Dražba nehnuteľností v obci Sliač v katastrálnom území Hájniky

Katastrálne územie:
Hájniky
Obec:
Sliač

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 26.06.2018 Stiahnuť
AUKTION plus, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo AP 49/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKTION plus, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Záhradná8/86396212 Detva
a) Názov ulice/verejného priestranstva Záhradná
b) Orientačné/súpisné číslo 8/863
c) Názov obce Detva d) PSČ 96212
e) Štát SR
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 29903/S
IV. IČO/ dátum narodenia 50317709
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad Banská Bystrica, JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
D. Dátum konania dražby 26. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 2.kolo
G. Predmet dražby

a) nehnuteľností vedených Okresným úradom - katastrálny odbor Zvolen, okres Zvolen, obec Sliač, katastrálne územie Hájniky, zapísaných na liste vlastníctva č. 1962, zapísaný pod B 1 v spoluvlastníckom podiele 1/1, to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo:       Výmera v m2:  Druh pozemku:          Spôsob využ. p.   Umiest. pozemku:   Právny vzťah 

1579                       808                 Trvalé trávne porasty                       7                               2        

Legenda:  

Spôsob využívania pozemku:

7 – Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast

Umiestnenie pozemku:

                2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavanom území obce

b)nehnuteľností vedených Okresným úradom - katastrálny odbor Zvolen, okres Zvolen, obec Sliač, katastrálne územie Hájniky, zapísaných na liste vlastníctva č. 1166, zapísaný pod B 1 v spoluvlastníckom podiele 1/1, to:

Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo:      Výmera v m2:  Druh pozemku:         Pôvodné k. ú.   Počet č. UO     Umiest. pozemku

599                         6348               Orná pôda                                                                                               2            

Legenda:  

Umiestnenie pozemku:

                2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavanom území obce

H. Opis predmetu dražby

Predmetné pozemky sa nachádzajú v západnej časti extravilánu obce Sliač, v tesne blízkosti obce. Terén pozemkov je rovinatý. Oba pozemky sú využívané na poľnohospodársku výrobu v rámci blokov poľnohospodárskej pôdy. Severnou časťou parcely EKN č. 599 preteká potok, jej východná strana hraničí s intravilánom obce. Samotná obec Sliač sa nachádza v blízkosti krajského mesta Banská Bystrica ako aj okresného mesta Zvolen.

Ohodnotenie je vykonané v súlade s vyhláškou MS SR č. 254/2010 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku s prílohou č. 3 časti E bod E. 3 Metóda polohovej diferenciácie, E.3.1 Pozemky, E.3.1.2 Poľnohospodárske pozemky mimo zastaveného územia obcí druhu orná pôda alebo trvalý trávny porast, kde jednotková východisková hodnota pozemku sa rovná jednotkovej východiskovej hodnote pozemku druhu orná pôda a trvalý trávny porast podľa osobitného zákon (príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach v znení zákona č. 465/2008 Z. z.).

Vo výpočte sú použité ukazovatele a metodické postupy stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností uvedené v „metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb“, vydanej Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Žiliny.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Terén pozemkov je rovinatý.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 1962
Poznámka:
Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej EX 116/10 súdny exekútor JUDr. Ján Debnár, Ex. Úrad Detva, Obrancov mieru 874/3, P 337/10 zapísané dňa 21.6.2010 - 186/10.
Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 880/2012 súdny exekútor JUDr. Jozef Liščák, Ex. úrad v Martine, Hviezdoslavova 23B, P 509/12 zapísané dňa 6.11.2012 - 188/12.
Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 73/12 súdny exekútor JUDr. Bronislava Pračková, Ex. úrad Žiar nad Hronom, ul. Cyrila a Metoda 22, P 286/13 zapísané dňa 2.5.2013 - 79/13.
Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 218/2016-19 súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová, Exekútorský úrad Veľký Krtíš, Nemocničná 16, P 564/2016 - zapísané dňa 27.12.2016 - 281/16
Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie EX 20/2017-11 súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová, Ex. úrad Veľký Krtíš, Nemocničná 16, P 61/2017 zapísané dňa 27.2.2017 - 36/17.
Poznamenáva sa, že nehnuteľnosť zapísaná v časti A-LV patrí do konkurznej podstaty úpadcu Anna Sliacka, nar. 5.6.1961, Rybárska 406/12, Sliač, P 59/2018 zapísané dňa 1.3.2018 - 45/18.
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby dražobníkom AUKTION plus, s.r.o., Záhradná 863/8, Detva, IČO 50317709, P 101/2018 zapísané dňa 3.4.2018 - 57/18.
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe dražobníkom AUKTION plus, s.r.o., Záhradná 863/8, Detva, IČO 50317709, P 154/2018 zapísané dňa 1.6.2018 - 98/18.

ŤARCHY:
Poznamenáva sa Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. vedenú v časti A-LV - EX 587/09 súdny exekútor Mgr. Eva Uhaľová, Ex. úrad Zvolen, Nám. SNP 6/11, Z 2648/09 zapísané dňa 8.12.2009 - 149/09.
Poznamenáva sa Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 116/10 súdny exekútor JUDr. Ján Debnár, Ex. úrad Detva, Obrancov mieru 874/3, Z 2073/10 zapísané dňa 2.8.2010 - 215/10.
Poznamenáva sa Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej EX 508/10 súdny exekútor JUDr. Tomáš Boľoš, Ex. úrad Banská Bystrica, Horná 23, Z 3502/10 zapísané dňa 30.12.2010 - 292/10.
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 1148/11-12 súdny exekútor JUDr. Marcel Kroupa, Ex. úrad Myjava, Gegeľovská662/2, Z 2814/11 zapísané dňa 26.9.2011 - 174/11.
Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 1104/11 súdny exekútor JUDr. Lucia Ulianková, Ex. úrad Zvolen, Námestie SNP 41, Z 328/12 zapísané dňa 1.2.2012 - 22/12.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej – EX 3807/12-12 súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Ex. úrad Zvolen, Borovianska č.17, Z 3017/12 zapísané dňa 2.11.2012 - 187/12.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinného – EX 880/2012, súdny exekútor JUDr. Jozef Liščák, Ex. úrad v Martine, Hviezdoslavova 23B, Z 3665/12 zapísané dňa 28.12.2012 - 217/12.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej – EX 4437/12-12 súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Ex. úrad Zvolen, Borovianska č.17, Z 348/13 zapísanédňa 4.2.2013 - 24/13.
Exekučný príkaz na vykonanie exkeúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej – EX 6898/12-10 súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Ex. úrad Zvolen, Borovianska č.17, Z 478/13 zapísané dňa 13.2.2013 - 35/13.
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 73/12 súdny exekútor JUDr. Bronislava Pračková, Ex. úrad Žiar nad Hronom, ul. Cyrila a Metoda 22, Z 1274/13 zapísané dňa 2.5.2013 - 80/13.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 1035/13, súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Ex. úrad Zvolen, Borovianska č.17, Z 1680/13 zapísané dňa 7.6.2013 - 100/13. (parcela: 1579)
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej – EX 5515/13-10 súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Ex. úrad Zvolen, Borovianska 17, Z 641/14 zapísané dňa 4.3.2014 - 25/14.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej – EX 2824/16-6 súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Ex. úrad Zvolen, Borovianska 17, Z 3133/16 zapísané dňa 10.10.2016 - 247/16.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej – EX 218/2016-34 súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová, Ex. úrad Veľký Krtíš, Nemocničná 16, Z 563/2017 zapísané dňa 27.2.2017 - 37/17.
Iné údaje:
Bez zápisu
Poznámka:
Bez zápisu
LV č. 1166
Poznámka:
Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 880/2012 súdny exekútor JUDr. Jozef Liščák, Ex. úrad v Martine, Hviezdoslavova 23B, P 509/12 zapísané dňa 6.11.2012 - 188/12.
Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 218/2016-19 súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová, Exekútorský úrad Veľký Krtíš, Nemocničná 16, P 564/2016 - zapísané dňa 27.12.2016 - 281/16
Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie EX 20/2017-11 súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová, Ex. úrad Veľký Krtíš, Nemocničná 16, P 61/2017 zapísané dňa 27.2.2017 - 36/17.
Poznamenáva sa, že nehnuteľnosť zapísaná v časti A-LV patrí do konkurznej podstaty úpadcu Anna Sliacka, nar. 5.6.1961, Rybárska 406/12, Sliač, P 59/2018 zapísané dňa 1.3.2018 - 45/18.
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby dražobníkom AUKTION plus, s.r.o., Záhradná 863/8, Detva, IČO 50317709, P 101/2018 zapísané dňa 3.4.2018 - 57/18.
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe dražobníkom AUKTION plus, s.r.o., Záhradná 863/8, Detva, IČO 50317709, P 154/2018 zapísané dňa 1.6.2018 - 98/18.
ŤARCHY:
Poznamenáva sa Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej EX 508/10 súdny exekútor JUDr. Tomáš Boľoš, Ex. úrad Banská Bystrica, Horná 23, Z 3502/10 zapísané dňa 30.12.2010 - 292/10.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinného – EX 80/2012, súdny exekútor JUDr. Jozef Liščák, Ex. úrad v Martine, Hviezdoslavova 23B, Z 3665/12 zapísané dňa 28.12.2012 - 217/12.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 1035/13, súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Ex. úrad Zvolen, Borovianska č.17, Z 1680/13 zapísané dňa 7.6.2013 - 100/13.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej – EX 5515/13-10 súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Ex. úrad Zvolen, Borovianska 17, Z 641/14 zapísané dňa 4.3.2014 - 25/14.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej – EX 2824/16-6 súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Ex. úrad Zvolen, Borovianska 17, Z 3133/16 zapísané dňa 10.10.2016 - 247/16.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej – EX 218/2016-34 súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová, Ex. úrad Veľký Krtíš, Nemocničná 16, Z 563/2017 zapísané dňa 27.2.2017 - 37/17
Iné údaje:
Bez zápisu
Poznámka:
Bez zápisu
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,00 EUR
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Katarína Tkáčová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pieš II
b) Orientačné/súpisné číslo 150
c) Názov obce Detva d) PSČ 96212
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 30.08.1980
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č. 5/2018, Meno znalca: Ing. Marta Čabová, Dátum vyhotovenia: 19.03.2018, Všeobecná cena odhadu: 17.348,00 EUR