Dražba nehnuteľností v obci Slovenská Ľupča v katastrálnom území Slovenská Ľupča

Katastrálne územie:
Slovenská Ľupča
Obec:
Slovenská Ľupča

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 520,00 21.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 572/07
Typ dražobnej vyhlášky: EX 572/07
Poradie dražby: 1
Exekútor: Peter Kohút
Ulica: Mičinská cesta 35
Obec: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Zastupujúci exekútor: Mário Mičák
Ulica: Kollárova 39
Obec: Banská Bystrica
PSČ:
Dátum konania dražby: 21.08.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Mičinská cesta 35, 97401Banská Bystrica
Vlastník: Dana Bartošová
Sídlo: tehelná 541/9, 976 13 Slovenská Ľupča
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 03.07.2018
Znalecká hodnota: 520,00
Reálna hodnota: 520,00
Výška zábezpeky: 260,00
Číslo bankového účtu: SK0475000000004008436122
Najnižšie podanie: 520,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK0475000000004008436122
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: - Exekučné záložné právo ExÚ Banská Bystrica JUDr. Peter Kohút v EX 572/07 v prospech JPM finance s.r.o. - Exekučné záložné právo ExÚ Bratislava JUDr. Rudolf Krutý v EX 44009/15 v prospech Quantum credit a.s. - Exekučné záložné právo ExÚ Bratislava JUDr. Rudolf Krutý v EX 44439/15 v prospech EOS KSI Slovensko a.s. - Exekučné záložné právo ExÚ Bratislava JUDr. Rudolf Krutý, v EX 6259/12 v prospech EOS KSI Slovensko a.s.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Vydražiteľ môže začať užívať nehnuteľnosť ihneď po udelení príklepu o čom je povinný túto skutočnosť nahlásiť exekútorovi. Vlastníctvo k nehnuteľnosti podlieha schváleniu súdom.
Odovzdanie: udelením príklepu zanikajú: - Exekučné záložné právo ExÚ Banská Bystrica JUDr. Peter Kohút v EX 572/07 v prospech JPM finance s.r.o. - Exekučné záložné právo ExÚ Bratislava JUDr. Rudolf Krutý v EX 44009/15 v prospech Quantum credit a.s. - Exekučné záložné právo ExÚ Bratislava JUDr. Rudolf Krutý v EX 44439/15 v prospech EOS KSI Slovensko a.s. - Exekučné záložné právo ExÚ Bratislava JUDr. Rudolf Krutý, v EX 6259/12 v prospech EOS KSI Slovensko a.s. udelením príklepu nezanikajú: - právo doživotného bývania a právo zaopatery pre Martu Pustajovú rod. Adamovičovú (v čase dražby je už táto osoba zosnulá)
Dátum obhliadky: 02.08.2018
Čas obhliadky: 09:00
Miesto obhliadky veci: Tehelná 541/9, Slovenská Ľupča = miesto nehnuteľnosti
Ďalšie informácie : Bližšie informácie poskytne JUDr. Kohút
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Banská Bystrica
     Obec : Slovenská Ľupča
     Kataster : Slovenská Ľupča
     Číslo listu vlastníctva: 1029
   Parcela
     Parcelné číslo: 2326/2
     Výmera: 347
     Druh: ostatné plochy
     Popis: pozemok okolo domu
   Parcela
     Parcelné číslo: 2327
     Výmera: 53
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis: pozemok pod domom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: