Dražba nehnuteľností v obci Sklabiňa v katastrálnom území Sklabiňa

Katastrálne územie:
Sklabiňa
Obec:
Sklabiňa

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 14.06.2018 Stiahnuť
auctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2214000518
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko auctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kmeťkova3094901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kmeťkova
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19773/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36765121
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, Slovenská republika, Notársky úrad JUDr. Kostovčák Vladimír
D. Dátum konania dražby 14. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:30
F. Kolo dražby prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom  dražby bola nehnuteľnosť vedená na  Okresnom úrade Martin, Katastrálny odbor, pre obec Sklabiňa, katastrálne územie Sklabiňa, zapísaná na:

liste vlastníctva číslo 383 ako:

  • rodinný dom (popis stavby: rodinný dom) so súpisným číslom 215, na parcele registra „C“, parcelné číslo 417/96,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 417/57, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 464 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 417/96, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 117 m2.

V podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 215 je postavený na pozemku svahovitého charakteru v katastrálnom území obce Sklabiňa. V blízkosti rodinného domu sa nachádza občianska vybavenosť. Rodinný dom je celkovo 4 podlažný. Skladá sa zo suterénu, prízemia, podkrovia a ďalšieho podkrovia.

1. Podzemné podlažie - Zvislé nosné konštrukcie sú murované v skladobnej hrúbke nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie sú vyhotovené z priečkoviek. Stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má nášľapnú konštrukciu z mäkkého dreva. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná sú plastové s izolačným zasklením. Podlahy miestností sú z keramickej dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák na tuhé palivo, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová jednoduchá, umývadlo. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na elektrinu a kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá.

1. Nadzemné podlažie -Základy sú betónové a objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované v skladobnej hrúbke nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie sú vyhotovené z priečkoviek. Stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má nášľapnú konštrukciu z mäkkého dreva. Strechu tvoria krovy sedlové s krytinou strechy na krove z betónovej škridle Bramac. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná sú plastové s izolačným zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou, umývačka riadu, chladnička, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí umývadlo, samostatná sprcha. Ostatné vybavenie tvorí kozub s uzatvoreným ohniskom a vstavané skrine. Ústredné vykurovanie je podlahové teplovodné. 1. Podkrovné podlažie - Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie sú sadrokartónové. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko má nášľapnú konštrukciu z mäkkého dreva. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná sú plastové s izolačným zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová rohová, umývadlo. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Ostatné vybavenie tvoria vstavané skrine.

2. Podkrovné podlažie - Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie sú sadrokartónové. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná sú plastové s izolačným zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom.

Zastavaná plocha: 1 PP – 116,85 m2, 1. NP – 116,85 m2, 1. Podkrovie – 116,85 m2, 2. Podkrovie – 45,22 m2

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú
hodnotu predmetu dražby:
- žiadne
Podľa § 93 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov speňažením majetku, podliehajúceho konkurzu, zanikajú všetky zabezpečovacie práva.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo vydražené
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Jana Tomanová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Vikárska
b) Orientačné/súpisné číslo 1077/13
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 16.10.1982
V. Odhad ceny predmetu dražby 162.000,- Eur