Dražba nehnuteľností v obci Sládkovičovo v katastrálnom území Sládkovičovo

Katastrálne územie:
Sládkovičovo
Obec:
Sládkovičovo

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 209.000,00 15.10.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 2825/2012
Typ dražobnej vyhlášky: 2825/2012
Poradie dražby: 1
Exekútor: Jozef Kapronczai
Ulica: Švermova 273
Obec: Galanta
PSČ: 92401
Zastupujúci exekútor: Miroslav Paller
Ulica: Jesenského 61
Obec: Žiar nad Hronom
PSČ:
Dátum konania dražby: 15.10.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Švermova 273, 92401Galanta
Vlastník: CSANAKY Rudolf, Dr.Ing.
Sídlo: Fučíkova 114, Sládkovičovo
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 22.08.2018
Znalecká hodnota: 209.000,00
Reálna hodnota: 209.000,00
Výška zábezpeky: 104.500,00
Číslo bankového účtu: SK4475000000004006511504
Najnižšie podanie: 209.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK4475000000004006511504
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 08.10.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Fučíkova 114, Sládkovičovo
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Galanta
     Obec : Sládkovičovo
     Kataster : Sládkovičovo
     Číslo listu vlastníctva: 861
   Parcela
     Parcelné číslo: 454
     Výmera: 1241
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 115
     Pracelné číslo: 454
     Druh stavby: 10
     Popis stavby: rodinný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: