Dražba nehnuteľností v obci Snina v katastrálnom území Snina

Katastrálne územie:
Snina
Obec:
Snina

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 58 050,00 EUR 31.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO021/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82990
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09:15 hod.
F. Kolo dražby 2.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

5603

Snina

Snina

Snina

Snina

 

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

2803

1121/258

10 - dom

Právny vztah k parcele na ktorej leží stavba 2803 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3705.

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

3705

Snina

Snina

Snina

Snina

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1121/53

Zastavané plochy a nádvoria

413

1121/258

Zastavané plochy a nádvoria

100

Právny vztah k stavbe evidovanej na pozemku 1121/258 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5603.

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné č. 2803, Snina, ul. Komenského 2803/74, postavený na parcele č. 1121/258, pozemky, parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 1121/53, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 413 m2 a parcelné č. 1121/258, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2, evidované na liste vlastníctva č. 5603 a č. 3705, k.ú. Snina, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Obhliadku  nehnuteľnosti som vykonal z verejného priestranstva. Vstup na ohodnocovaný pozemok   nebol znalcovi umožnený. Vlastník  nehnuteľnosti bol pri obhliadke prítomný, obhliadku  však  znalcovi neumožnil. Pri ohodnocovaní som postupoval  podľa  informácií  a podkladov od objednávateľa (ZP č 93/2008, ktorý vypracovala znalkyňa Ing. Jana Ihnatová) a podľa zistení znalcom pri obhliadke viditeľné  z verejného    priestranstva.

Rodinný dom:

Jedná sa o RD súpisné číslo 2803/74, na parc. č. 1121/258 a 1121/53 nachádzajúci sa na rovinatom   pozemku v intraviláne obce Snina, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov na ul. Komenského v tesnej blízkosti  centra  obce  v   lokalite s bežným hlukom. Na základe   Listiny  o  určení súpisného čísla  vydaného mesto Snina zo dňa 10.3.2000 bol začiatok užívania RD v roku 2000. Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené. Nehnuteľnosť ku dňu obhliadky  je  napojená   na  verejný  rozvod   ELI , verejný vodovod ,verejná kanalizácia a verejný rozvod zemného plynu. RD je riešený ako  jednopodlažný s podpivničením a s obytným podkrovím postavený na rovinatom  pozemku na parcele č. 1121/258. Ku dňu ohodnotenia je RD obývaný.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE : 

Dispozičné riešenie  jednotlivých podlaží predpokladám  v súlade  s  pôdorysmi    jednotlivých podlaží ( suterén , 1.NP  a  podkrovie ) poskytnutých objednávateľom   , ktoré tvoria prílohu  znaleckého posudku . V suteréne RD  sú umiestnené  tieto miestnosti :  chodba, špajza, kuchynka,  kotolňa, pivnica,  garáž a  schody do 1.NP. V  1.NP sa nachádzajú tieto  miestnosti:  závetrie, zádverie, chodba, kúpeľňa, WC, spálňa, špajza, kuchyňa, obývacia izba,  a schodište do podkrovia. V podkroví RD sú umiestnené  nasledovné miestnosti: chodba, kúpeľňa, WC, šatník, 2x izba a loggia. Porovnanie  dispozičného riešenia so skutočnosťou znalec nevykonal, nakoľko  obhliadka  ohodnocovanej nehnuteľnosti   znalcovi nebola  umožnená.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA RD :

V technickom popise  a pri ohodnotení znalec vychádzal  z  dostupných podkladov od objednávateľa a z posúdenia z verejného priestranstva, nakoľko znalcovi nebola obhliadka nehnuteľnosti umožnená. Základy RD sú betónové  s izoláciou proti vode. Murivo podzemného podlažia    murované z pórobetónových tvárnic  hr . do 50 cm    zapustené pod úroveň terénu   nad 1 do 2 m.  Obvodové murivo  nadzemných podlaží (1.NP a podkrovie)   z pórobetónových tvárnic hr. do 40 cm z vonkajšej strany   s   povrchovou úpravou fasády  striekaný  brizolit  bez  zateplenia.   Priečky  v  RD sú vybudované z pálených tehál. Stropy  nad   1.PP  a nad 1. NP   su  žb. monolitické   s rovným podhľadom , strop nad podkrovím  drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ vápenné štukové .  Rozvod  studenej  vody v RD je   riešený z   verejnej siete   rozvodom z  oceľového potrubia.    ELI  v  1.PP a 1.NP    je  riešená  rozvodmi  220 a 380  V  , v 2.NP  RD rozvody ELI 220 V. Strecha RD je  sedlová  s krytinou  z asfaltových  šindľov   s klampiarskymi  konštrukciami  z  pozinkovaného plechu kompletné strechy. Parapety pozinkované. Na základe obhliadky z verejného priestranstva   všetky  výplne otvorov  (okná a dvere )  boli  podľa zistenia znalcom  pôvodné drevené  zdvojené  s dvojitým zasklením   doplnené vonkajšími plastovými žalúziami. Interiérové  dvere  v  RD  plné a presklené  rámové s výplňou  na báze dreva. Podlahy obytných miestnosti   v  RD prevažné   veľkoplošné plávajúce. Podlahy  príslušenstva   v 1.NP  keramické dlažby , v suteréne cementový poter. Vykurovanie  v RD ústredné   s panelovými  oceľovými  radiátormi   s  plynovým kotlom ÚVK   a  zásobníkovým el.  ohrievačom TÚV v kombinácií s kotlom ÚVK ( obojživelník)   umiestnenými v kotolni  v suteréne  RD. Schody  medzi jednotlivými podlažiami  RD   monolitické železobetónové  s   povrchom  z cementového poteru  (suterén-1.NP )  a z PVC   (1.NP - podkrovie). Kúpeľne, kuchyňa  a ostatné vybavenie  jednotlivých podlaží  RD   boli  ohodnotené podľa  podkladov   od objednávateľa  (ZP č. 93/2008   vykonaného znalcom  Ing.  Jana Ihnátová). Stavba RD je murovaná prevažné  z pórobetónových tvárnic , prvky dlhodobej životnosti   sú dobre udržiavané. Technický stav  ohodnocovaného RD a jeho   údržba   podľa podkladov  od objednávateľa  a podľa obhliadky  z verejného priestranstva je ku dňu obhliadky  priemerný primeraný veku RD zodpovedajúci  použitým materiálom  a   stave  údržby. Prvky krátkodobej životnosti vyžadujú bežnú údržbu. Hlavné  nosné konštrukcie  bez  statických porúch  a bez porušenia .  Na fasáde RD  v čase obhliadky  viditeľné  estetické poruchy , čiastočne  ( v malom rozsahu)  poškodená  vonkajšia omietka. Po posúdení stavebno - technického stavu RD, kvality jeho vyhotovenia, spôsobu užívania , úrovne údržby   stanovujem životnosť RD odborným odhadom  na 100 rokov   .

Podrobný technický popis  jednotlivých podlaží oceňovaného RD je uvedený v bodovacej tabuľke samotného ocenenia podľa  dostupných podkladov od objednávateľa.

Pozemky:
Predmetom ohodnotenia sú  parcely  č.   1121/53 a 1121/258   -  zastavané plochy a nádvoria  v  celkovej výmere 513 m2 v podiele 1/1 podľa LV č. 3705   zo dňa  14.2 . 2018, nachádzajúce sa v obci Snina, kat. územie  Snina   nachádzajúce sa v zastavanom území v centre mesta. Parcely sú zastavané RD s.č. 2803  (p.č. 1121/256) a p. č. 1121/53 tvorí dvor okolo RD v zástavbe samostatne  stojacích  rodinných domov   s napojením  na   inž. siete: ELI, verejná kanalizácia, verejný plynovod a verejný vodovod. Prístup na oceňované pozemky je z miestnej  komunikácie z ulice Komenského. Terén je rovinatý.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 5603
POZNÁMKY:
Pod P-12/18 poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zn. PSO021/18/12A zo dňa 11.01.2018, ktorého predmetom je nehnuteľnosť zapísaná v časti A LV. Záložný veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava - č.z. 128/18.
Pod P-87/18 poznamenáva sa Oznámenie o dobrovoľnej dražbe sp. zn. DD PSO021/18 zo dňa 19.4.2018, ktorej predmetom sú nehnuteľností zapísané v časti A-LV. Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45684618 - č.z. 774/18.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Pod V-4/01 zapisuje sa záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v časti A-LV - rod.dom č.s. 2803 na CKN 1121/258, ktoré zabezpečuje pohľadávku Štátneho fondu rozvoja bývania, Pribinova 25, P.O.Box 58, 810 11 Bratislava 111, IČO 31 749 542. Záložná zmluva zo dňa 29.12.2000, - č.z. 957/01.
Pod V-1174/08 zo dňa 31.12.2008 zapisuje sa záložné právo k nehnuteľnosti zapísanej v časti A-LV, ktoré zabezpečuje pohľadávku Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. č.: 001/130020/08-001/000 zo dňa 1.12.2008,- č.z. 5/09.
LV č. 3705
POZNÁMKY:
Pod P-12/18 poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zn. PSO021/18/12A zo dňa 11.01.2018, ktorého predmetom sú nehnuteľností zapísané v časti A LV. Záložný veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava - č.z. 128/18.
Pod P-87/18 poznamenáva sa Oznámenie o dobrovoľnej dražbe sp. zn. DD PSO021/18 zo dňa 19.4.2018, ktorej predmetom sú nehnuteľností zapísané v časti A-LV. Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45684618 - č.z. 774/18.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Pod V-1174/08 zo dňa 31.12.2008 zriaďuje sa záložné právo k nehnuteľnostiam zapísaným v časti A-LV, ktoré zabezpečuje pohľadávku Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. č.: 001/130020/08-001/000 zo dňa 1.12.2008 - č.z. 5/09
Iné údaje:
GP: 34823131-15/2000, Z-772/00 - č.z. 279/00

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 41/2018
Meno znalca: Jurko Pavel Ing.
Dátum vyhotovenia: 07.03.2018
Všeobecná cena odhadu: 77 400,00 EUR
K. Najnižšie podanie 58 050,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 1 000,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 3032264653/0200, IBAN: SK06 0200 0000 0030 3226 4653, SWIFT (BIC): SUBASKBX, vedený v VUB, a.s., variabilný symbol (VS):2118 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 12.07.2018 o 15:00 hod. Obhliadka 2: 30.07.2018 o 15:00 hod.
Miesto obhliadky Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Komenského 2803/74, 069 01 Snina.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Sirota Pavel kontakt: 02/322 02 733, 0911 833 869, sirota@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava