Dražba nehnuteľností v obci Sereď v katastrálnom území Sereď

Katastrálne územie:
Sereď
Obec:
Sereď

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 99.700,00 € 17.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Marianna Krčmáriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: A. Hlinku 3058/16, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1970
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu: Pekárska 11, 91701 Trnava
Kotakt na správcu : 0907367997, bilsky.spravca@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 36OdK/85/2017S1477
Spisová značka súdneho spisu : 36OdK/85/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe organizovanej správcom

podľa § 167o ods. 1 v spojení s § 167n ods. 1 a ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s primeraným použitím ustanovení Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), v znení neskorších predpisov

 
 
 

A. Označenie správcu organizujúceho dražbu

 

a) Obchodné meno/meno a priezvisko

JUDr. Erik Bilský, správca

dlžníka: Mgr. Marianna Krčmáriková,

narodená 07.12.1970,

trvale bytom: A. Hlinku 3058/16, 926 01 Sereď,

Správca ustanovený do funkcie Uznesením Okresného súdu Trnava č. k. 36OdK/85/2017-14 zo dňa 27.11.2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 230/2017 z 04.12.2017

 
 

b) Sídlo kancelárie správcu

Pekárska 11, 917 01 Trnava

 

c) IČO

40 046 966

 

d) Zapísaný

Zoznam správcov MS SR pod číslom S1477

 

B. Miesto konania dražby

 

 

Konferenčný salón na prízemí hotela Holiday Inn, Hornopotočná ul. 5, 917 01 Trnava

 

C. Dátum konania dražby

 

 

17. júla 2018

 

D. Čas otvorenia dražby

 

 

11:00 hod.

 

E. Kolo dražby

 

 

Prvá dražba

 

F. Predmet dražby

 

 

Predmetom dražby je byt č. 7 s príslušenstvom nachádzajúci sa vo vchode 16, na 4. poschodí, bytového domu na adrese: A. Hlinku 3058/16, v Seredi,  so súpisným číslom 3058,  postaveného na parc. č.  167/5 a parc. č. 167/7 v katastrálnom území Sereď, obec Sereď, okres Galanta, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 3927 v bezpodielovom spoluvlastníctve Dlžníka a jej bývalého manžela Mariána Krčmárika, vrátane  spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 278/10000.

Predmet dražby je zapísaný do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 99/2018 zo dňa 24.05.2018.

 
 
 
 
 

G. Opis predmetu dražby a jeho príslušenstva a opis stavu predmetu dražby

 

  

Bytový dom je samostatné stojaci v rovinatom teréne, má štyri vchody od ulice a štyri z dvora, nemá podzemné podlažie, má štyri nadzemné podlažia a jedno podkrovné podlažie, pričom v I.NP sú nebytové priestory pre obchod a služby, v ostatných podlažiach sú bytové jednotky. Dom je napojený na všetky verejné rozvody IS. Základy domu sú betónové monolitické, obvodové steny sú murované, stropy železobetónové s rovným podhľadom, schodisko železobetónové s povrchom nástupnice z liateho terazza, v prízemí z PVC, na podestách je PVC, strecha je sedlová s vikiermi, krytina škridlová, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vnútorné omietky hladké, dom je chránený bleskozvodom, okná sú drevené zdvojené, vchodové dvere oceľové s domovým elektronickým vrátnikom, dom je udržiavaný.

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné, zvislé nosné a izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné priestory, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky od hlavného domového uzáveru a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

Byt č. 7 je štvorizbový na 4. (podkrovnom) poschodí s príslušenstvom: predsieň, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, byt má z kuchyne prístup na lodžiu, nemá pivnicu, z predsiene má prístup po stropnom rebríku do povalového priestoru nad časťou bytu, tento priestor nie je zapísaný v zmluve o prevode, preto nie je započítaný ani do výmery bytu. Byt je napojený na vodovodné, elektrické, kanalizačné, plynové a teplonosné domové rozvody, domový telefón, káblovú TV. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, vykurovaný je z ústredného zdroja, radiátory sú oceľové panelové a liatinové rebrové s termoregulačnými ventilmi a meračmi tepla, elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. Okná plastové so žalúziami a strešné drevohliníkové, dvere drevené plné hladké a presklené. Podlahy sú laminátové a z keramickej dlažby. Na stenách a stropoch sú hladké omietky. V kuchyni sa nachádza nadštandardná rohová kuchynská linka s nerezovým drezovým umývadlom, nerezovou pákovou batériou, zabudovaný nerezový plynový sporák s rúrou, nerezový digestor, keramický obklad stien pri linke. Bytové jadro je murované, kde v kúpeľni je oceľová vaňa s keramickým obkladom, keramické umývadlo, nerezové pákové batérie, keramický obklad stien. Splachovací záchod „kombi“ je samostatný s keramickým obkladom stien. V jednej izbe je vstavaná skriňa. Byt je udržiavaný v dobrom stave, opotrebenie zodpovedá veku.

S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, bol daný do užívania v r. 1995. Vzhľadom na vek, stavebno-technický stav a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 100 rokov.

 
 
 
 
 
 
 
 

H. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

 

 

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu podľa § 23 zák.č.151/1995 z. z. a zák.č.182/1993 z. z. k parc.č.167/5,167/7 v prospech vlastníkov nebytových priestorov vedených na LV č.3927.

Na byt č.7/16/IV. Podľa V 537/07 z 2.3.2007 sa zriaďuje záložné právo v prospech Tatra banky a. s. Bratislava, Hodžovo nám.č.3 /IČO:00 686 930/ na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej zo zmluvy o úvere č.9907000188-v.z.235/07.

K bytu č. 7/16/IV Z 1625/18 - Stavebné bytové družstvo Sereď, IČO: 30 997 755 - Žiadosť č. NP/18/193 z 13.4.2018 o zápis záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 ods. 1 zák.č. 182/93 Z.z. - č.z. 655/18

Speňažením predmetu dražby - zaplatením ceny dosiahnutej vydražením - v zmysle § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zaniká záložné právo   zriadené v prospech Tatra banky a. s. Bratislava, Hodžovo nám. č. 3, IČO: 00 686 930, na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej zo zmluvy o úvere č.9907000188, ktoré je zapísané pod V 537/07 z 2.3.2007 v.z.235/07.

 
 
 
 
 
 

I. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

 

 

Všeobecná hodnota predmetu dražby bola určená znaleckým posudkom č. 67/2018 zo dňa 10.05.2018, ktorý vypracoval Ing. Ján Greguš, znalec pre odbor: stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, vo výške 99.700,00 €.

 
 
 

J. Najnižšie podanie

 

 

99.700,00 €

 

K. Minimálne prihodenie

 

 

500,00 €

 

L. Dražobná zábezpeka

 

a) Výška

20.000,00 €

 

b) Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky

a) bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet vedený v Tatra banka, a. s.  IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, variabilný symbol: 36852017, do poznámky uveďte "dražobná zábezpeka Krčmáriková" alebo

b) do notárskej úschovy alebo

c) bankovou zárukou.

 Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

 
 
 
 
 

c) Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky

a) originálne vyhotovenie výpisu z účtu preukazujúce odpísanie finančných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky z účtu účastníka dražby  na bankový účet vedený v Tatra banka, a. s.  IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033;

b) originál peňažným ústavom potvrdeného dokladu, preukazujúci vloženie sumy zodpovedajúcej dražobnej zábezpeke  na bankový účet vedený v Tatra banka, a. s.  IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033;

c) originál potvrdenia vystaveného notárom o zložení sumy zodpovedajúcej dražobnej zábezpeke do notárskej úschovy

d) originálne vyhotovenie listiny o bankovej záruke.

 
 

d) Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku najneskôr do otvorenia dražby a pri zápise do zoznamu účastníkov dražby je povinný predložiť doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky. Ak účastník dražby zloží dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom alebo vkladom  na bankový účet vedený v Tatra banka, a. s.  IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, musia byť finančné prostriedky rovnajúce sa výške dražobnej zábezpeky pripísané na bankový účet vedený v Tatra banka, a. s.  IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, najneskôr do otvorenia dražby, inak takýto účastník nebude zapísaný do zoznamu účastníkov dražby a nebude mu umožnené zúčastniť sa na dražbe.

 
 

e) Vrátenie dražobnej zábezpeky

Správca bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku, alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, je správca povinný bez zbytočného odkladu vrátiť účastníkovi dražby. V prípade upustenia od dražby vráti správca zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu. Dražobná zábezpeka, ktorá bola zložená bezhotovostným prevodom, alebo vkladom  na bankový účet vedený v Tatra banka, a. s.  IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, bude vrátená bez zbytočného odkladu bezhotovostným prevodom na účet neúspešného účastníka dražby.

 

M. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

 
 

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

Zvyšnú časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť do 15 dní od dňa skončenia dražby bezhotovostným prevodom, alebo vkladom  na bankový účet vedený v Tatra banka, a. s.  IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, variabilný symbol:36852017, do poznámky sa uvedie "dražba Krčmáriková".

Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote do 15 dní od skončenia dražby bezhotovostným prevodom, alebo vkladom  na bankový účet vedený v Tatra banka, a. s.  IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033 variabilný symbol: 36852017, do poznámky sa uvedie "dražba Krčmáriková". V tomto prípade je správca povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.

Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné dodatočne znížiť a nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

 

N. Obhliadka predmetu dražby

 

 

1. obhliadka sa uskutoční dňa 09.07.2018 o 15:30 hod. – bližšie informácie ohľadne obhliadky na tel. č. 0948 866 222

 

2. obhliadka sa uskutoční dňa 12.07.2018 o 15:30 hod.– bližšie informácie ohľadne obhliadky na tel. č. 0948 866 222

 

O. Organizačné pokyny pre účastníkov dražby

 

 

Prezencia účastníkov dražby sa uskutoční pred otvorením dražby od 10,30 do 11,00 hod. v mieste konania dražby -   Konferenčný salón na prízemí hotela Holiday Inn, Hornopotočná ul. 5, 917 01 Trnava.

Účastník dražby je povinný:

a) preukázať svoju totožnosť- fyzické osoby predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia aktuálny výpis z Obchodného alebo iného registra, v ktorom sú zapísané, zástupcovia účastníkov dražby predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a doklad totožnosti;

b) odovzdať doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky;

c) odovzdať čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 v spojení s § 5 Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

 

P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

 

 

Ak uhradí vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu, to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri.

Správca odovzdá vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice bez zbytočného odkladu po ich doručení notárom osvedčujúcim priebeh dražby.

Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením zašle správca jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému úradu.

 

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby

 

 

Predmet dražby odovzdá vydražiteľovi správca bez zbytočných prieťahov, najneskôr do 7 dní po riadnom a včasnom zaplatení ceny dosiahnutej vydražením, a to na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.

Správca spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby, ktorú podpíše vydražiteľ a správca. Jedno vyhotovenie zápisnice o odovzdaní predmetu dražby dostane správca a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.

Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať, alebo ju prevziať táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe, o tom správca túto osobu poučí.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo správca alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

 

S. Poučenie podľa §21 ods. 2 až 6 Zákona č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách

 
 

(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy  alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, t. j. Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu, v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§23).

(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

(4) Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 
 

T. Notár osvedčujúci priebeh dražby

 

a) Meno a priezvisko

Mgr. Iveta Vašková

 
 

b) Sídlo

Kráľovská 8/2, 909 01 Skalica