Dražba nehnuteľností v obci Skalica v katastrálnom území Skalica

Katastrálne územie:
Skalica
Obec:
Skalica

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 14.06.2018 Stiahnuť
Aukčný Dom, s.r.o
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2023/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný Dom, s.r.o
II. Sídlo/bydlisko Jilemnického462/8492041 Leopoldov
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jilemnického
b) Orientačné/súpisné číslo 462/84
c) Názov obce Leopoldov d) PSČ 92041
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 13951/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36253073
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Vlastníci bytov v Bytovom dome s. č. 2000 v Skalici, ulica: Záhradná, postavenom na parc. reg. ,, C,, č. 2976/8, 2976/12, 2976/13 – Bytový dom, zapísaný na LV č. 6571 a na LV č. 7039 vedené Okresným úradom Skalica – katastrálny odbor, okres Skalica, obec Skalica, kat. úz. Skalica, v zastúpení správcom: Okresné stavebné bytové družstvo Senica
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefánikova
b) Orientačné/súpisné číslo 718
c) Názov obce Senica d) PSČ 905 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00223093
C. Miesto konania dražby V priestoroch La Pension*** /salónik/, Rybníková 15, 917 01 Trnava
D. Dátum konania dražby 14. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:30 hod.
F. Kolo dražby 1
G. Predmet dražby

nehnuteľnosti evidované na LV č. 6571 vedené Okresným úradom Skalica – katastrálny odbor, okres Skalica, obec Skalica, kat. úz. Skalica, a to: - byt č. 21, na 2.p., vchod 5, na ul. Záhradná, v bytovom dome s. č. 2000, na parc. reg. ,, C,, č. 2976/8,2976/12,2976/13 – Bytový dom; - podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, vo veľkosti 2102/100000-in, nehnuteľnosti evidované na LV č. 7039, vedené Okresným úradom Skalica – katastrálny odbor, okres Skalica, obec Skalica, kat. úz. Skalica, a to: - spoluvlastnícky podiel k pozemku, parcela registra „C“ č. 2976/8 o výmere 189 m2 - zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ č. 2976/12 o výmere 188 m2 - zastavané plochy a nádvoria a parcela registra „C“ č. 2976/13 o výmere 185 m2 - zastavané plochy a nádvoria, vo veľkosti 2102/100000-in. Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

Dôvody upustenia od dražby:

Dražobník upúšťa od dobrovoľnej dražby v zmysle § 19 ods.1 písmeno a) zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.