Dražba nehnuteľností v obci Senica v katastrálnom území Senica

Katastrálne územie:
Senica
Obec:
Senica

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 24 500,- € 16.08.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 106N-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská sporiteľňa, a.s.
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6
D. Dátum konania dražby 16. 08. 2018
E. Čas konania dražby 09:30 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

6721

Senica

Senica

Senica

Senica

Parcely registra "C"

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 66/10000  k pozemkom:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

3565/20

Zastavané plochy a nádvoria

408

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 66/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

1214

3565/20

Bytový dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

54

12. p

L. Novomeského 1214/72

24,54

H. Opis predmetu dražby

Bytový dom má 13 nadzemných podlaží. Je postavený na betónových základoch s obvodovým murivom z plošných panelových dielcov so zateplením, stropy – železobetónové. Zastrešenie domu je riešené plochou strechou. Klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky domu sú nové na báze umelých látok.

Vstupné vchodové dvere do domu sú nové na báze plastov, okná v spoločných častiach domu – plastové. V dome sa nachádzajú dva výťahy a celkovo 60 bytov (5 bytov na poschodí). V bytovom dome je nový osobný výťah.

Popis spoločných  častí a zariadení obytného domu je v zmysle „ Kúpnej zmluvy“, ktorá je prevzatá z predloženého ZP č. 19/2011.

Spoločné časti domu : základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, vchody,   schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločné zariadenia domu : práčovňa, 2 sušiarne, 1 kočikáreň, miestnosť pre odkladanie bicyklov, 2 výťahy, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné  domové prípojky vrátane spoločných daných rozvodov a to  aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je oceňovaný byt umiestnený.

Technický popis bytu :

Oceňovaný byt č.54 je garsónka - po kompletnej rekonštrukcii. Príslušenstvo bytu tvorí pivnica, ktorá je umiestnená na prízemí byt.domu. Pivnica nebola znalcovi na zameranie a obhliadku sprístupnené – výmera pivnice je prevzatá z predloženého znaleckého posudku č. 57/2013.

Byt pozostáva z nasledovných miestností: chodba, kúpeľňa s WC, izba s kuchynským kútom.  

Podlahy sú vyhotovené nasledovne : v chodbe a v izbe s kuchynským kútom – laminátová  plávajúca podlaha, v kúpeľni s WC – keramická dlažba.

V izbe s kuchynským kútom sa nachádza malá kuchynská linka s nerezovým drezom s vodovodnou batériou pákovou, zabudovaná elektrická dvojplatnička ( v deň obhliadky nefunkčná), digestor. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka.

Bytové jadro je murované.

V kúpeľni s WC sa nachádza WC so spodnou nádržkou, keramické umývadlo zabudované so skrinkou s vodovodnou batériou pákovou, samostatný sprchovací kút s vodovodnou batériou pákovou so sprchou .

Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpelne aj okolo WC a sprchového kúta.

Okno plastové so žalúziami, dvere hladké plné.

Radiátor v byte oceľový (panelový) s meračmi tepla. Vnútorné úpravy povrchov –  vápenné omietky hladké.

Byt bol v deň obhliadky v dobrom technickom stave s bežne vykonávanou údržbou.

Byt nemá vyhotovený rozvod plynu.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Bytový dom má 13 nadzemných podlaží. Je postavený na betónových základoch s obvodovým murivom z plošných panelových dielcov so zateplením, stropy – železobetónové. Zastrešenie domu je riešené plochou strechou. Klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky domu sú nové na báze umelých látok.

Vstupné vchodové dvere do domu sú nové na báze plastov, okná v spoločných častiach domu – plastové. V dome sa nachádzajú dva výťahy a celkovo 60 bytov (5 bytov na poschodí). V bytovom dome je nový osobný výťah.

Popis spoločných  častí a zariadení obytného domu je v zmysle „ Kúpnej zmluvy“, ktorá je prevzatá z predloženého ZP č. 19/2011.

Spoločné časti domu : základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, vchody,   schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločné zariadenia domu : práčovňa, 2 sušiarne, 1 kočikáreň, miestnosť pre odkladanie bicyklov, 2 výťahy, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné  domové prípojky vrátane spoločných daných rozvodov a to  aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je oceňovaný byt umiestnený.

Technický popis bytu :

Oceňovaný byt č.54 je garsónka - po kompletnej rekonštrukcii. Príslušenstvo bytu tvorí pivnica, ktorá je umiestnená na prízemí byt.domu. Pivnica nebola znalcovi na zameranie a obhliadku sprístupnené – výmera pivnice je prevzatá z predloženého znaleckého posudku č. 57/2013.

Byt pozostáva z nasledovných miestností: chodba, kúpeľňa s WC, izba s kuchynským kútom.  

Podlahy sú vyhotovené nasledovne : v chodbe a v izbe s kuchynským kútom – laminátová  plávajúca podlaha, v kúpeľni s WC – keramická dlažba.

V izbe s kuchynským kútom sa nachádza malá kuchynská linka s nerezovým drezom s vodovodnou batériou pákovou, zabudovaná elektrická dvojplatnička ( v deň obhliadky nefunkčná), digestor. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka.

Bytové jadro je murované.

V kúpeľni s WC sa nachádza WC so spodnou nádržkou, keramické umývadlo zabudované so skrinkou s vodovodnou batériou pákovou, samostatný sprchovací kút s vodovodnou batériou pákovou so sprchou .

Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpelne aj okolo WC a sprchového kúta.

Okno plastové so žalúziami, dvere hladké plné.

Radiátor v byte oceľový (panelový) s meračmi tepla. Vnútorné úpravy povrchov –  vápenné omietky hladké.

Byt bol v deň obhliadky v dobrom technickom stave s bežne vykonávanou údržbou.

Byt nemá vyhotovený rozvod plynu.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Zákonné záložné právo na byt č. 54, v bytovom dome súp.číslo 1214 na parc.číslo 3565/20 v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v zmysle § 15 odsek 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku parc.číslo 3565/20 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 408m2, podľa Z-3232/11, zm.č.1821/11
- Záložné právo v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, podľa V-920/13 vklad povolený 10.06.2013 na: byt č. 54, vchod: 72, 12.p., v bytovom dome súp.číslo 1214 na parc.číslo 3565/20 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 66/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku parc.číslo 3565/20 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 408m2, č.z.935/13
- Exekučný príkaz EX 67/2016-9 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na: byt č. 54, vchod: 72, 12.p., v bytovom dome súp.číslo 1214 na parc.číslo 3565/20 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 66/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku parc.číslo 3565/20 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 408m2, pre povinnú: Jana Zlámalová nar. 20.08.1972, v prospech oprávneného: Ľubica Vaculová , Turá Lúka 543, nar. 14.11.1955, súdny exekútor JUDr Juraj Rácik, podľa Z-2908/16, č.z.2138/16

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku : 112/2018
Meno znalca: Ing. Lenka Ďurechová
Dátum vyhotovenia: 29.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 24 500,00 €

K. Najnižšie podanie 24 500,- €
L. Minimálne prihodenie 400,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5 000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 31.07.2018 09:30 Obhliadka 2: 09.08.2018 09:30
Miesto obhliadky L. Novomeského 1214/72, 905 01 Senica
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911620317.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Peter
c) priezvisko Opatovský
d) sídlo M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava