva,  sporákom s  el. keramickou  varnou doskou   zapustenou do  pracovnej dosky s el. rúrou s   digestorom  nerezovým, plastovým   drezom  s pákovou kuchynskou stojankovou   batériou.   Podlaha kuchyne  plávajúca  laminátová   na betónový poter, obklad  steny za kuchynskou linkou  keramický.   Rozvod zemného  plynu v  suteréne   RD   na kúrenie. V 1.NP  medzi jedálňou a  obývacou izbou   je umiestnený   teplovzdušný kozub  s krbovou vložkou. Technický stav  ohodnocovaného RD a jeho   údržba   je  na  veľmi  dobrej  úrovni. Po posúdení stavebno - technického stavu RD , kvality jeho vyhotovenia, spôsobu užívania, úrovne údržby,    stanovujem životnosť RD  odborným odhadom na 100 rokov. Podrobný technický popis   oceňovaného  RD   je vedený v bodovacej tabuľke samotného ohodnotenia  jednotlivých podlaží  RD.

Opis stavu predmetu dražby (Rodiný dom súp. č. 4225):
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: RD je riešený ako jednopodlažný   bez podpivničenia   a  s obytným podkrovím nad celou zastavanou plochou .  Dispozičné riešenie  jednotlivých  podlaží  je  v súlade s pôdorysnými  náčrtami    1.NP  a  podkrovia  RD, ktoré tvoria   prílohu znaleckého posudku. Hlavný vstup do  1.NP RD  je z  bočnej  východnej    strany  dvora  z  úrovne  terénu   do pracovne.   
V 1. nadzemnom podlaží RD   sa nachádzajú  tieto miestnosti: pracovňa, kúpeľňa  s WC, garáž a  schodisko do podkrovia. V podkroví   prístupnom cez vnútorné schodište   sa nachádzajú tieto miestnosti:  obytná hala   s kuchynským kútom   a  1 x izba. 
TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA RD: Základy RD sú betónové  s  vodorovnou a zvislou izoláciou  proti vode.  Obvodové murivo   1.NP  a podkrovia   RD  je  murované  z pálených tehál  Porotherm  hr. 30 cm   z vonkajšej strany   s   povrchovou úpravou fasády   z minerálnej škrabanej omietky  na  zateplení.   Priečky  v     RD sú vybudované z pálených tehál. Strop  nad   prízemím   železobetónový s rovným podhľadom, nad podkrovím strop zateplený    z drevených trámov, ktorý je súčasťou strešnej konštrukcie   s podhľadom sadrokartónovým. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ vápenné štukové.   Vykurovanie RD  je  riešené  ako ústredné  s  plastohliníkovými  rozvodmi, v 1.NP a v podkroví  s panelovými   radiátormi  typu Korad  a  kotlom  plynovým  závesným turbo, ktorý je umiestnený   podkroví v hale. Ohrev teplej úžitkovej vody  je riešený   zásobníkovým ohrievačom TÚV  umiestneným v  garáží v 1.NP. Rozvod  studenej  vody v RD je   riešený z   verejnej siete,  rozvodom z plastového potrubia, vnútorné rozvody   v RD  plastové. ELI  v   1.NP  je  rozvod ELI  220V  a 380V, v podkroví   rozvod  ELI 220 V  napojený cez domový rozvádzač ističový  umiestnený  v 1.NP  v garáží. Strecha RD je sedlová  z  drevených hranolov    s  krytinou   plechovou pozinkovanou  zn. ROVA    na  latách.  Klampiarske konštrukcie pozinkované   kompletné strechy .  Parapety  pozinkované. Okná vo  všetkých podlažiach   RD  sú  plastové EURO  s  izolačným dvojsklom. V  1.NP RD sa nachádza  kúpelňa  vybavená  samostatnou sprchou, umývadlom  a  WC  závesné s podomietkovým splachovačom.  Povrchové  úpravy   stien  kúpelne   z keramických obkladov    do  výšky  stropu.  Podlaha z keramickej dlažby. Interiérové  dvere   v RD  z tvrdého dreva   dreva  plné a  presklené  do obložkových zárubní z tvrdého dreva  otváracie a posuvné, v podkroví dvere    dyhované na báze dreva. Vchodové dvere do RD  plastové  Euro  s izolačným  dvojsklom   a celoobvodovým kovaním. Podlahy obytných miestnosti   v  1. NP a v podkroví   s  povrchovou úpravou  z  plávajúcej laminátovej podlahy  na  cementový poter. Podlahy  príslušenstva   v 1.NP a v podkroví  z  keramickej dlažby. Kuchyňa v podkroví  RD  bez vybavenia    kuchynskou linkou, bez kuchynského sporáku a   bez  drezu.    Rozvod zemného  plynu v  podkroví  na kúrenie  ku  kotlu turbo, ktorý je umiestnený v nike    v hale v podkroví. Vstup do garáže   je  vybavený garážovou bránou výsuvnou   s elektrickým pohonom. Garáž v RD je vybavená  montážnou jamou. Technický stav  ohodnocovaného RD a jeho   údržba   je  na  dobrej  úrovni. Po posúdení stavebno - technického stavu RD, kvality jeho vyhotovenia, spôsobu užívania, úrovne údržby   stanovujem životnosť RD  odborným odhadom na 100 rokov. 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Popis práv a záväzkov
k nehnuteľnosti
zapísanej na LV č. 708
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3054/2018
 Poznámka:
Dočasný vlastník ( V-5495/2016 )
Oznámenie veriteľa ako dočasného vlastníka o začatí výkonu záložného práva priamym predajom zabezpečovacieho práva zo dňa 05.02.2018, na p.č. 4095/1, 4095/2, 4095/3, 4096, na rodinný dom súpisné číslo 1532 na p.č. 4096 a na rodinný dom súpisné číslo 4225 na p.č. 4095/2. P-49/18
Zmena spôsobu výkonu záložného práva z priameho predaja na výkon záložného práva
formou dobrovoľnej dražby zo dňa 26.03.2018. P-139/18, pvz 1106/18
 Ťarchy:
Záložné právo v prospech Karimpol International Slovakia, k.s. so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava (na základe zmluvy o postúpení pohľadávky postupca : Alpin Real Slovakia Beta, s.r.o. IČO 36286443, Obchodná 2, Bratislava 811 06,) na p.č. 4095/1, 4095/2, 4095/3, 4096, na rodinný dom súpisné číslo 1532 na p.č. 4096 a na rodinný dom súpisné číslo 4225 na p.č. 4095/2, na zabezpečenie úveru podľa zmluvy č. V-4314/2016 zo dňa 15.06.2016.

Iné údaje: Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 27.06.2017. Z-4270/17
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 107/2018
Meno znalca: Ing. Pavel Jurko
Dátum vyhotovenia: 28.05.2018
Všeobecná hodnota predmetu dražby:352.000,- EUR
K. Najnižšie podanie 316.800,- EUR
L. Minimálne prihodenie 300,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 49.500,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom alebo vkladom v hotovosti na bankový účet dražobníka vedený v Tatra Banke a.s., alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky.
Zloženie dražobnej
zábezpeky platobnou kartou
alebo šekom: Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku je možné zložiť až do otvorenia dražby u dražobníka.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník je povinný vrátiť účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia resp. upustenia od dražby. V prípade, ak dôjde k zmareniu dražby, t. j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva bude použitá na úhradu nákladov takto zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená, to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka, č. ú.: 292088 5912/1100 vedený v Tatra banka, a.s., var. symbol: 112018.
Dražobná zábezpeka sa v zmysle § 26 ods. 3 a 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 16.07.2018 o 16.00 hod. Obhliadka 2: 01.08.2018 o 18.30 hod.
Miesto obhliadky rodinné domy súp. č. 1532 a 4225, Kalinčiakova 38, 903 01 Senec (predmet dražby)
Organizačné opatrenia Obhliadky sa uskutočnia po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č.: 0949 895 317.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Predmet dražby je povinný odovzdať predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať vyprataný predmet dražby spolu s kľúčmi od dverí, dokumenty vzťahujúce sa k predmetu dražby ako sú geometrické plány, kolaudačné rozhodnutia, a podobne. Predchádzajúci vlastník si spoločne s vydražiteľom navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Peter
c) priezvisko Šulai
d) sídlo M.R. Štefánika 14, 940 02 Nové Zámky