Dražba nehnuteľností v obci Snina v katastrálnom území Snina

Katastrálne územie:
Snina
Obec:
Snina

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 10.600,00.-eur 13.07.2018 Stiahnuť
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo VDS:327-30/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Brnenská8004010 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 21836/V
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Daniely Kováčovej, ul. Hlavná č. 58, 04001 Košice.
D. Dátum konania dražby 13. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11.15
F. Kolo dražby 3.opakovaná dražba
G. Predmet dražby

-byt č.53 na 6. poschodí bytového domu, súpisné číslo:1603, vchod :2,  zapísaný na LV č. 7817,  nachádzajúci sa na parcele č. 7522/3 o výmere 676 m2, Druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu  a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 55/4684, katastrálne územie: Snina, obec Snina, okres Snina, Okresný úrad Snina, Katastrálny odbor.

H. Opis predmetu dražby

Bytový dom, pôvodne postavený za účelom ubytovania učňov bývalého Vihorlatu š.p., neskôr mestom Snina prestavaný na byty, má dva vchody. Jedná sa o desať podlažnú typovú panelovú stavbu s deviatimi obytnými nadzemnými podlažiami a jedným technickým podlažím. Na každom obytnom podlaží sú štyri byty, okrem desiateho, kde je 5 bytov - vo vchode je 37 bytov. Celkovo je v bytovom dome74 bytov dvoj a trojizbových. Bytový dom je napojený na mestský vodovod, kanalizáciu a zemný plyn. Podľa potvrdenia správcu bytového domu - Sebyt,s.r.o., Hviezdoslavova 2062, Snina, je BD v užívaní od roku 1979.

Základy domu sú betónové s vodorovnou izoláciou, obvodové steny hr. 250 mm sú montované panelové. Stropy sú železobetónové panelové. Strecha je plochá so živičnou asfaltovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú úplné strechy a oplechovania parapetov z pozinkovaného plechu, fasádna omietka je brizolitová. Vnútorné omietky spoločných priestorov sú vápenné hladké, okná v spoločných priestoroch sú oceľové. Podlahy spoločných priestorov sú z PVC. Vchodové dvere sú plastové s elektronickým otváraním. Vo vchode je osobný výťah z prízemia na posledné obytné podlažie a kovové schodisko.

Spoločné časti domu: základy, obvodové múry, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, priečky oddeľujúce jednotlivé byty, chodby, schodiská, vchody, priečelie a strecha.

Spoločné zariadenia domu: bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je oceňovaný byt umiestnený.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavebno-technický popis bytu: Ohodnocovaný byt č. 53 sa nachádza v krajnej sekcii bytového domu na 6. poschodí. Prístup do bytu je kovovým schodiskom a výťahom. Dispozične pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC, predsiene, komory potravín. Byt je napojený na vodovodnú, teplovodnú, elektrickú, kanalizačnú, plynovodnú mestskú sieť. V byte sa nachádzajú rozvody teplej a studenej vody, vykurovanie je ústredné teplovodné.

Vykurovacie telesá sú panelové radiátory. Podlahy v obytných miestnostiach sú laminátové a v miestnostiach príslušenstva z PVC a dlažby. Okná sú pôvodné drevené zdvojené, dvere sú dyhované plné a presklené. Bytové jadro je murované. V izbách, na stenách a stropoch sú vápenné hladké omietky. Keramický obklad je vyhotovený v kuchyni a kúpeľni.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Pod P-308/12 poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľnosti na dražbe - bytu č. 53 na 6. poschodí vo vchode č. 2, ako aj spoluvlastníckého podielu 55/4684 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. číslo 1603 a na pozemku parc. CKN č. 7522/3 v prospech oprávneného: Spoločenstvo vlastníkov bytov bloku 1603, Ul. Palárikova 1603, 069 01 Snina. Pod P-4/15 poznamenáva sa Upovedomenie o začatí a spôsobe exekúcie predajom a zriadením exekučného záložného práva k bytu č. 53 na 6. poschodí vo vchode č. 2, ako aj spoluvlastníckého podielu 55/4684 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. číslo 1603 a na pozemku na základe Ex 23/14 zo dňa 1.10.2014. JUDr. Ján Ferko, súdny exekútor, Exekútorský úrad Humenné, sídlo Partizánska 1057/21, 069 01 Snina - č.z. 19/15 Pod P-65/16 poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe sp. zn. VDS: 327-1/2015 zo dňa 15.2.2016 - bytu č. 53 na 6. poschodí vo vchode č. 2, ako aj spoluvlastníckeho podielu 55/4684 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. číslo 1603 a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 7522/3. Prednostný záložný veriteľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, ul. Palárikova 1603, 069 01 Snina. Dražobník: VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o., prevádzka Tr. SNP č. 39, 040 10 Košice, so sídlom Brnenská č. 80, 040 10 Košice, IČO: 44166591 - č.z. 1330/16. Pod P-109/17 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie, ktorá sa vykoná zriadením exekučného záložného práva k bytu č. 53 na 6. poschodí vo vchode č. 2, ako aj k spoluvlastníckemu podielu 55/4684 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. číslo 1603 a na pozemku regisatra CKN s parcelným číslom 7522/3 na základe EX 424/17 zo dňa 5.5.2017. JUDr. Peter Molnár, PhD., súdny exekútor, Exekútorský úrad Košice so sídlom Kupeckého 29, 040 01 Košice - č.z. 3052/17 Pod P-136/17 zo dňa 09.06.2017 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie, ktorá sa vykoná zriadením exekučného záložného práva k bytu č. 53 na 6. poschodí vo vchode č. 2, ako aj k spoluvlastníckemu podielu 55/4684 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. číslo 1603 a na pozemku registra CKN s parcelným č. 7522/3 na základe EX 441/17 zo dňa 08.06.2017 súdneho exekútora: JUDr. Peter Molnár, PhD., Exekútorský úrad Košice so sídlom Kupeckého 29, 040 01 Košice č.z. 3220/17 Pod P-229/17 poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekekúcie predajom nehnuteľností v časti A-LV, bytu č. 53 na 6. poschodí vo vchode č. 2, ako aj spoluvlastníckého podielu 55/4684 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. číslo 1603 a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 7522/3 v prospech právneného Home Credit Slovakia, a.s., IČO: 36234176 so sídlom Teplická 7434/147, Piešťany na základe EX 3118/15 zo dňa 2.8.2017, JUDr. Martina Hermanovského, súdneho exekútora so sídlom Moskovská 18, 811 08 Bratislava, č.z. 3536/17 Pod P-116/18 poznamenáva sa Oznámenie o 3. opakovanej dražbe sp.zn. VDS:327-28/2017 zo dňa 9.6.2018 - bytu č. 53 na 6. poschodí, vchod č.2, ako aj spoluvl. podielu 55/4684 na spol. častiach a zariadeniach bytového domu súp. číslo 1603 a na pozemku registra C KN s parc. číslom 7522/3. Navrhovateľ dražby. Spoločenstvo vlastníkov bytov, ul. Palárikova 1603, 069 01 Snina. Dražobník: VIAM- dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 11 Košice, IČO:44166591 - č.z. 1050/18
ĆASŤ C: ŤARCHY
V zmysle § 15 zák. 182/1993 Z.z. zriaďuje sa záložné právo k bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome súp. č. 1603 v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov.
Pod č.V-1078/07 zo dňa 17.1.2008 zriaďuje sa záložné právo k bytu č. 53 na 6. poschodí v 2. vchode a k spoluvlastníckemu podielu 55/4684 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1603 a pozemku parc. č.KN 7522/3 - zastavané plochy o výmere 676 m2, ktoré zabezpečuje pohľadávku Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č.: 001/102350/07-001/000 zo dňa 14.12.2007.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 8 200,- EUR
K. Najnižšie podanie 10.600,00.-eur.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM- dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 11 Košice, IČO:44166591, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, 21836/V, zastúpená Mgr. Igorom Hricíkom, konateľom spoločnosti.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenska 80
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Kosice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č.10/2018 vypracoval Ing. Miroslav Gromada, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: oceňovanie nehnuteľností zapísaný v zozname, tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR pod číslom 914 088. Dátum vypracovania znaleckého posudku dňa 01.06.2018.Všeobecná cena odhadu 10.600,00.-eur.