Dražba nehnuteľností v obci Snina v katastrálnom území Snina

Katastrálne územie:
Snina
Obec:
Snina

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 32.100,- € 31.07.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 061/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén, Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby o 09,30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Byt č. 28 na 6. p. bytového domu – bytový dom, so súp. č. 2662, vchod 2, ulica Komenského v Snine, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 857/61, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 370 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 7094/227008.

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 857/61                  Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 370 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7094/227008               

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Snina, katastrálny odbor, LV č. 10651, okres: Snina, obec: SNINA, katastrálne územie: Snina.

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 28 na 6. p. bytového domu – bytový dom, so súp. č. 2662, vchod 2, ulica Komenského v Snine, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 857/61, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 370 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 7094/227008.

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 857/61                  Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 370 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7094/227008               

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Snina, katastrálny odbor, LV č. 10651, okres: Snina, obec: SNINA, katastrálne územie: Snina.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Popis bytového domu so súp. č. 2662

3-izbový byt č. 28 na 6. poschodí je v bytovom dome, číslo súpisné 2662 v okresnom meste Snina. Tento bytový dom je typickým predstaviteľom unifikovanej konštrukčnej sústavy s oblastnou modifikáciou, ktorá je montovaná z panelov v priestorovom usporiadaní. Technický popis bytového domu: Bytový dom súp. č. 2662 sa nachádza na parc. č. 857/61, k. ú. Snina na ul. Komenského. Má dva vchody a deväť nadzemných podlaží. Na 1. NP sa nachádzajú spoločné priestory, výmenníková stanica, na 2. – 9. NP sa nachádza 32 bytových jednotiek. V bytovom dome sú dva výťahy. Stavba je založená na betónových pásoch a pätkách s vodorovnou izoláciou, zvislé konštrukcie železobetónové montované s výplňovým murivom, stropy železobetónové, schody s povrchom terazzo, plochá strecha, krytina asfaltové natavované pásy, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, fasádna omietka hladká nastriekaná fasádnym náterom, vnútorné omietky vápenné hladké, dvere vstupné nové plastové s izolačným dvojsklom, vnútorné plne drevené, okná drevené zdvojené a plastové s izolačným dvojsklom, podlahy spoločných priestorov keramická dlažba, spoločné priestory na prízemí cementový poter. Bytový dom je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, elektrickú energiu, káblovú televíziu, sieť T – Com a na centrálny rozvod tepla. Bytový dom montovanej železobetónovej konštrukcie bol na základe predloženého potvrdenia postavený v roku 1992, má základnú údržbu, jeho predpokladanú životnosť stanovil súdny znalec odborným odhadom na 90 rokov.

Popis bytu č. 28

Technický popis bytu a jeho vybavenia: byt je I. kategórie so vstupnou predsieňou, chodbou, troma izbami, kuchyňou, kúpeľňou a s WC s prístupom z verejne prístupného schodiska s výťahom. Byt je z pôvodných konštrukčných materiálov, ktoré sú v stave primeranom ich veku. Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie teplonosné, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a televízne rozvody a prípojky. Byt je štandardne vybavený, napojený na ústredné vykurovanie z centrálneho zdroja, rozvod teplej a studenej vody, kanalizáciu, plynovod a elektroinštaláciu. Radiátory v byte sú pôvodne plechové panelové. Jadro bytu je umakartové pôvodné, vaňa v kúpeľni je plechová smaltovaná s pákovou batériou, keramické umývadlo s pákovou batériou, záchod s vrchnou splachovacou nádržkou typu kombi, v kuchyni je kuchynská linka dl. 2,10 m s nerezovým drezom a pákovou batériou, samostatne stojaci plynový sporák s odsávačom pár, stena za kuchynskou linkou je obložená keramickým obkladom. V byte sú okná plastové, dvere drevené hladké, vstupné novšie bezpečnostné, podlahy v izbách plávajúce laminátové, v jednej izbe PVC. Byt so stavom v čase obhliadky má riadnu údržbu, spĺňa priemerné požiadavky na súčasné trendy bývania. Podlahová plocha bytu vrátane komory a loggie je 73,45 m2.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Pod V-363/16 zo dňa 3.6.2016 zapisuje sa záložné právo k bytu č. 28, číslo vchodu 2, 6. poschodie, súpisné číslo stavby 2662 na pozemku registra C KN parcelné číslo 857/61 so spoluvl. podielom o veľkosti 7094/227008 na spol. častiach a zariadeniach domu a na pozemku registra C KN s parc. číslom 857/61 v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO 00151653, sídlo Tomášikova 48, 832 37 Bratislava na základe Záložnej zmluvy k nehnuteľnostiam zo dňa 29.3.2016 - č.z. 1821/16
POZNÁMKY:
1, Pod P-83/18 zo dňa 19.4.2018 poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v platnom znení, a to bytu č. 28, č. vchodu 2, 6. poschodie, súpisné č. stavby 2662 na pozemku registra C KN parcelné č. 857/61 so spoluvl. podielom o veľkosti 7094/227008 na spol. častiach a zariadeniach domu a na pozemku registra C KN s parc. č. 857/61 na základe Záložnej zmluvy k nehnuteľnostiam zo dňa 29.03.2016, č. V-363/16 zo dňa 03.06.2016 záložným veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava č.z.709/18
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 119/2018 zo dňa 10.06.2018, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 731 na hodnotu 32.082,09 €.
K. Najnižšie podanie 32.100,- €
L. Minimálne prihodenie 500,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1,Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 0612018. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 0612018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1, 16.07.2018 o 15,30 hod. 2, 25.07.2018 o 14,00 hod.
Miesto obhliadky Miesto konania obhliadky je pred bytovým domom so súp. č. 2662, na ulici Komenského č. 12 v Snine.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
V zmysle §151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé a zároveň pohľadávka navrhovateľa dražby vznikla ako prvá sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov, to isté platí aj v prípade, ak pohľadávka navrhovateľa vznikla ako prvá, bez ohľadu dátumu jej registrácie.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Vojtech
c) priezvisko Kavečanský
d) sídlo Kmeťova 13, 040 01 Košice