Dražba nehnuteľností v obci Snina v katastrálnom území Snina

Katastrálne územie:
Snina
Obec:
Snina

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 17.07.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 034/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
D. Dátum konania dražby 17. 07. 2018
E. Čas konania dražby o 10,30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Byt č. 48 na 1. p. bytového domu – bytový dom, so súp. č. 2041, vchod 2, ulica Kukučínova v Snine, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 326/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2 a parc. č. 326/13, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 531 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 70/4297.

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 326/4                     Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 183 m2

parc. č. 326/13                  Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 531 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemkom: 70/4297

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Snina, katastrálny odbor, LV č. 5023, okres: Snina, obec: SNINA, katastrálne územie: Snina.

H. Opis predmetu dražby

Popis bytového domu so súp. č. 2041

3-izbový byt č. 48 na 1. poschodí je v bytovom dome, číslo súpisné 2041 v okresnom meste Snina. Bytový dom súp. č. 2041 sa nachádza na parc. č. 326/4 a 326/13, k. ú. Snina na ul. Kukučínovej. Má tri vchody a deväť nadzemných, podlaží. Na 1. NP sa nachádzajú pivnice pre byty, spoločné priestory, výmenníková stanica, na 2.- 9. NP sa nachádza 68 bytových jednotiek. V bytovom dome sú tri výťahy. Stavba je založená na betónových pásoch a pätkách s vodorovnou izoláciou, zvislé konštrukcie železobetónové montované s výplňovým murivom, stropy železobetónové, schody s povrchom terazzo, plochá strecha, krytina asfaltové natavované pásy, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, fasádna omietka hladká nastriekaná fasádnym náterom, vnútorné omietky vápenné hladké, dvere vstupné nové plastové s izolačným dvojsklom, vnútorné plné drevené, okná, drevené zdvojené a plastové s izolačným dvojsklom, podlahy spoločných priestorov keramická dlažba, pivnice cementový poter. Bytový dom je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, elektrickú energiu, káblovú televíziu, sieť T - Com a má vlastnú plynovú kotolňu. Bytový dom montovanej železobetónovej konštrukcie bol postavený v roku 1981, má základnú údržbu, jeho predpokladanú životnosť stanovil súdny znalec odborným odhadom na 100 rokov.

Popis bytu č. 48

Byt je I. kategórie so vstupnou predsieňou, šatníkom, chodbou, troma izbami, kuchyňou, špajzou a s kúpeľňou s WC s prístupom z verejne prístupného schodiska s výťahom. Byt je z pôvodných konštrukčných materiálov, ktoré sú v stave primeranom ich veku. Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie teplonosné, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a televízne rozvody a prípojky. Byt je štandardne vybavený, napojený na ústredné vykurovanie z centrálneho zdroja, rozvod teplej a studenej vody, kanalizáciu, plynovod a elektroinštaláciu. Radiátory v byte sú pôvodne plechové panelové. Jadro bytu je umakartové pôvodné, vaňa v kúpeľni je plechová smaltovaná s pákovou batériou, keramické umývadlo s pákovou batériou, záchod s vrchnou splachovacou nádržkou typu kombi, v kuchyni je kuchynská linka dĺžky 1,60 m s nerezovým drezom a pákovou batériou, samostatne stojaci plynový sporák s odsávačom pár bez napojenia do vzduchovodu, stena za kuchynskou linkou je obložená keramickým obkladom. V byte sú v dvoch izbách pôvodné drevené zdvojené okná, v obývačke s loggiou a v kuchyni je okno plastové, dvere drevené hladké, podlahy v izbách plávajúce laminátové bez ukončovacích detailov, v predsieni, kúpeľni, WC, kuchyni a špajze sú z keramickej dlažby. Terajší vlastníci po odkúpení bytu previedli na byte čiastočnú rekonštrukciu, predmetom ktorej bolo zriadenie SDK podhľadov, v jednej izbe nie je dokončený, v podhľadoch je čiastočne nový rozvod elektroinštalácie, zároveň bola prevedená rekonštrukcia kuchyne a podláh v byte a boli osadené plastové okná v obývačke a v kuchyni. Byt so stavom v čase obhliadky má zanedbanú údržbu, jeho ďalšie užívanie si bude vyžadovať investície do zanedbanej údržby, opráv a dokončenia poškodených prvkov a vybavenia a do modernizácie. Podlahová plocha bytu vrátane pivnice a loggie je 75,29 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, V zmysle § 15 zák. 182/93 Z.z. záložné právo v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov k bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome súp. číslo 2041 na Ul. Kukučínovej v Snine.
2, Pod V-70/09 zo dňa 11.3.2009 zriaďuje sa záložné právo k bytu č. 48 na 1. poschodí vo vchode č. 2 bytového domu súp. č. 2041 a k spoluvlast. podielu 70/4297-ín na spoloč. častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a k pozemku parc. č. 326/4, zast.pl. o výmere 183 m2, parc. č. 326/13, zast.pl. o výmere 531 m2, ktoré zabezpečuje pohľadávku Slovenskej sporiteľne, a.s., IČO: 00151653 so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 11.2.2009.
3, Pod Z-698/18 zo dňa 14.6.2018 zapisuje sa exekučné záložné právo k bytu č. 48 na 1. poschodí vo vchode č. 2, ako aj k spoluvlastníckemu podielu 70/4297 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu so súp. číslom 2041 a na pozemku registra CKN s parcelným číslom 326/4, 326/13. Oprávnený: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. JUDr. Peter Molnár, PhD., súdny exekútor, Exekútorský úrad, Kupeckého 29, 040 01 Košice - č.z.1038/18
4, Pod Z-797/18 zo dňa 10.7.2018 zapisuje sa exekučné záložné právo k bytu č. 48 na 1. poschodí vo vchode č. 2, ako aj k spoluvlastníckemu podielu 70/4297 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu so súp. číslom 2041 a na pozemku registra CKN s parcelným číslom 326/4, 326/13. Oprávnený: Pelumax s.r.o., Strojárska 4265, 069 01 Snina. Mgr. Martin Petruška., súdny exekútor, Exekútorský úrad Humenné, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné - č.z.1192/18
POZNÁMKY:
1, Pod P-37/18 poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe - bytu č. 48 na 1. poschodí vo vchode č. 2, ako aj spoluvlastníckého podielu 70/4297 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu so súp. číslom 2041 a na pozemku registra CKN s parcelným číslom 326/4, 326/13. Záložný veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653 so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava č.z. 308/18
2, Pod P-102/18 sa poznamenáva Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Zn. 034/2018 zo dňa 29.5.2018, ktorej predmetom je byt č. 48 na 1. poschodí vo vchode č. 2 a spoluvlastnícky podiel 70/4297-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. číslo 2041 a na pozemkoch registra CKN s parcelným číslom 326/4, 326/13. Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 151653. Dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice - č.z. 1013/18
3, Pod P-113/18 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva k bytu č. 48 na 1. poschodí vo vchode č. 2, ako aj k spoluvlastníckemu podielu 70/4297 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu so súp. číslom 2041 a na pozemku registra CKN s parcelným číslom 326/4, 326/13. JUDr. Peter Molnár, PhD., súdny exekútor, Exekútorský úrad, Kupeckého 29, 040 01 Košice - č.z.1037/18
INÉ ÚDAJE:
1, Trvalé bydlisko Lucovej Alexandry: Pčoliné, č. 34
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 26.789,23 €