Dražba nehnuteľností v obci Snina v katastrálnom území Snina

Katastrálne územie:
Snina
Obec:
Snina

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 9.700,00.-eur 13.07.2018 Stiahnuť
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo VDS:334 - 35/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Brnenská8004010 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 21836/V
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Daniely Kováčovej, ul. Hlavná č. 58, 04001 Košice.
D. Dátum konania dražby 13. 07. 2018
E. Čas konania dražby 9.45
F. Kolo dražby 3.opakovaná dražba
G. Predmet dražby

-byt č.73 na 2. poschodí bytového domu, súpisné číslo: 1603, vchod: 2,  zapísaný na LV č. 7817,  nachádzajúci sa na parcele č. 7522/3 o výmere 676 m2, Druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu  a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 55/4684, katastrálne územie: Snina, obec Snina, okres Snina, Okresný úrad Snina, Katastrálny odbor.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavebno-technický popis bytu:Ohodnocovaný byt č. 73 sa nachádza v krajnej sekcii bytového domu na 2. poschodí. Prístup do bytu je kovovým schodiskom a výťahom. Dispozične pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC, predsiene, komory potravín. Byt je napojený na vodovodnú, teplovodnú, elektrickú, kanalizačnú, plynovodnú mestskú sieť. V byte sa nachádzajú rozvody teplej a studenej vody, vykurovanie je ústredné teplovodné.

Vykurovacie telesá sú panelové radiátory. Podlahy v obytných miestnostiach sú laminátové a v miestnostiach príslušenstva z PVC a dlažby. Okná sú pôvodné drevené zdvojené, dvere sú dyhované plné a presklené. Bytové jadro je murované. V izbách, na stenách a stropoch sú vápenné hladké omietky. Keramický obklad je vyhotovený v kuchyni a kúpeľni

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Pod P2-274/09 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom bytu č. 73 vo vchode č.2 na 2. poschodí a spoluvl. podielu 55/4684-ín na spol. častiach a zariadeniach bytového domu a pozemku parc. č. KN 7522/3, zast. plochy o výmere 676 m2 na základe Ex 70/09 zo dňa 15.7.2009. Exekútorský úrad, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, JUDr. Michal Burda - súdny exekútor. Pod P-66/11 poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie, ktorá sa vykoná predajom bytu č. 73 vo vchode č.2 na 2. poschodí a spoluvl. podielu 55/4684-ín na spol. častiach a zariadeniach bytového domu a pozemku parc. č. KN 7522/3, zast. plochy o výmere 676 m2 na základe EX 18168/09 zo dňa 25.2.2011. Exekútorský úrad Bratislava, Štefanovičova 20, 817 77 Bratislava, JUDr. Pavel Halás - súdny exekútor. Pod P-91/11 poznamenáva sa Upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva k bytu č. 73 na 2. poschodí vo vchode 2, bytového domu súp. č. 1603 na parcele C KN 7522/3 a k podielu na spoločných častiach a zariadenich bytového domu a na pozenku parcele č. C KN 7522/3 vo veľkosti 55/4684 v prospech oprávneného Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, IČO: 30853788 so sídlom Vazovova 7/A, 816 16 Bratislava na základe Ex 70/09, 5Er 257/09-6 zo dňa 17.3.2011, Exekútorského úradu JUDr. Michala Burdu, súdneho exekútora so sídlom Štefánikova 18, 066 01 Humenné. Pod P-114/18 poznamenáva sa Oznámenie o 3. opakovanej dražbe sp.zn. VDS:334-33/2017 zo dňa 9.6.2018 - bytu č. 73 na 2. poschodí, vchod č.2, ako aj spoluvl. podielu 55/4684 na spol. častiach a zariadeniach bytového domu súp. číslo 1603 a na pozemku registra C KN s parc. číslom 7522/3. Navrhovateľ dražby. Spoločenstvo vlastníkov bytov, ul. Palárikova 1603, 069 01 Snina. Dražobník: VIAM- dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 11 Košice, IČO:44166591 - č.z. 1049/18 Pod P-107/17 poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe sp. zn. VDS: 334-6/2015 zo dňa 3.5.2017 - bytu č. 73 na 2. poschodí vo vchode č. 2, ako aj spoluvlastníckého podielu 55/4684 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. číslo 1603 a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 7522/3. Prednostný záložný veriteľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, ul. Palárikova 1603, 069 01 Snina. Dražobník: VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o., prevádzka Tr. SNP č. 39, 040 10 Košice, so sídlom Brnenská č. 80, 040 10 Košice, IČO: 44166591 - č.z. 3049/17
ČASŤ C: ŤARCHY
V zmysle § 15 zák. 182/1993 Z.z. zriaďuje sa záložné právo k bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome súp. č. 1603 v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov.
Na základe Exekučného príkazu EX 18168/09 zo dňa 25.3.2014 vedeného v registri Z pod číslom 377/14 zo dňa 27.3.2014 zapisuje sa exekučné záložné právo k bytu č. 73 vo vchode č. 2 na 2. poschodí a k spoluvl. podielu 55/4684-ín na spol. častiach a zariadeniach bytového domu súp. číslo 1603 a pozemku parc. CKN č. 7522/3, zast. plochy o výmere 676 m2. Oprávnený: GE Money, a.s., IČO. 17324220, Bottova 7, 811 09 Bratislava. JUDr. Pavel Halás, súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava, Popradská 70, 822 01 Bratislava 214 - č.z. 452/14 Pod V-859/14 zo dňa 28.11.2014 zapisuje sa záložné právo k bytu č. 55 na 6. poschodí, vo vchode č. 2 a k spoluvlastníckemu podielu o veľkosti 54/4684 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1603 a na pozemku parcele C KN 7522/3 v prospech oprávneného Slovenská sporiteľňa, a.s. IČO: 00151653 so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 5.9.2014.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 7 500,- EUR,
K. Najnižšie podanie 9.700,00.-eur.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM- dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 11 Košice, IČO:44166591, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, 21836/V, zastúpená Mgr. Igorom Hricíkom, konateľom spoločnosti.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská 80
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č.9/2018 vypracoval Ing. Miroslav Gromada, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: oceňovanie nehnuteľností zapísaný v zozname, tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR pod číslom 914 088. Dátum vypracovania znaleckého posudku dňa 01.06.2018.Všeobecná cena odhadu 9.700,00.-eur.