Dražba nehnuteľností v obci Smolinské v katastrálnom území Smolinské

Katastrálne územie:
Smolinské
Obec:
Smolinské

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 92.700,00 09.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 168/18
Typ dražobnej vyhlášky: 168/18
Poradie dražby: 1
Exekútor: Peter Stano
Ulica: Michalská 7
Obec: Trnava
PSČ: 91701
Zastupujúci exekútor: Ľubomír Pekár
Ulica: P.Pázmáňa 49/3
Obec: Šaľa
PSČ:
Dátum konania dražby: 09.08.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Michalská 7, 91701Trnava
Vlastník: Malý Peter nar. 14.04.1977 a Lucia Malá nar. 11.02.1982
Sídlo: 908 42 Smolinské č. 366
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 29.06.2018
Znalecká hodnota: 92.700,00
Reálna hodnota: 92.700,00
Výška zábezpeky: 46.350,00
Číslo bankového účtu: č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 16818
Najnižšie podanie: 92.700,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: č.ú.:SK6531000000004200002009, VS: 16818
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 02.08.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Smolinské
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Senica
     Obec : Smolinské
     Kataster : Smolinské
     Číslo listu vlastníctva: 1820
   Parcela
     Parcelné číslo: 452/1
     Výmera: 419
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 452/2
     Výmera: 112
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 452/3
     Výmera: 26
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 453
     Výmera: 123
     Druh: Záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 454
     Výmera: 369
     Druh: Záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 469/5
     Výmera: 8
     Druh: Vodné plochy
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 85
     Pracelné číslo: 452/2
     Druh stavby: 10
     Popis stavby: Rodinný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: