Dražba nehnuteľností v obci Sereď v katastrálnom území Sereď

Katastrálne územie:
Sereď
Obec:
Sereď

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 20.08.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 234/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel SPECTRUM, ul. Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava, miestnosť: "Malá konferenčná miestnosť"
D. Dátum konania dražby 20. 08. 2018
E. Čas konania dražby 13:40 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 5814, okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, okres Galanta, obec Sereď, katastrálne územie Sereď a to:

 

 

Pozemky- parcely registra „C“:

parc. č. 2768/26 o výmere 2358 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

 

súp.č. 806, na parcele č. 2768/26, druh stavby: priemyselná budova, popis stavby: výrobná hala

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží.“

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Výrobná hala súp.č.806 na parc.č.2768/26 je postavená v areály bývalého závodu mäsového priemyslu, na rovinatom pozemku na Bratislavskej ulici v Seredi, v okrajovej časti mesta, v okolí sú prevažne priemyselné objekty. Výrobná hala je jednopodlažná.

 

Stavebnotechnický popis objektu

 

Základy sú železobetónové pätky pod stĺpmi základovými pásmi s vodorovnou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Zvislá nosná konštrukcia sú prefabrikované stĺpy, výplň je z tehlového muriva a muriva z porobetónových tvárnic. Nosná konštrukcia strechy je z prefabrikovaných stropných predpätých panelov tvaru TT. Krytina strechy je z natavovaných asfaltových pásov. Na stropných paneloch je osadený stropný podhľad, ktorý je značne poškodený. Fasáda je z vápenocementovej omietky, úpravy vnútorných povrchov sú z vápennocementovej omietky a z keremického obkladu  Podlahy sú z cementového poteru a dlažby. Okenné otvory sú bez osadených okenných konštrukcií. Vráta a vonkajšie dvere sú oceľové otváravé, čiastočne chýbajú. Objekt nie je chránený bleskozvodom. Elektroinštalácia haly a rozvody vody a kanalizácie sú poškodené, resp. nefunkčné.

 

Podľa informácie vlastníka objekt nie je dlhodobejšie účelne využívaný. Doklad o veku stavby predložený nebol. Začiatok užívania stavby uvažujem v r. 1984 podľa poskytnutého znaleckého posudku č.24/2012 Ing. Ladislava Vaška. Objekt je v zlom technickom stave, vyžaduje rozsiahlu opravu. Životnosť stavby určil znalec na 70 rokov.

 

V hale sa nachádza zariadenie, ktoré je súčasťou výrobne solárnej energie, ktoré je napojené na energetickú rozvodnú sieť. Fotovoltické panely sú umiestnené na streche objektu.

 

Pozemok sa nachádza na Bratislavskej ulici, v meste Sereď, v okrajovej časti  nevhodnej k bývaniu, v území kde sú prevažne priemyselné objekty skladov a ľahkej výroby bez  bývalého mäsového priemyslu v rámci, ktorej sú prevažne objekty v zlom technickom stave so zanedbanou údržbou. Mesto Sereď má cca 16.000 obyvateľov. Pozemky sú rovinaté. Pozemky je možné napojiť na verejný rozvod vody, plynu, elektrickej energie, kanalizácie.

 

Predmetný pozemok parc.č.2768/26 je prístupný po vnútroareálovej komunikácií na parc.č.2768/1 evidovanej na LV č.5712 vo vlastníctve TRADE A a B, s.r.o. Prístup je zabezpečený  údajom na LV č.5814, kde je zriadené na parc.č.2768/1 časovo neobmedzené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu vozidlami v prospech každodobých vlastníkov parc.č.2768/26-v.z.588/2008.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Pod V 2804/2012 z 11.9.2012 vklad záložného práva v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 reg.č. 91838-2012 - č.z. 1151/12

Z 645/14 - Mesto Sereď - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 10656/2013/1 z 19.1.2013, zákaz nakladať s nehnuteľnosťou - č.z. 426/14

Z 1307/15 - Mesto Sereď - Rozhodntie o zriadení záložného práva č. 18688/2014/2 z 22.12.2014, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane - č.z. 366/15

Z 4018/15 - EÚ Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 2168/2015 zo dňa 7.8.2015 v prospech oprávneného - Miroslav Svýba, Nitra - č.z. 1119/15

Z 199/2016 - EÚ Sereď, JUDr. Tomáš Vranovič - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 340/2015 z 12.1.2016 v prospech oprávneného Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 00306169 - č. z. 70/201

Z 1288/48 - Mesto Sereď - Rozhodntie o zriadení záložného práva č. 17754/2015/3 z 5.10.2015, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane - č.z. 452/18

Nasledujúce vecné bremeno dražbou nezaniká a prechádza na vyrdažiteľa:

Podľa V 1937/2008 z 20.7.2008 je v LV č.5712 zriadené na parc.č.2768/1 časovo neobmedzené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu vozidlami v prospech každodobých vlastníkov parc.č.2768/26-v.z.588/2008 - parc.č. 2768/1 bola geom.p l.č. 10/2018 delená na parc.č. 2768/1, 2768/77, 2768/78 - č.z. 908/18
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa Znaleckého posudku č. 82/2018 zo dňa 03.04.2018, ktorý vypracoval znalec Ing. Dušan Petrík, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Stavebná fyzika, Odhad hodnoty nehnuteľností zariadení, zapí
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Martin Hatara
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva x
b) Orientačné/súpisné číslo x
c) Názov obce x d) PSČ x
e) Štát x
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 12345789
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa Znaleckého posudku č. 82/2018 zo dňa 03.04.2018, ktorý vypracoval znalec Ing. Dušan Petrík, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Stavebná fyzika, Odhad hodnoty nehnuteľností zariadení, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom: 914498.