Dražba nehnuteľností v obci Senica v katastrálnom území Senica

Katastrálne územie:
Senica
Obec:
Senica

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 34.300,00 05.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX-54/2017
Typ dražobnej vyhlášky: EX-54/2017
Poradie dražby: 1
Exekútor: Ladislav ml. Ďorďovič
Ulica: Mierové námestie 1
Obec: Trenčín
PSČ: 91101
Dátum konania dražby: 05.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Mierové námestie č. 1, 91101Trenčín
Vlastník: Špaček Marián, r. Špaček,nar. 6.3.1972
Sídlo: Čáčovská cesta 5225/180, Senica -Čáčov
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 30.05.2018
Znalecká hodnota: 34.300,00
Reálna hodnota: 34.300,00
Výška zábezpeky: 17.150,00
Číslo bankového účtu: SK56 0900 0000 0050 3742 2007
Najnižšie podanie: 34.300,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK56 0900 0000 0050 3742 2007
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Žiadne mimoriadne riziká neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora ( § 150 zák.č. 233/1995 Z.z. )
Odovzdanie: Po udelení príklepu súdnym exekútorom a jeho schválením súdom prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky z nehnuteľnosti
Dátum obhliadky: 22.08.2018
Čas obhliadky: 09:00
Miesto obhliadky veci: v mieste príslušnej nehnuteľnosti
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Senica
     Obec : Senica
     Kataster : Senica
     Číslo listu vlastníctva: 2987
   Parcela
     Parcelné číslo: 1957
     Výmera: 662
     Druh: Ostatné plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 1958
     Výmera: 958
     Druh: Orná pôda
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 155
     Pracelné číslo: 1957
     Druh stavby: 10
     Popis stavby: rodinný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: