Dražba nehnuteľností v obci Snina v katastrálnom území Snina

Katastrálne územie:
Snina
Obec:
Snina

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 7.300,00.-eur 13.07.2018 Stiahnuť
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo VDS:103 - 10/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Brnenská8004010 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 21836/V
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Daniela Kováčová, ul. Hlavná č. 58, 04001 Košice.
D. Dátum konania dražby 13. 07. 2018
E. Čas konania dražby 12.45 hod-
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

-byt č.1 na 3. poschodí bytového domu na ul. Palárikova, súpisné číslo: 1611, vchod: 1, zapísaný na LV č. 6024, nachádzajúci sa na parcele č. 5066/82 o výmere 280 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu  a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 54/651, katastrálne územie: Snina, obec: Snina, okres: Snina, Okresný úrad Snina, Katastrálny odbor.

H. Opis predmetu dražby

-objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.5066/82, k.ú. Snina, obec Snina. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite nízkeho dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1952.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

-uvedená bytová jednotka sa nachádza na 3.poschodí. Pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice.

Zameraná podlahová plocha bytu je 53,45 m2. V byte sa previedla rekonštrukcia kúpeľne a WC(dlažby a obklady), nové PVC podlahy v kuchyni.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Pod P-271/14 poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva k bytu č. 1 na 3. poschodí vo vchode 1 a k spoluvlastníckemu podielu 54/651 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1611 a na pozemku parc. č. KN 5066/82, zastavaná plocha o výmere 280 m2 na základe Ex 1621/14 zo dňa 12.8.2014. JUDr. Rudolf Dulina, súdny exekútor, Exekútorský úrad, Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce - č.z. 1108/14 Pod P-286/17 poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe zn. VDS-103-1/2017 zo dňa 16.10.2017 - bytu č. 1 na 3. poschodí vo vchode č. 1 a spoluvlastníckeho podielu 54/651 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu na ul. Palárikova, súpisné číslo 1611 a na pozemku registra CKN s parcelným číslom 5066/82. Prednostný záložný veriteľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov na ul. Palárikova 1611, 069 01 Snina. Dražobník: VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o., prevádzka Tr. SNP č. 39, 040 10 Košice, so sídlom Brnenská č. 80, 040 10 Košice - č.z. 3829/17 Pod P-118/18 poznamenáva sa Oznámenie o dražbe zn. VDS:103-7/2017 zo dňa 12.6.2018 - bytu č. 1 na 3. poschodí vo vchode č. 1 a spoluvlastníckeho podielu 54/651 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu na ul. Palárikova, súpisné číslo 1611 a na pozemku registra CKN s parcelným číslom 5066/82. Navrhovateľ dražby: Vlastníci bytov a nebytových priestorov na ul. Palárikova 1611, 069 01 Snina. Dražobník: VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 11 Košice - č.z. 1053/18
ČASŤ C: ŤARCHY
V zmsle § 15 zák. 182/1993 Z.z. zriaďuje sa záložné právo v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov.
Pod Z-1043/14 zo dňa 19.8.2014 zapisuje sa exekučné záložné práv0 k bytu č. 1 na 3. poschodí vo vchode 1 a k spoluvlastníckemu podielu 54/651 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1611 a na pozemku parc. č. KN 5066/82, zastavaná plocha o výmere 280 m2 na základe Exekučného príkazu Ex 1621/14 zo dňa 12.8.2014. Oprávnený: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava. JUDr. Rudolf Dulina, súdny exekútor, Exekútorský úrad, Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce - č.z. 1109/14
Pod Z-976/15 zo dňa 15.7.2015 zapisuje sa exekučné záložné právo k bytu č. 1 na 3. poschodí vo vchode 1 a k spoluvlastníckemu podielu 54/651 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1611 a na pozemku parc. č. KN 5066/82, zastavaná plocha o výmere 280 m2 na základe Exekučného príkazu Ex 22487/13 zo dňa 3.7.2015. Oprávnený: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava. JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor, Exekútorský úrad, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava - č.z. 930/15
Iné údaje: bez zápisu
Poznámka: bez zápisu
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 6 700,- EUR,
K. Najnižšie podanie 7.300,00.-eur.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM- dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 11 Košice, IČO:44166591, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, 21836/V, zastúpená Mgr. Igorom Hricíkom, konateľom spoločnosti.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská 80
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. /2018 vypracoval Ing. Dionýz Dobos, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: oceňovanie nehnuteľností zapísaný v zozname, tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR pod číslom 910 563. Dátum vypracovania znaleckého posudku dňa 0 .06.2018.Všeobecná cena odhadu 7.300,00.-eur.