Dražba nehnuteľností v obci Sliač v katastrálnom území Hájniky

Katastrálne územie:
Hájniky
Obec:
Sliač

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 01.08.2018 Stiahnuť
auctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2315001517
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko auctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kmeťkova3094901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kmeťkova
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19773/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36765121
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Stráž 223, 960 01 Zvolen, veľká zasadacia miestnosť, tretie nadzemné podlažie
D. Dátum konania dražby 01. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00
F. Kolo dražby Prvé opakované kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby bol nehnuteľný majetok v podielovom spoluvlastníctve tretích osôb, a to Milana Janáka, rod. Janáka, nar.: 22.03.1939 a jeho manželky Mgr. Lýdie Janákovej, rod. Zemkovej, nar.: 19.05.1946, obaja bytom: ČSA 56/41, 962 31 Sliač o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2 v pomere k celku (spoluvlastnícky podiel Milana Janáka a Mgr. Lýdie Janákovej požíva režim bezpodielového spoluvlastníctva manželov) a Mgr. Lýdie Janákovej, rod. Zemkovej, nar.: 19.05.1946, bytom: ČSA 56/41, 962 31 Sliač o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2 v pomere k celku. Jedná sa o nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Zvolen, Katastrálny odbor, pre obec Sliač, katastrálne územie Hájniky, zapísané na liste vlastníctva číslo 610 ako:

  • rodinný dom (popis stavby: Rodinný dom) so súpisným číslom 30, postavený na parcele registra „C“ parcelné číslo 585,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 585, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 1015 m2.
H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 30 je postavený na pozemku parcelné číslo 585 v katastrálnom území Hájniky, obec Sliač, v časti so zástavbou rodinných v okrajovej časti mesta. Dispozičné riešenie stavby: I.Podzemné podlažie – kotolňa, 2x sklad, chodba, dielňa, schodisko.

I.Nadzemné podlažie – 3x izba, kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC, chodba, schodisko

II.Nadzemné podlažie – 3x izba, kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC, chodba, schodisko

Technické riešenie: 1. PP - zvislé nosné konštrukcie murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD) v skladobnej hr. nad 50 do 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM), schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba. 1. NP a 2. NP - zvislé nosné konštrukcie murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM), schodisko v 1.NP- liate terazzo, betónová, keramická dlažba, strecha - ploché strechy - jednoplášťové s tepelnou izoláciou; krytiny na plochých strechách - z pozinkovaného plechu. Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením; okenné žalúzie - kovové; okenice a vonkajšie rolety – plastové. Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután;  - umývačka riadu (zabudovaná);  - odsávač pár;  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná;  - umývadlo. Vykurovanie - ústredné vykurovanie. Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu. Zastavaná plocha: 1.PP – 135,32 m2, 1.NP – 144,10 m2, 2. NP – 144,10 m2

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú
hodnotu predmetu dražby:
- žiadne
Podľa § 93 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov speňažením majetku, podliehajúceho konkurzu, zanikajú všetky zabezpečovacie práva.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo vydražené
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Jana Tomanová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Vikárska
b) Orientačné/súpisné číslo 1077/13
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 16.10.1982
V. Odhad ceny predmetu dražby 183.000,- Eur