Dražba nehnuteľností v obci Sliač v katastrálnom území Hájniky

Katastrálne územie:
Hájniky
Obec:
Sliač

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 17.348,00 EUR 30.08.2018 Stiahnuť
AUKTION plus, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo AP 49/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKTION plus, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Záhradná8/86396212 Detva
a) Názov ulice/verejného priestranstva Záhradná
b) Orientačné/súpisné číslo 8/863
c) Názov obce Detva d) PSČ 96212
e) Štát SR
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 29903/S
IV. IČO/ dátum narodenia 50317709
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Katarína Tkáčová Adresa správcu: Záhradná 863/8, 962 12 Detva Značka správcu: S1795 Meno úpadcu: Anna Sliacka Adresa úpadcu: Rybárska 406/12, 962 31 Sliač - Rybáre
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Záhradná
b) Orientačné/súpisné číslo 863/8
c) Názov obce Detva d) PSČ 96212
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1961
C. Miesto konania dražby Notársky úrad Banská Bystrica, JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
D. Dátum konania dražby 30. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 3.kolo
G. Predmet dražby

a) nehnuteľností vedených Okresným úradom - katastrálny odbor Zvolen, okres Zvolen, obec Sliač, katastrálne územie Hájniky, zapísaných na liste vlastníctva č. 1962, zapísaný pod B 1 v spoluvlastníckom podiele 1/1, to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo:   Výmera v m2:  Druh pozemku:          Spôsob využ. p.   Umiest. pozemku:   Právny vzťah 

1579                       808                 Trvalé trávne porasty                       7                               2        

Legenda:  

Spôsob využívania pozemku:

7 – Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast

Umiestnenie pozemku:

                2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavanom území obce

b)nehnuteľností vedených Okresným úradom - katastrálny odbor Zvolen, okres Zvolen, obec Sliač, katastrálne územie Hájniky, zapísaných na liste vlastníctva č. 1166, zapísaný pod B 1 v spoluvlastníckom podiele 1/1, to:

Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo:  Výmera v m2:  Druh pozemku:         Pôvodné k. ú.         Počet č. UO         Umiest. pozemku

599                      6348               Orná pôda                                                                                              2            

Legenda:  

Umiestnenie pozemku:

                2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavanom území obce

H. Opis predmetu dražby

Predmetné pozemky sa nachádzajú v západnej časti extravilánu obce Sliač, v tesne blízkosti obce. Terén pozemkov je rovinatý. Oba pozemky sú využívané na poľnohospodársku výrobu v rámci blokov poľnohospodárskej pôdy. Severnou časťou parcely EKN č. 599 preteká potok, jej východná strana hraničí s intravilánom obce. Samotná obec Sliač sa nachádza v blízkosti krajského mesta Banská Bystrica ako aj okresného mesta Zvolen.

Ohodnotenie je vykonané v súlade s vyhláškou MS SR č. 254/2010 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku s prílohou č. 3 časti E bod E. 3 Metóda polohovej diferenciácie, E.3.1 Pozemky, E.3.1.2 Poľnohospodárske pozemky mimo zastaveného územia obcí druhu orná pôda alebo trvalý trávny porast, kde jednotková východisková hodnota pozemku sa rovná jednotkovej východiskovej hodnote pozemku druhu orná pôda a trvalý trávny porast podľa osobitného zákon (príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach v znení zákona č. 465/2008 Z. z.).

Vo výpočte sú použité ukazovatele a metodické postupy stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností uvedené v „metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb“, vydanej Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Žiliny.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Terén pozemkov je rovinatý.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 1962
Poznámka:
Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej EX 116/10 súdny exekútor JUDr. Ján Debnár, Ex. Úrad Detva, Obrancov mieru 874/3, P 337/10 zapísané dňa 21.6.2010 - 186/10.
Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 880/2012 súdny exekútor JUDr. Jozef Liščák, Ex. úrad v Martine, Hviezdoslavova 23B, P 509/12 zapísané dňa 6.11.2012 - 188/12.
Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 73/12 súdny exekútor JUDr. Bronislava Pračková, Ex. úrad Žiar nad Hronom, ul. Cyrila a Metoda 22, P 286/13 zapísané dňa 2.5.2013 - 79/13.
Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 218/2016-19 súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová, Exekútorský úrad Veľký Krtíš, Nemocničná 16, P 564/2016 - zapísané dňa 27.12.2016 - 281/16
Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie EX 20/2017-11 súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová, Ex. úrad Veľký Krtíš, Nemocničná 16, P 61/2017 zapísané dňa 27.2.2017 - 36/17.
Poznamenáva sa, že nehnuteľnosť zapísaná v časti A-LV patrí do konkurznej podstaty úpadcu Anna Sliacka, nar. 5.6.1961, Rybárska 406/12, Sliač, P 59/2018 zapísané dňa 1.3.2018 - 45/18.
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby dražobníkom AUKTION plus, s.r.o., Záhradná 863/8, Detva, IČO: 50317709, P 101/2018 zapísané dňa 3.4.2018 - 57/18.
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe dražobníkom AUKTION plus, s.r.o., Záhradná 863/8, Detva, IČO 50317709, P 154/2018 zapísané dňa 1.6.2018 - 98/18.
ŤARCHY:
Poznamenáva sa Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. vedenú v časti A-LV - EX 587/09 súdny exekútor Mgr. Eva Uhaľová, Ex. úrad Zvolen, Nám. SNP 6/11, Z 2648/09 zapísané dňa 8.12.2009 - 149/09.
Poznamenáva sa Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 116/10 súdny exekútor JUDr. Ján Debnár, Ex. úrad Detva, Obrancov mieru 874/3, Z 2073/10 zapísané dňa 2.8.2010 - 215/10.
Poznamenáva sa Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej EX 508/10 súdny exekútor JUDr. Tomáš Boľoš, Ex. úrad Banská Bystrica, Horná 23, Z 3502/10 zapísané dňa 30.12.2010 - 292/10.
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 1148/11-12 súdny exekútor JUDr. Marcel Kroupa, Ex. úrad Myjava, Gegeľovská662/2, Z 2814/11 zapísané dňa 26.9.2011 - 174/11.
Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 1104/11 súdny exekútor JUDr. Lucia Ulianková, Ex. úrad Zvolen, Námestie SNP 41, Z 328/12 zapísané dňa 1.2.2012 - 22/12.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej – EX 3807/12-12 súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Ex. úrad Zvolen, Borovianska č.17, Z 3017/12 zapísané dňa 2.11.2012 - 187/12.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinného – EX 880/2012, súdny exekútor JUDr. Jozef Liščák, Ex. úrad v Martine, Hviezdoslavova 23B, Z 3665/12 zapísané dňa 28.12.2012 - 217/12.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej – EX 4437/12-12 súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Ex. úrad Zvolen, Borovianska č.17, Z 348/13 zapísanédňa 4.2.2013 - 24/13.
Exekučný príkaz na vykonanie exkeúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej – EX 6898/12-10 súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Ex. úrad Zvolen, Borovianska č.17, Z 478/13 zapísané dňa 13.2.2013 - 35/13.
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 73/12 súdny exekútor JUDr. Bronislava Pračková, Ex. úrad Žiar nad Hronom, ul. Cyrila a Metoda 22, Z 1274/13 zapísané dňa 2.5.2013 - 80/13.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 1035/13, súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Ex. úrad Zvolen, Borovianska č.17, Z 1680/13 zapísané dňa 7.6.2013 - 100/13.
(parcela: 1579)
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej – EX 5515/13-10 súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Ex. úrad Zvolen, Borovianska 17, Z 641/14 zapísané dňa 4.3.2014 - 25/14.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej – EX 2824/16-6 súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Ex. úrad Zvolen, Borovianska 17, Z 3133/16 zapísané dňa 10.10.2016 - 247/16.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej – EX 218/2016-34 súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová, Ex. úrad Veľký Krtíš, Nemocničná 16, Z 563/2017 zapísané dňa 27.2.2017 - 37/17.
Iné údaje:
Bez zápisu
Poznámka:
Bez zápisu
LV č. 1166
Poznámka:
Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 880/2012 súdny exekútor JUDr. Jozef Liščák, Ex. úrad v Martine, Hviezdoslavova 23B, P 509/12 zapísané dňa 6.11.2012 - 188/12.
Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 218/2016-19 súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová, Exekútorský úrad Veľký Krtíš, Nemocničná 16, P 564/2016 - zapísané dňa 27.12.2016 - 281/16
Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie EX 20/2017-11 súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová, Ex. úrad Veľký Krtíš, Nemocničná 16, P 61/2017 zapísané dňa 27.2.2017 - 36/17.
Poznamenáva sa, že nehnuteľnosť zapísaná v časti A-LV patrí do konkurznej podstaty úpadcu Anna Sliacka, nar. 5.6.1961, Rybárska 406/12, Sliač, P 59/2018 zapísané dňa 1.3.2018 - 45/18.
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby dražobníkom AUKTION plus, s.r.o., Záhradná 863/8, Detva, IČO: 50317709, P 101/2018 zapísané dňa 3.4.2018 - 57/18.
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe dražobníkom AUKTION plus, s.r.o., Záhradná 863/8, Detva, IČO 50317709, P 154/2018 zapísané dňa 1.6.2018 - 98/18.
ŤARCHY:
Poznamenáva sa Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej EX 508/10 súdny exekútor JUDr. Tomáš Boľoš, Ex. úrad Banská Bystrica, Horná 23, Z 3502/10 zapísané dňa 30.12.2010 - 292/10.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinného – EX 80/2012, súdny exekútor JUDr. Jozef Liščák, Ex. úrad v Martine, Hviezdoslavova 23B, Z 3665/12 zapísané dňa 28.12.2012 - 217/12.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej - EX 1035/13, súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Ex. úrad Zvolen, Borovianska č.17, Z 1680/13 zapísané dňa 7.6.2013 - 100/13.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej – EX 5515/13-10 súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Ex. úrad Zvolen, Borovianska 17, Z 641/14 zapísané dňa 4.3.2014 - 25/14.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej – EX 2824/16-6 súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Ex. úrad Zvolen, Borovianska 17, Z 3133/16 zapísané dňa 10.10.2016 - 247/16.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn. povinnej – EX 218/2016-34 súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová, Ex. úrad Veľký Krtíš, Nemocničná 16, Z 563/2017 zapísané dňa 27.2.2017 - 37/17
Iné údaje:
Bez zápisu
Poznámka:
Bez zápisu
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 5/2018, Meno znalca: Ing. Marta Čabová, Dátum vyhotovenia: 19.03.2018, Všeobecná cena odhadu: 17.348,00 EUR
K. Najnižšie podanie 17.348,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 300,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka IBAN: SK70 0200 0000 0036 7653 2457, SWIFT: SUBASKBX, vedený vo VÚB, a. s., VS: 492018
2. V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby;
3. Banková záruka;
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka; 2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka; 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky; 4. Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dobrovoľnej dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti. Dražobník vráti účastníkovi dobrovoľnej dražby, ktorý predmet dobrovoľnej dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dobrovoľnej dražby alebo po upustení od dobrovoľnej dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t. z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dobrovoľnej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dobrovoľnej dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dobrovoľnej dražby a opakovanej dobrovoľnej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dobrovoľnej dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dobrovoľnej dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dobrovoľnej dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dobrovoľnej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dobrovoľnej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3) až 5) zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640,00 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dobrovoľnej dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka číslo účtu: 3676532457, IBAN: SK70 0200 0000 0036 7653 2457, SWIFT: SUBASKBX, vedený vo VÚB, a. s., VS: 492018. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640,00 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dobrovoľnej dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 15.08.2018 o 13:00 hod. Obhliadka 2: 27.08.2018 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky Obhliadky sa uskutočnia na mieste, kde sa nachádza predmet dražby.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 0917 691 654, Po – Pi 8:00 – 15:00 hod.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

Ak ide o predmet dražby podľa § 20 ods. 13, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.

Ak ide o prechod práv voči tretím osobám, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe oznámiť tento prechod tretím osobám bez zbytočného odkladu.

Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Zora
c) priezvisko Belková
d) sídlo Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica