Dražba nehnuteľností v obci Snina v katastrálnom území Snina

Katastrálne územie:
Snina
Obec:
Snina

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 7.300,00.-eur 13.07.2018 Stiahnuť
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo VDS:103- 7/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Brnenská8004010 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 21836/V
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Vlastníci bytov a nebytových priestorov, ul. Palárikova 1611, 069 01 Snina, zastúpený základe zmluvy o výkone správy správcom SEBYT, s.r.o., sídlo Hviezdoslavova 2062, 069 01 Snina, štatutárny orgán Ing. Jaroslav Pašek, IČO: 36 477 061
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Palarikova
b) Orientačné/súpisné číslo 1611
c) Názov obce Snina d) PSČ 06901
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 36477061
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Daniely Kováčovej, ul. Hlavná č. 58 04001 Košice.
D. Dátum konania dražby 13. 07. 2018
E. Čas konania dražby 12.45
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

-byt č.1 na 3. poschodí bytového domu na ul. Palárikova, súpisné číslo: 1611, vchod: 1, zapísaný na LV č. 6024, nachádzajúci sa na parcele č. 5066/82 o výmere 280 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu  a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 54/651, katastrálne územie: Snina, obec: Snina, okres: Snina, Okresný úrad Snina, Katastrálny odbor.

H. Opis predmetu dražby

-objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.5066/82, k.ú. Snina, obec Snina. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite nízkeho dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1952.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

-uvedená bytová jednotka sa nachádza na 3.poschodí. Pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice.

Zameraná podlahová plocha bytu je 53,45 m2. V byte sa previedla rekonštrukcia kúpeľne a WC(dlažby a obklady), nové PVC podlahy v kuchyni.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Pod P-271/14 poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva k bytu č. 1 na 3. poschodí vo vchode 1 a k spoluvlastníckemu podielu 54/651 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1611 a na pozemku parc. č. KN 5066/82, zastavaná plocha o výmere 280 m2 na základe Ex 1621/14 zo dňa 12.8.2014. JUDr. Rudolf Dulina, súdny exekútor, Exekútorský úrad, Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce - č.z. 1108/14
ČASŤ C: ŤARCHY
V zmsle § 15 zák. 182/1993 Z.z. zriaďuje sa záložné právo v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov.
Pod Z-1043/14 zo dňa 19.8.2014 zapisuje sa exekučné záložné práv0 k bytu č. 1 na 3. poschodí vo vchode 1 a k spoluvlastníckemu podielu 54/651 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1611 a na pozemku parc. č. KN 5066/82, zastavaná plocha o výmere 280 m2 na základe Exekučného príkazu Ex 1621/14 zo dňa 12.8.2014. Oprávnený: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava. JUDr. Rudolf Dulina, súdny exekútor, Exekútorský úrad, Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce - č.z. 1109/14
Pod Z-976/15 zo dňa 15.7.2015 zapisuje sa exekučné záložné právo k bytu č. 1 na 3. poschodí vo vchode 1 a k spoluvlastníckemu podielu 54/651 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1611 a na pozemku parc. č. KN 5066/82, zastavaná plocha o výmere 280 m2 na základe Exekučného príkazu Ex 22487/13 zo dňa 3.7.2015. Oprávnený: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava. JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor, Exekútorský úrad, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava - č.z. 930/15
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. /2018 vypracoval Ing. Dionýz Dobos, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: oceňovanie nehnuteľností zapísaný v zozname, tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR pod číslom 910 563. Dátum vypracovania znaleckého posudku dňa 0 .06.2018.Všeobecná cena odhadu 7.300,00.-eur.
K. Najnižšie podanie 7.300,00.-eur.
L. Minimálne prihodenie 200.- eur
M. Dražobná zábezpeka a) výška 1000 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:
SK 8309000000005051982967
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka
alebo v mieste trvania dražby
3. banková záruka
4. notárska úschova
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky 3.Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky 4. Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti dražobnú zábezpeku účastníkovi dražby ktorý predmet dražby nevydražil, prípadne zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Ak došlo k zloženiu dražobnej zábezpeky formou bankovej záruky dražobník bez zbytočného odkladu vráti listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky účastníkovi dražby ktorý listinu predložil, najneskôr však do 5 dní od upustenia dražby alebo skončenia dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č.ú.: IBAN SK 8309000000005051982967 vedený v SLSP a.s. s variabilným symbolom 1032017 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, že suma vydražením presiahla sumu 6.640,00.-eur. Ak táto suma 6.640,00.-eur nebola dražbou presiahnutá je povinný vydražiteľ túto sumu vyplatiť bezodkladne.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: dňa 3.júla 2018 o 10.55. hod. Obhliadka 2: dňa 4.júla 2018 o 14.55. hod.
Miesto obhliadky -byt č.1 na 3. poschodí bytového domu na ul. Palárikova, súpisné číslo: 1611, vchod: 1, zapísaný na LV č. 6024, nachádzajúci sa na parcele č. 5066/82 o výmere 280 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 54/651, katastrálne územie: Snina, obec: Snina, okres: Snina, Okresný úrad Snina, Katastrálny odbor.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o ohliadku sa ohlásia vopred aspoň jeden deň pred konaním ohliadky po dohode s dražobníkom. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0907 33 777 9.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Daniela
c) priezvisko Kováčová
d) sídlo Hlavná 58, 04001 Košice