Dražba nehnuteľností v obci Snina v katastrálnom území Snina

Katastrálne územie:
Snina
Obec:
Snina

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 10.300,00.-eur 13.07.2018 Stiahnuť
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo VDS:323-32/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Brnenská8004010 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 21836/V
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Daniela Kováčová, ul. Hlavná č. 58, 04 001 Košice.
D. Dátum konania dražby 13. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10.30
F. Kolo dražby 3.opakovaná dražba
G. Predmet dražby

-byt č.2 na 10. poschodí bytového domu, súpisné číslo:1603, vchod :2,  zapísaný na LV č. 7817,  nachádzajúci sa na parcele č. 7522/3 o výmere 676 m2, Druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu  a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 63/4684, katastrálne územie: Snina, obec Snina, okres Snina, Okresný úrad Snina, Katastrálny odbor.

H. Opis predmetu dražby

-Bytový dom, pôvodne postavený za účelom ubytovania učňov bývalého Vihorlatu š.p., neskôr mestom Snina prestavaný na byty, má dva vchody. Jedná sa o desať podlažnú typovú panelovú stavbu s deviatimi obytnými nadzemnými podlažiami a jedným technickým podlažím. Na každom obytnom podlaží sú štyri byty, okrem desiateho, kde je 5 bytov - vo vchode je 37 bytov. Celkovo v bytovom dome je 74 bytov. Bytový dom je napojený na mestský vodovod, kanalizáciu a zemný plyn. Podľa potvrdenia správcu bytového domu - Sebyt s.r.o., Hviezdoslavova 2062, Snina, je v užívaní od roku 1979.

Základy domu sú betónové s vodorovnou izoláciou, obvodové steny hr. 250 mm sú montované panelové. Stropy sú železobetónové panelové. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú úplné strechy a oplechovania parapetov z pozinkovaného plechu, fasádna omietka je brizolitová. Vnútorné omietky spoločných priestorov sú vápenné hladké, okná v spoločných priestoroch sú oceľové. Podlahy spoločných priestorov sú z PVC. Vchodové dvere sú plastové s elektronickým otváraním. Vo vchode je osobný výťah z prízemia a kovové schodisko.

Spoločné časti domu: základy, obvodové múry, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, priečky oddeľujúce jednotlivé byty, chodby, schodiská, vchody, priečelie a strecha.

Spoločné zariadenia domu: bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je oceňovaný byt umiestnený.

Bytový dom je v pôvodnom stave, v poslednom období nebola vykonaná žiadna údržba ani rekonštrukcia okrem výmeny vchodových dverí.

Nakoľko sa jedná o panelový bytový dom, predpokladá sa  jeho životnosť 80 rokov.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavebno-technický popis bytu: Ohodnocovaný byt č. 2 sa nachádza v krajnej sekcii bytového domu na 10. poschodí. Prístup je kovovým schodiskom a výťahom. Dispozične pozostáva z troch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC, predsiene, komory a loggie. Byt je napojený na vodovodnú, teplovodnú, elektrickú, kanalizačnú, plynovodnú sieť. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, vykurovanie je ústredné teplovodné. Vykurovacie telesá sú panelové radiátory. Podlahy v obytných miestnostiach sú z PVC a v miestnostiach príslušenstva z PVC a dlažby. Okná sú plastové, dvere hladké, presklené. Bytové jadro je murované. V izbách, na stenách a stropoch sú vápenné hladké omietky. Keramický obklad je vyhotovený v kuchyni a kúpeľni. Svetelná elektroinštalácia v byte je s ističmi. Zameraná podlahová plocha bytu je 60,84 m2. Stavebno-technický popis bytu: Ohodnocovaný byt č. 2 sa nachádza v krajnej sekcii bytového domu na 10. poschodí. Prístup je kovovým schodiskom a výťahom. Dispozične pozostáva z troch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC, predsiene, komory a loggie. Byt je napojený na vodovodnú, teplovodnú, elektrickú, kanalizačnú, plynovodnú sieť. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, vykurovanie je ústredné teplovodné. Vykurovacie telesá sú panelové radiátory. Podlahy v obytných miestnostiach sú z PVC a v miestnostiach príslušenstva z PVC a dlažby. Okná sú plastové, dvere hladké, presklené. Bytové jadro je murované. V izbách, na stenách a stropoch sú vápenné hladké omietky. Keramický obklad je vyhotovený v kuchyni a kúpeľni. Svetelná elektroinštalácia v byte je s ističmi. Zameraná podlahová plocha bytu je 60,84 m2.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Pod P-11/15 poznamenáva sa Upovedomenie o začatí a spôsobe exekúcie predajom, ako aj zriadením exekučného záložného práva k bytu č. 2 na 10. poschodí vo vchode č. 2 a k spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp. č. 1603 a na pozemku C KN parcele č. 7522/3 vo veľkosti 63/4684 na základe Ex 32/14 zo dňa 1.10.2014. JUDr. Ján Ferko, súdny exekútor, Exekútorský úrad Humenné, sídlo Partizánska 1057/21, 069 01 Snina - č.z. 83/15 Pod P-63/16 poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe sp. zn. VDS: 323-1/2015 zo dňa 15.2.2016 - bytu č. 2 na 10. poschodí vo vchode č. 2, ako aj spoluvlastníckého podielu 63/4684 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. číslo 1603 a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 7522/3. Prednostný záložný veriteľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, ul. Palárikova 1603, 069 01 Snina. Dražobník: VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o., prevádzka Tr. SNP č. 39, 040 10 Košice, so sídlom Brnenská č. 80, 040 10 Košice, IČO: 44166591 - č.z. 1328/16. Pod P-244/17 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie - zriadením exekučného záložného práva k bytu č. 2 na 10. poschodí vo vchode č. 2 a k spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp. č. 1603 a na pozemku C KN parcele č. 7522/3 vo veľkosti 63/4684 na základe EX 6891/2017 zo dňa 4.9.2017. JUDr. Ivan Lutter, súdny exekútor, Exekútorský úrad, Longobardská 1301/27, 851 10 Bratislava - č.z. 3626/17 Pod P-117/18 poznamenáva sa Oznámenie o 3. opakovanej dražbe sp.zn. VDS:323-29/2017 zo dňa 9.6.2018 - bytu č. 2 na 10. poschodí, vchod č.2, ako aj spoluvl. podielu 63/4684 na spol. častiach a zariadeniach bytového domu súp. číslo 1603 a na pozemku registra C KN s parc. číslom 7522/3. Navrhovateľ dražby. Spoločenstvo vlastníkov bytov, ul. Palárikova 1603, 069 01 Snina. Dražobník: VIAM- dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 11 Košice, IČO:44166591 - č.z. 1051/18
V zmysle § 15 zák. 182/1993 Z.z. zriaďuje sa záložné právo k bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome súp. č. 1603 v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov.
ČASŤ C: ŤARCHY
Na základe Exekučného príkazu EX 4111/2011 zo dňa 8.12.2011 vedeného v registri Z pod číslom 1382/11 zo dňa 13.12.2011 vzniká exekučné záložné právo k bytu č. 2 vo vchode č. 2 na 10. poschodí a k spoluvlastníckému podielu 63/4684-ín na spol. častiach a zariadeniach bytového domu súp. číslo 1603 a pozemku parc. CKN č. 7522/3, zast. plochy o výmere 676 m2. Oprávnený vo veci: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36284831. Exekútorský úrad Malacky, Dukelských hrdinov 2946/6, 901 01 Malacky, JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor.
Pod Z-1514/17 zo dňa 20.12.2017 zapisuje sa exekučné záložné právo k bytu č. 2 vo vchode č. 2 na 10. poschodí a k spoluvlastníckému podielu 63/4684-ín na spol. častiach a zariadeniach bytového domu súp. číslo 1603 a pozemku parc. CKN č. 7522/3, zast. plochy o výmere 676 m2 na základe Exekučného príkazu Ex 6891/2017 zo dňa 14.12.2017. Oprávnený : Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36284831.
Iné údaje: bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 8 100,- EUR,
K. Najnižšie podanie 10.300,00.-eur.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM- dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 11 Košice, IČO:44166591, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, 21836/V, zastúpená Mgr. Igorom Hricíkom, konateľom spoločnosti.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská 80
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát 44166591
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č.11/2018 vypracoval Ing. Miroslav Gromada, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: oceňovanie nehnuteľností zapísaný v zozname, tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR pod číslom 914 088. Dátum vypracovania znaleckého posudku dňa 08.06.2018.Všeobecná cena odhadu