Dražba nehnuteľností v obci Snina v katastrálnom území Snina

Katastrálne územie:
Snina
Obec:
Snina

Podanie: Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie N/A 28.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe (podľa § 18 zákona č. 527/2002 Z.z.):
Dražba číslo 038/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko EOS KSI Slovensko, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pajštúnska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85102
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 35724803
C. Miesto konania dražby konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
D. Dátum konania dražby 28. 06. 2018
E. Čas konania dražby 13:30 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Snina, obec: Snina, katastrálne územie: Snina, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Snina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 624, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 1117 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1835/7 o výmere 132 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • hospodárska budova so súpisným číslom 3991 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1835/8 o výmere 58 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1835/4 o výmere 549 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1835/7 o výmere 132 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1835/8 o výmere 58 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
V právach a záväzkoch viaznucich na predmete opakovanej dražby sa vypúšťa:

d) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ vo vlastníctve Viery Ľoncovej, rod. Kucanová, nar.: 11.03.1972, bytom: Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina; JUDr. Adriana Juhásová – súdny exekútor (Exekútorský úrad Trnava), podľa EX 114/15.

Na základe uvedeného je aktuálny stav práv a záväzkov na predmete opakovanej dražby nasledovný:

Práva a záväzky viaznuce na predmete opakovanej dražby:
a) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ½ vo vlastníctve Viery Ľoncovej, rod. Kucanová, nar.: 11.03.1972, bytom: Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina; JUDr. Martin Hermanovský – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 1396/16,
b) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ½ vo vlastníctve Viery Ľoncovej, rod. Kucanová, nar.: 11.03.1972, bytom: Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina; JUDr. Jozef Blaško – súdny exekútor (Exekútorský úrad Michalovce), podľa EX 2962/16,
c) Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby spol. EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE uzavretej dňa 23.06.2017 so Slovenskou sporiteľňou, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V 278/09,
d) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ vo vlastníctve Viery Ľoncovej, rod. Kucanová, nar.: 11.03.1972, bytom: Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina; Mgr. Jozef Deák – súdny exekútor (Exekútorský úrad Banská Bystrica), podľa EX 12665/16,
e) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ vo vlastníctve Viery Ľoncovej, rod. Kucanová, nar.: 11.03.1972, bytom: Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina; JUDr. Jozef Blaško – súdny exekútor (Exekútorský úrad Michalovce), podľa EX 2962/16,
f) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ vo vlastníctve Viery Ľoncovej, rod. Kucanová, nar.: 11.03.1972, bytom: Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina; JUDr. Martin Hermanovský – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 1396/16,
g) Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam o veľkosti ½ vo vlastníctve Jozefa Kucana, rod. Kucan, nar.: 21.11.1976, Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina; Mgr. Martina Zummerová – súdny exekútor (Exekútorský úrad Michalovce), podľa EX 540/2010,
h) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam o veľkosti ½ vo vlastníctve Jozefa Kucana, rod. Kucan, nar.: 21.11.1976, Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina; Mgr. Róbert Segľa – súdny exekútor (Exekútorský úrad Prešov), podľa EX 1801/12,
i) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam o veľkosti ½ vo vlastníctve Jozefa Kucana, rod. Kucan, nar.: 21.11.1976, Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina; Mgr. Róbert Segľa – súdny exekútor (Exekútorský úrad Prešov), podľa EX 1669/12,
j) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam o veľkosti ½ vo vlastníctve Jozefa Kucana, rod. Kucan, nar.: 21.11.1976, Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina; JUDr. Stanislav Moskvič – súdny exekútor (Exekútorský úrad Prešov), podľa EX 941/11,
k) Poznamenáva sa Exekučný príkaz predajom spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam o veľkosti ½ vo vlastníctve Jozefa Kucana, rod. Kucan, nar.: 21.11.1976, Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina; Mgr. Marcela Zummerová – súdny exekútor (Exekútorský úrad Michalovce), podľa EX 540/10,
l) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ vo vlastníctve Jozefa Kucana, rod. Kucan, nar.: 21.11.1976, Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina; Mgr. Marcela Zummerová – súdny exekútor (Exekútorský úrad Michalovce), podľa EX 540/10,
m) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ vo vlastníctve Jozefa Kucana, rod. Kucan, nar.: 21.11.1976, Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina; Mgr. Juraj Voloch – súdny exekútor (Exekútorský úrad Svidník), podľa EX 672/11,
n) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ vo vlastníctve Jozefa Kucana, rod. Kucan, nar.: 21.11.1976, Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina; Mgr. Juraj Voloch – súdny exekútor (Exekútorský úrad Svidník), podľa EX 208/12,
o) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ vo vlastníctve Jozefa Kucana, rod. Kucan, nar.: 21.11.1976, Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina; Mgr. Róbert Segľa – súdny exekútor (Exekútorský úrad Prešov), podľa EX 1801/12,
p) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ vo vlastníctve Jozefa Kucana, rod. Kucan, nar.: 21.11.1976, Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina; JUDr. Stanislav Moskvič – súdny exekútor (Exekútorský úrad Prešov), podľa EX 941/11,
q) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ vo vlastníctve Jozefa Kucana, rod. Kucan, nar.: 21.11.1976, Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina; JUDr. Peter Stano – súdny exekútor (Exekútorský úrad Trnava), podľa EX 2301/16,
r) Nájomná zmluva zo dňa 01.03.2016 uzatvorená medzi vlastníkmi a pánom Marekom Cvikom na dobu určitú, a to od 01.03.2016 do 01.03.2031 za nájomné vo výške 1,- euro mesačne + energie a ostatné služby spojené s užívaním.


K iným zmenám v Oznámení o opakovanej dražbe č. 038/2018 nedošlo.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul
b) meno
c) priezvisko
d) sídlo ,