Dražba nehnuteľností v obci Slavošovce v katastrálnom území Slavošovce

Katastrálne územie:
Slavošovce
Obec:
Slavošovce

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 9.450,00 06.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: Ex 194/2013
Typ dražobnej vyhlášky: Ex 194/2013
Poradie dražby: 2
Exekútor: Marcela Zummerová
Ulica: ul.kpt.Nálepku 22
Obec: Michalovce
PSČ: 07101
Dátum konania dražby: 06.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: ul.kpt.Nálepku 22, 07101Michalovce
Vlastník: Liška Peter a Marta
Sídlo: Slavošovce 531
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 28.06.2018
Znalecká hodnota: 18.900,00
Reálna hodnota: 9.450,00
Výška zábezpeky: 4.725,00
Číslo bankového účtu: SK25 0200 0000 0013 6209 1151, VS 1942013
Najnižšie podanie: 9.450,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK25 0200 0000 0013 6209 1151, VS 1942013
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 31.08.2018
Čas obhliadky: 14:00
Miesto obhliadky veci: Slavošovce 225
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Rožňava
     Obec : Slavošovce
     Kataster : Slavošovce
     Číslo listu vlastníctva: 876
   Parcela
     Parcelné číslo: 1829/2
     Výmera: 437
     Druh: zastavané plochy
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 225
     Pracelné číslo: 1829/2
     Druh stavby: polyfunkčný dom
     Popis stavby:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: