Dražba nehnuteľností v obci Snina v katastrálnom území Snina

Katastrálne územie:
Snina
Obec:
Snina

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 9.500,00.-eur 02.08.2018 Stiahnuť
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo VDS:122-10/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Brnenská8004010 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 21836/V
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Aleny Ondrušekovej ul. Alžbetina č. 32, 04001 Košice.
D. Dátum konania dražby 02. 08. 2018
E. Čas konania dražby 08.30
F. Kolo dražby prv
G. Predmet dražby

- byt č. 12 na 1. poschodí bytového domu na ul. Palárikova, súpisné číslo: 1609, vchod: 2, zapísaný na LV č. 5727, nachádzajúci sa na parcele č. 5066/81 o výmere 332 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1609 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6701, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podiel k pozemku: 52/637, katastrálne územie: Snina, obec: Snina, okres: Snina, Okresný úrad Snina, Katastrálny odbor.

H. Opis predmetu dražby

Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.5066/81, k.ú. Snina, obec Snina. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite nízkeho dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1952.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1.poschodí. Pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne s WC a pivnice.

Zameraná podlahová plocha bytu je 50,94 m2. V byte sa previedla čiastočná - výmena okien za plastové, výmena kuchynskej linky, nové podlahy v izbách.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
Pod P2-37/09 poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 29.1.2009 predajom bytu č. 12 na 1. poschodí vo vchode č. 2, ako aj spoluvl. podielu 52/637 na spol. častiach a spol. zariadeniach bytového domu v prospech oprávneného: Vlastníci bytov v bloku 1609/8 Palárikova, ul. Palárikova 1609/8, 069 01 Snina. Pod P-462/13 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti bytu č. 12 na 1. poschodí vo vchode č. 2 a spoluvlast. podielu vo veľkosti 52/637 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1609 na základe EX 111/2003 zo dňa 27.11. 2013. JUDr. Jozef Karas, súdny exekútor, Exekútorský úrad Humenné, Sládkovičova 7, 066 01 Humenné.
Pod P-133/18 poznamenáva sa Oznámenie o dobrovoľnej dražbe zn. VDS-122-6/2017 zo dňa 28.6.2018, ktorej predmetom je - byt č. 12 na 1. poschodí vo vchode č. 2 a spoluvlast. podiel vo veľkosti 52/637 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu so súp. č. 1609. Navrhovateľ dražby: Spoločenstvo vlastníkov bytov 1609/8, Palárikova 1609/8, 069 01 Snina. Dražobník: VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o., prevádzka Tr. SNP č. 39, 040 10 Košice, so sídlom Brnenská č. 80, 040 10 Košice - č.z. 1164/18 Pod P1-54/07 poznamenáva sa Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti bytu č. 12 na 1. poschodí vo vchode č. 2 a spoluvlast. podielu vo veľkosti 52/637 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1609 na základe EX 21000/19999-74 zo dňa 2.10.2007. Oprávnený: Slovenská sporiteľňa a.s., Mestská pobočka Humenné, Nám. Slobody, 066 01 Humenné. Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou. Pod P2-273/08 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti bytu č. 12 na 1. poschodí vo vchode č. 2 a spoluvlast. podielu vo veľkosti 52/637 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1609 na základe EX 21000/19999-74 zo dňa 20.9.2007. Oprávnený: Slovenská sporiteľňa a.s., Mestská pobočka Humenné, Nám. Slobody, 066 01 Humenné. Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou. -Pod P1-33/07 poznamenáva sa zriadenie exekučného záložného práva k bytu č. 12 na 1. poschodí vo vchode č. 2 a k spoluvlast. podielu vo veľkosti 52/637 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1609 na základe Exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti č.k. EX 7906/1998-9 zo dňa 29.6.2007, Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou. Oprávneným vo veci je CLASSINVEST SLOVAKIA o.c.p., a.s., Povstania českého ľudu 1, 040 20 Košice.
ČASŤ C: ŤARCHY
V zmysle § 15 zák. 182/93 Z.z. zriaďuje sa záložné právo v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov k bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome súp. č. 1609. - č.z. 825/00
-Pod Z-591/07 zriaďuje sa exekučné záložné právo k bytu č. 12 na 1. poschodí vo vchode č. 2 a k spoluvlast. podielu vo veľkosti 52/637 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1609 na základe Exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č.k. EX 7906/1998-9 zo dňa 29.6.2007, Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou. Oprávneným vo veci je CLASSINVEST SLOVAKIA o.c.p., a.s., Povstania českého ľudu 1, 040 20 Košice.
Pod Z-1173/09 zo dňa 15.12.2009 zriaďuje sa exekučné záložné právo k bytu č. 12, vchod č. 2, 1. poschodie a k podielu 52/637-ín na spol. častiach a zariadeniach domu na základe Exekučného príkazu Ex 15726/08 zo dňa 9.12.2009. Oprávnený: INKASO Pohľadávok, spol. s r.o., Jiráskova 12, Lučenec. Exekútorský úrad Lučenec, Jiráskova 12, 984 01 Lučenec.
Pod Z-917/13 zo dňa 4.9.2013 zapisuje sa exekučné záložné právo k bytu č. 12 na 1.poschodí vo vchode č. 2 a k spoluvlast. podielu vo veľkosti 52/637 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. číslo 1609 na parcele C KN 5066/81 v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Údernícka 851 01 Bratislava V, IČO: 35724803 na základe Exekučného príkazu EX 5483/13 zo dňa 4.7.2013 Exekútorského úradu JUDr. Rudolfa Krutého, súdneho exekútora so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava.
Pod Z-862/07 Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti bytu č. 12 na 1. poschodí vo vchode č. 2 a spoluvlast. podielu vo veľkosti 52/637 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1609 na základe EX 21000/19999-74 zo dňa 2.10.2007. Oprávnený: Slovenská sporiteľňa a.s., Mestská pobočka Humenné, Nám. Slobody, 066 01 Humenné. Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou.
Iné údaje: bez zápisu.

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
Pod P1-54/07 poznamenáva sa Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti pod B 15 vo veľkosti 52/637 na pozemku parc.č. 5066/81, zast. pl. o výmere 332 m2 na základe EX 21000/19999-74 zo dňa 2.10.2007. Oprávnený: Slovenská sporiteľňa a.s., Mestská pobočka Humenné, Nám. Slobody, 066 01 Humenné. Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou. Pod P2-273/08 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti pod B 15 vo veľkosti 52/637 na pozemku parc.č. 5066/81, zast. pl. o výmere 332 m2 na základe EX 21000/19999 zo dňa 20.9.2007. Oprávnený: Slovenská sporiteľňa a.s., Mestská pobočka Humenné, Nám. Slobody, 066 01 Humenné. Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou. Pod P2-37/09 poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 29.1.2009 predajom spoluvl. podielu pod B 15 vo veľkosti 52/637 na pozemku parc. č. 5066/81, zast. pl. o výmere 332 m2 v prospech oprávneného: Vlastníci bytov v bloku 1609/8 Palárikova, ul. Palárikova 1609/8, 069 01 Snina. Pod P-462/13 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti pod B 15 vo veľkosti 52/637 na pozemku parc.č. 5066/81, zast. pl. o výmere 332 m2 na základe EX 111/2003 zo dňa 27.11.2013. JUDr. Jozef Karas, súdny exekútor, Exekútorský úrad Humenné, Sládkovičova 7, 066 01 Humenné. Pod P-133/18 poznamenáva sa Oznámenie o dobrovoľnej dražbe zn. VDS-122-6/2017 zo dňa 28.6.2018, ktorej predmetom je pozemok registra CKN s parcelným číslom 5066/81 vo veľkosti podielu 52/637 (Piskor Dušan). Navrhovateľ dražby: Spoločenstvo vlastníkov bytov 1609/8, Palárikova 1609/8, 069 01 Snina. Dražobník: VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o., prevádzka Tr. SNP č. 39, 040 10 Košice, so sídlom Brnenská č. 80, 040 10 Košice č.z. 1164/18
ČASŤ C: ŤARCHY
Pod Z-1173/09 zo dňa 15.12.2009 zriaďuje sa exekučné záložné právo k pozemku parc. č. 5066/81, zast. plochy o výmere 332 m2 pod B 15 vo veľkosti podielu 52/637-ín na základe Exekučného príkazu Ex 15726/08 zo dňa 9.12.2009. Oprávnený: INKASO Pohľadávok, spol. s r.o., Jiráskova 12, Lučenec. Exekútorský úrad Lučenec, Jiráskova 12, 984 01 Lučenec
Pod Z-917/13 zo dňa 4.9.2013 zapisuje sa exekučné záložné právo k nehnuteľnosti v časti A-LV na podiel pod B-15 vo vlastníctve Piskora Dušana, nar. 8.4.1959 v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Údernícka 851 01 Bratislava V, IČO: 35724803 na základe Exekučného príkazu EX 5483/13 zo dňa 4.7.2013 Exekútorského úradu JUDr. Rudolfa Krutého, súdneho exekútora so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava. Pod Z-1197/14 zo dňa 1.10.2014 zapisuje sa exekučné záložné právo k nehnuteľnosti v časti A-LV na podiel pod B-15 vo vlastníctve Dušana Piskora, nar. 8.4.1959 v prospech oprávneného INKASO Pohľadávok, spol. s.r.o., Jiráskova 12, 984 01 Lučenec, IČO: 36039039 na základe Exekučného príkazu EX 6936/10-8 zo dňa 24.9.2014, Exekútorského úradu JUDr. Štefana Šviderského, súdneho exekútora so sídlom Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou. Pod Z-71/15 zo dňa 19.1.2015 zapisuje sa exekučné záložné právo k nehnuteľnosti v časti A-LV na podiel pod B-15 vo vlastníctve Dušana Piskora, nar. 8.4.1959 v prospech oprávneného: EUROINVESTOR s.r.o., Hronského 1811, 093 01 Vranov nad Topľou na základe Exekučného príkazu EX 7906/98 zo dňa 11.12.2014 Exekútorského úradu JUDr. Štefana Šviderského, súdneho exekútora so sídlom Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou č.z. 82/15
Pod Z-862/07 Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti pod B 15 vo veľkosti 52/637 na pozemku parc.č. 5066/81, zast. pl. o výmere 332 m2 na základe EX 21000/19999-74 zo dňa 2.10.2007. Oprávnený: Slovenská sporiteľňa a.s., Mestská pobočka Humenné, Nám. Slobody, 066 01 Humenné. Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou
Iné údaje: bez zápisu.
Poznámka: bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Predmetná nehnuteľnosť nebola vydražená, nakoľko nebolo vykonané ani najnižšie podanie.
K. Najnižšie podanie 9.500,00.-eur
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM- dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 11 Košice, IČO:44166591, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, 21836/V, zastúpená Mgr. Igorom Hricíkom, konateľom spoločnosti.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenska
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Kosice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č.109/2018 vypracoval Ing. Dionýz Dobos, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: oceňovanie nehnuteľností zapísaný v zozname, tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR pod číslom 910 563. Dátum vypracovania znaleckého posudku dňa 04.06.2018.Všeobecná cena odhadu 9.500,00.-eur.