Dražba nehnuteľností v obci Sládkovičovo v katastrálnom území Sládkovičovo

Katastrálne územie:
Sládkovičovo
Obec:
Sládkovičovo

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 04.06.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 174/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel SPECTRUM, ul. Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava, miestnosť: ʺMalá konferenčná miestnosťʺ
D. Dátum konania dražby 04. 06. 2018
E. Čas konania dražby 09:00 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

PREDMET DRAŽBY – spoluvlastnícky podiel 1/1

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
3250

Okres: Galanta
Obec: Sládkovičovo
Katastrálne územie: Sládkovičovo

Okresný úrad – katastrálny odbor: Galanta
 

Pozemky parc. reg. „C“:

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

Poznámky - charakteristika - príslušnosť k ZÚO - EL:

192/1

zastavané plochy a nádvoria

74

 

192/2

zastavané plochy a nádvoria

63

 

192/3

zastavané plochy a nádvoria

23

 

 

Súpisné číslo:

Stavba postavená na parcele reg. „C“ číslo:

Charakteristika:

Druh stavby:

1859

192/2

 

rodinný dom

bez súp.č.

192/3

 

hospodárska budova

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV:  stavba prístrešku u drobnej stavby na parc. reg. „C“č. 192/1, plot odd. pozemok od stavby a prístrešku, vstupné vráta s výplňou vedľa, prípojka zemného plynu do stavby RD, prípojka zemného plynu do hospodárskej stavby, kanalizačná prípojka splašková, žumpa, spevnené plochy betónové a pod.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 1859 na parc.reg. „C“ č. 192/2, k.ú. Sládkovičovo:

Predmetom dražby je prízemný dom v radovej zástavbe so s.č.1859 v spoločnom dvore postavený na parc. reg. „C“ č.192/2.

Dispozičné riešenie je nasledovné.

Prízemie - 1.N.P :dispozične pozostáva z chodby, kuchyne, kúpeľne a troch izieb priamo alebo nepriamo vetraných, avšak priamo vetrané sú iba s oknami 0,60m*0,60m smerom k susedovi.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Základy kamenné bez izolácie. Podmurovka, nepodpivničené - priem. výška do 50 cm omietaná. Murivo z nepáleného materiálu s nameranou hrúbkou 50 cm i so zateplením zo strany dvora - 5 cm hrubý polystyrén. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké. Stropy drevené trámové s podhľadom. Krovná konštrukcia stavby je sedlová hambálková. Krytina strechy na krove je škridla ťahaná drážková.Klampiarske konštrukcie (ostatné) sú osadené parapetné plechy hliníkové. Dvere sú plné hladké a dyhované. Okná prevažujú plastové, avšak sú tu aj drevené zdvojené (k susedovi). Podlahy v obytných miestnostiach (okrem obytných kuchýň) - veľkoplošné parkety. Dlažby a podlahy ostatných miestností - veľkoplošné keramické dlažby. Elektroinštalácia svetelná a motorická. Rozvod studenej a teplej vody z plastového potrubia. Inštalácia zemného plynu. Zdroj teplej vody - osadený elektrický ohrievač. Kanalizácia  1 x PVC potrubie. Zdroj vykurovania – lokálne plynové kachle v počte 2 ks. Vybavenie kuchyne - (chýba plynový sporák s elektrickou rúrou), drezové umývadlo je nerezové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva s rozvinutou šírkou 2,0 m. Vnútorné vybavenie - umývadlo 1 ks a samostatná sprcha. Vodovodné batérie - 1 ks páková sprchová a  2 ks pákové nerezové. Záchod je osadený splachovací bez umývatka. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne nad 1,35 m, tak ako aj v kuchyni pri sporáku a dreze. Elektrický rozvádzač je osadený s ističmi.

Rodinný dom sa stal užívania schopný v roku 1920, v roku 2004 bola zrealizovaná rekonštrukcia (nové výplňové konštrukcie, podlahy, rozvody el. inštalácie, zriadená kuchyňa, kúpeľňa, nové vnútorné vybavenie)

Stavba hospodárskej budovy na parc.reg. „C“ č. 192/3

Základy i podmúrovka sú betónové. Zvislé konštrukcie sú murované zo siporexu so zateplením s nameranou hrúbkou 54 cm. Zateplenie polystyrénom hrúbky 5 cm. Stropy trámčekové s podhľadom so zateplením. Krov pultový. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Vonkajšie omietky na báze umelých hmôt. Vnútorná omietka vápenné hladké omietky. Dvere sú plné hladké. Okno plastové. Podlaha je z keramickej dlažby s vodorovnou izoláciou. Rozvod studenej i teplej vody. Elektroinštalácia svetelná s ističmi. Lokálne vykurovanie s plynovými kachľami GAMAT. Vnútorné vybavenie - umývadlo s batériou. Znalec vek stavby spája s rokom 1970. Stavba je bez deštrukčných zmien v základových a v nosných konštrukciách. Údržba stavby je však primeraná veku a kvalite stavby, značná nasiakavosť do obvodového muriva je zrejmá. Počas životnosti, však bolo menené okno, urobené rozvody vody, osadenie umývadla a plynových kachiel.

Príslušenstvo predmetu dražby:

Stavba prístrešku u drobnej stavby

Základy - iba základy pod stĺpami. Zvislé konštrukcie - iba drevené stĺporadie slabšej konštrukcie. Krovná konštrukcia stavby je pultová. Krytina strechy na krove je kanadský šindel. Vonkajšia omietka - napustenie impregnáciou. Vnútorná omietka - napustenie impregnáciou. Podlahy sú betónové hrubé. Stavba užívaná od 2013.

Plot odd. pozemok od stavby prístrešku

Plot  je zhotovený z osadených kovových stĺpikov a z prichyteného zvislého latovania. Celková dĺžka plotu je 2,20 m a s výškou výplne 1,70 m. Do plota sú osadené plotové kovové vrátka s kovovou výplňou. Vybudovaný pravdepodobne v roku 2013.

Vstupné vráta s výplňou vedľa

Výplňový plot vedľa vstupných vrát kovovej konštrukcie s plechovou výplňou. Celková dĺžka plotu je 0,60 m a s výškou výplne 1,60 m. Pohľadová plocha výplne je potom 0,96 m2. Do plota sú osadené plotové kovové vráta s plechovou výplňou. Vybudované pravdepodobne v roku 1978.

Prípojka zemného plynu do stavby RD

Prípojka zemného plynu s bodom napojenia so vzdialenosťou 2,0 m od hranice pozemku a s následným meraním v nike čelného domu, ktorá potom pokračuje po čelnej nehnuteľnosti v jej chrbte až k predmetnému RD. Vybudovaná pravdepodobne v roku 1995.

Prípojka zemného plynu de hospodárskej stavby

Prípojka zemného plynu vedúca zo stavby RD do hospodárskej stavby RD s dĺžkou 6,0 m s uložením v zemi. Vybudovaná pravdepodobne v roku 2013.

Prípojka elektriny do hodpodárskej stavby

Zemná prípojka elektriny na 220 V vedúca dvorom zo stavby RD hospodárskej budovy. Vybudovaná pravdepodobne v roku 1988.

Vodomerná šachta

Tehlová šachta s osadením v časti dvora na parc. reg.“C“ č. 192/1 s vyp. kubatúrou 2,0 m3.o.p. Vybudovaná pravdepodobne v roku 1980.

Prípojka vody z verejného rozvodu

Prípojka vody z verejného rozvodu s odhadovanou dĺžkou 20 m, s bodom  napojenia vo verejnej časti so vzdialenosťou 4,0 m a následne vedúca dvorom s meraním v šachte a tak vstupujúca do stavby RD. Vybudovaná pravdepodobne v roku 1980.

Prípojka elektriny do stavby RD

Vzdušná káblová prípojka elektriny na 380 V s pripojením na nástrešák susedného RD s odhadovanou dĺžkou 12 m. Vybudovaná pravdepodobne v roku 1988, životnosť 50 rokov.

Prípojka kanalizácie – splašková

Kanalizačná prípojka s odhadovanou dĺžkou 6,0 m z PVC potrubia s priemerom 150 mm vedúca do žumpy umiestnenej pod prístreškom v časti dvora. Vybudovaná pravdepodobne v roku 1980.

Žumpa

Betónová žumpa s umiestnením v časti dvora po prístreškom s odhadovanou kubatúrou 12 m3.o.p. Vybudovaná pravdepodobne v roku 1980.

Spevnené plochy betónové

Spevnené betónové plochy v časti dvora o ploche 24 m2. Plochy sú s viditeľne naršenou štruktúrou. Vybudované pravdepodobne v roku 1988.

Príslušenstvo predmetu dražby je v stave primeranom veku a údržbe stavby.

Pozemky, ktoré sú predmetom dražby sa nachádzajú v rovinatom teréne v bežnej zástavbe, avšak v spoločnom dvore. V predmetnej lokalite je vybudované okrem elektrickej inštalácie i vodovod, plyn a taktiež kanalizačný rozvod. Na parc.č. 192/2 je postavená stavba RD so s.č.1859, na parc.č.192/3 je postavená hospodárska budova a parc.č.192/1 je dvorom.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Pod por. č. 4

Pod V 2720/2012 zo 7.9.2012 vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 - č.z. 415/2012

Pod V 677/2015, vklad povolený dňa 11.3.2015, zriadenie záložného práva v prospech Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 - č.z. 149/2015

Pod por.č. 5

Pod V 2720/2012 zo 7.9.2012 vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 - č.z. 415/2012

Pod V 677/2015, vklad povolený dňa 11.3.2015, zriadenie záložného práva v prospech Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 - č.z. 149/2015

Vyššieuvedené záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona číslo 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

Nájomná zmluva zo dňa 1.1.2018 na dobu určitú 5 rokov.

V zmysle ust. § 30 zákona o dobrovoľných dražbách práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva dražbou. Vydražiteľ nadobúda predmet dražby s nasledovným vecným bremenom:

Pod V 486/08 zo dňa 22.2.2008 sa zriaďuje vecné bremeno vo forme práva prechodu cez pozemok na parc.č. 191 k parc.č. 192 zriadené v prospech vlastníka domu sč. 1859 a pozemku na parc.č. 192 - č.z. 132/2008
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 12.225 EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Zuzana Škublová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxx
b) Orientačné/súpisné číslo xxx
c) Názov obce xxx d) PSČ xxx
e) Štát xxx
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 13/2018, ktorý vypracoval Ing. Ľubomír Rajnoha, znalec zapísaný do zoznamu znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. Cena podľa znaleckého posudku 16.300 EUR.