Dražba nehnuteľností v obci Senec v katastrálnom území Senec

Katastrálne územie:
Senec
Obec:
Senec

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 15.08.2018 Stiahnuť
Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2988/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kalvínske námestie293401 Levice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kalvínske námestie
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Levice d) PSČ 93401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19030/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36706655
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Zasadacia miestnosť na príz., vstup cez č. dverí 1, Konventná 5, Bratislava
D. Dátum konania dražby 15. 08. 2018
E. Čas konania dražby 12:30
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Senec, obec: SENEC, okres: Senec, zapísané na LV č. 7868, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senec pod B1:

  1. rozostavaný rodinný dom postavený na  pozemku  parc. č. 1760/7
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 1760/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 147m², pozemokparcela registra „C“KN  parc. č. 1760/7, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 72m²,

Podiel 1/1

H. Opis predmetu dražby

A. Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 1760/7 v katastrálnom území Senec. Rodinný dom sa nachádza v širšom centre mesta, cca 30 km od centra hlavného mesta Slovenskej republiky v okrajovej časti, v obytných častiach s prevažne rodinnými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti rodinného domu sa nachádza priemysel a občianska vybavenosť.

Dispozičné riešenie: Stavba rodinného domu sa skladá z dvoch podlaží. Na prízemí je izba, obývacia izba s kuchynskou časťou, kúpelňa s WC predsieň a komora. V podkroví sa nachádzajú tri obytné izby, kúpelňa s WC a chodba.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 10,16*8,75 = 88,90 m². Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie sú z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko má povrch z  keramickej dlažby. Strechu tvorí krovy sedlový s krytinou strechy na krove z betónovej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov sú omietky vápenné štukové a vnútorné obklady v prevažnej časti kúpeľne. Výplne otvorov tvoria dvere  plné a zasklené dyhované a okná plastové s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ostných  miestností  keramické dlažby. Vybavenie kuchyne malo tvoriť sporák elektrický s elektrickou rúrou, umývačka riadu, chladnička, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne je umývadlo a samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Ostatné vybavenie tvorí kozub  s vyhrievacou vložkou a vstavané skrine. Ústredné vykurovanie  je podlahové teplovodné.  Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia  svetelná s automatickým istením a bleskozvod. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

1. Podkrovné podlažie o rozmeroch 8,75*8,75 = 76,56 m².

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie sú z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady v prevažnej časti kúpeľne.Výplne otvorov tvoria dvere  plné a zasklené dyhované a okná plastové s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ost. miestností  keramické dlažby.  Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová rohová, umývadlo a bidet. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a ostatné. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Ústredné vykurovanie  tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania mal byť kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody mal byť zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia  svetelná.

B. Príslušénstvo:

1. Oplotenie bočné o dĺžke 30,00 bm.  Základy vrátane zemných prác okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených, výplň plotu je z vlnitého plechu na oceľových alebo drevených zvlakoch o výmere 54,00m2 . Po 1 ks su plotové vráta a plotové vrátka obe  kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov. Oplotenie bolo zrealizované v r. 2015.

2. Vodovodná prípojka  a rády PVC o priemere  DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu v dĺžke 20 bm. Prípojka bola zrealizovaná v r. 2014.

3. Kanalizačna prípojka o priemere DN 150 mm, kanalizačné prípojky a rozvody z potrubia plastového o dĺžke 20,00 bm, ktorá bola  daná do užívania od r. 2014.

4.  Prípojka plynu, prípojka je o priemere DN 25 mm, o dĺžke 20,00 bm, ktorá bola daná do užívania od r. 2014.

5. Prípojka el. energie.  Jedná sa o NN káblovú  prípojku vzdušnú Al 4*10 mm*mm  v dĺžke 20,00 bm, ktorá bola  zrealizovaná od r. 2014.

6. Vodomerná šachta, betónová s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia o objeme 0,7 m3, ktorá bola  zrealizovaná od r. 2014.

7. Spevnené plochy, plochy s povrchom dláždeným z keramickej dlažby - kladené do betónu, o výmere 9,00*2,60 = 23,4 m2, zhotovené v r. 2015.

C. Pozemky:

Pozemky zapísané pod parc. č. 1760/2 o výmere 147 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor.

Pozemky zapísané pod parc. č. 1760/7 o výmere 72 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavba bola  uvažovaná so začiatkom užívania v roku 2015. Stavba rodinného domu podľa informácii nebola skolaudovaná a v čase obhliadky boli už odstránené resp, poškodenie niektoré konštrukčné prvky uvedené v tabuľke rozpočtového ukazovateľa.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
• Záložné právo v prospech Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, Bratislava IČO 31335004, na na rozostavaný rodinný dom na p.č. 1760/7 a na pozemky p.č. 1760/2, p.č. 1760/7, na zabezpečenie úveru podľa zmluvy č. V-8806/2014 zo dňa 29.12.2014
• Záložné právo v prospech Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, Bratislava IČO 31335004, na rozostavaný rodinný dom na p.č. 1760/7 a na pozemky p.č. 1760/2, p.č. 1760/7, na zabezpečenie úveru podľa zmluvy č. V-8251/2015 zo dňa 15.10.2015.

Poznámka:
• Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, Bratislava IČO 31335004, na rozostavaný rodinný dom na p.č. 1760/7 a na pozemky p.č. 1760/2, p.č. 1760/7. P-351/17
• Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľností zo dňa 27.07.2017, v prospech Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, Bratislava IČO 31335004, na rozostavaný rodinný dom na p.č. 1760/7 a na pozemky p.č. 1760/2, p.č. 1760/7. P-466/17
• Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. A 14/2018 zo dňa 11.07.2018 na nehnuteľnosti rozostavaný rodinný dom na p.č. 1760/7 a na pozemky p.č. 1760/2, p.č. 1760/7, v prospech Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, Bratislava IČO 31335004, dražobník : Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o. Levice. P-354/18

Iné údaje:
• Geometrický plán č. 733/2011 zo dňa 6.6.2011, V-3274/11
• Osvedčenie o priebehu opakovanej dražby N 1114/2017 zo dňa 15.12.2017 (dražba bola neúspešná) P-776/17, pvz 4256/17
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- €
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Štefan Ágh
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 11111111111
c) Názov obce xxxxxxx d) PSČ 93405
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby podľa ZP č.162/2018 zo dňa 27.06.2018.