Dražba nehnuteľností v obci Snina v katastrálnom území Snina

Katastrálne územie:
Snina
Obec:
Snina

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 9.500,00.-eur 28.08.2018 Stiahnuť
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo VDS:122-13/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Brnenská8004010 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 21836/V
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Spoločenstvo vlastníkov bytov 1609/8, Palárikova 1609/8, 06901 Snina, Slovenská republika, IČO: 42088992, v zast. predsedom Melániou Tothovou, zastúpený na základe mandátnej zmluvy o výkone správy správcom, SEBYT s.r.o. Snina, Hviezdoslavova 2, 069 01 Snina, štatutárny orgán Ing. Jaroslav Pašek – konateľ spoločnosti, IČO: 36477061.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Palárikova
b) Orientačné/súpisné číslo 1609/8
c) Názov obce Snina d) PSČ 06901
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 36477061
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Aleny Ondrušekovej ul. Alžbetina č. 32, 04001 Košice.
D. Dátum konania dražby 28. 08. 2018
E. Čas konania dražby 09.30
F. Kolo dražby opakovaná
G. Predmet dražby

- byt č. 12 na 1. poschodí bytového domu na ul. Palárikova, súpisné číslo: 1609, vchod: 2, zapísaný na LV č. 5727, nachádzajúci sa na parcele č. 5066/81 o výmere 332 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1609 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6701, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podiel k pozemku: 52/637, katastrálne územie: Snina, obec: Snina, okres: Snina, Okresný úrad Snina, Katastrálny odbor.

H. Opis predmetu dražby

Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.5066/81, k.ú. Snina, obec Snina. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite nízkeho dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1952.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE A TECHNICKÝ POPIS:Murovaný bytový dom je riešený ako podpivničený s tromi nadzemnými podlažiami. Polohu objektu vzhľadom ku komunikačným a dopravným väzbám posudzujem ako vhodnú, s pravidelným spojením na autobus. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov bytov. Orientácia čelnej strany objektu - vstupu do objektu je na sever. Jedná sa o samostatne stojací murovaný bytový dom. Objekt je prekrytý sedlovou strechou. Objekt je napojený na rozvod studenej vody, elektriky, zemného plynu a kanalizácie. Bytový dom je po rekonštrukcii - nová strecha, nové vonkajšie úpravy povrchov, výplne otvorov - plastové okná a dvere.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1.poschodí. Pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne s WC a pivnice.

Zameraná podlahová plocha bytu je 50,94 m2. V byte sa previedla čiastočná - výmena okien za plastové, výmena kuchynskej linky, nové podlahy v izbách.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Pod P2-37/09 poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 29.1.2009 predajom bytu č. 12 na 1. poschodí vo vchode č. 2, ako aj spoluvl. podielu 52/637 na spol. častiach a spol. zariadeniach bytového domu v prospech oprávneného: Vlastníci bytov v bloku 1609/8 Palárikova, ul. Palárikova 1609/8, 069 01 Snina. Pod P-462/13 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti bytu č. 12 na 1. poschodí vo vchode č. 2 a spoluvlast. podielu vo veľkosti 52/637 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1609 na základe EX 111/2003 zo dňa 27.11. 2013. JUDr. Jozef Karas, súdny exekútor, Exekútorský úrad Humenné, Sládkovičova 7, 066 01 Humenné.
Pod P-133/18 poznamenáva sa Oznámenie o dobrovoľnej dražbe zn. VDS-122-6/2017 zo dňa 28.6.2018, ktorej predmetom je - byt č. 12 na 1. poschodí vo vchode č. 2 a spoluvlast. podiel vo veľkosti 52/637 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu so súp. č. 1609. Navrhovateľ dražby: Spoločenstvo vlastníkov bytov 1609/8, Palárikova 1609/8, 069 01 Snina. Dražobník: VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o., prevádzka Tr. SNP č. 39, 040 10 Košice, so sídlom Brnenská č. 80, 040 10 Košice - č.z. 1164/18 Pod P1-54/07 poznamenáva sa Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti bytu č. 12 na 1. poschodí vo vchode č. 2 a spoluvlast. podielu vo veľkosti 52/637 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1609 na základe EX 21000/19999-74 zo dňa 2.10.2007. Oprávnený: Slovenská sporiteľňa a.s., Mestská pobočka Humenné, Nám. Slobody, 066 01 Humenné. Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou. Pod P2-273/08 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti bytu č. 12 na 1. poschodí vo vchode č. 2 a spoluvlast. podielu vo veľkosti 52/637 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1609 na základe EX 21000/19999-74 zo dňa 20.9.2007. Oprávnený: Slovenská sporiteľňa a.s., Mestská pobočka Humenné, Nám. Slobody, 066 01 Humenné. Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou. -Pod P1-33/07 poznamenáva sa zriadenie exekučného záložného práva k bytu č. 12 na 1. poschodí vo vchode č. 2 a k spoluvlast. podielu vo veľkosti 52/637 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1609 na základe Exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti č.k. EX 7906/1998-9 zo dňa 29.6.2007, Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou. Oprávneným vo veci je CLASSINVEST SLOVAKIA o.c.p., a.s., Povstania českého ľudu 1, 040 20 Košice.
ČASŤ C: ŤARCHY
V zmysle § 15 zák. 182/93 Z.z. zriaďuje sa záložné právo v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov k bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome súp. č. 1609. - č.z. 825/00
-Pod Z-591/07 zriaďuje sa exekučné záložné právo k bytu č. 12 na 1. poschodí vo vchode č. 2 a k spoluvlast. podielu vo veľkosti 52/637 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1609 na základe Exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č.k. EX 7906/1998-9 zo dňa 29.6.2007, Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou. Oprávneným vo veci je CLASSINVEST SLOVAKIA o.c.p., a.s., Povstania českého ľudu 1, 040 20 Košice.
Pod Z-1173/09 zo dňa 15.12.2009 zriaďuje sa exekučné záložné právo k bytu č. 12, vchod č. 2, 1. poschodie a k podielu 52/637-ín na spol. častiach a zariadeniach domu na základe Exekučného príkazu Ex 15726/08 zo dňa 9.12.2009. Oprávnený: INKASO Pohľadávok, spol. s r.o., Jiráskova 12, Lučenec. Exekútorský úrad Lučenec, Jiráskova 12, 984 01 Lučenec.
Pod Z-917/13 zo dňa 4.9.2013 zapisuje sa exekučné záložné právo k bytu č. 12 na 1.poschodí vo vchode č. 2 a k spoluvlast. podielu vo veľkosti 52/637 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. číslo 1609 na parcele C KN 5066/81 v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Údernícka 851 01 Bratislava V, IČO: 35724803 na základe Exekučného príkazu EX 5483/13 zo dňa 4.7.2013 Exekúto
Pod Z-862/07 Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti bytu č. 12 na 1. poschodí vo vchode č. 2 a spoluvlast. podielu vo veľkosti 52/637 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1609 na základe EX 21000/19999-74 zo dňa 2.10.2007. Oprávnený: Slovenská sporiteľňa a.s., Mestská pobočka Humenné, Nám. Slobody, 066 01 Humenné. Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou.
Iné údaje: bez zápisu
Práva a záväzky viaznuce na

predmete dražby: byt č. 12, LV č. 6701

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Pod P1-54/07 poznamenáva sa Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti pod B 15 vo veľkosti 52/637 na pozemku parc.č. 5066/81, zast. pl. o výmere 332 m2 na základe EX 21000/19999-74 zo dňa 2.10.2007. Oprávnený: Slovenská sporiteľňa a.s., Mestská pobočka Humenné, Nám. Slobody, 066 01 Humenné. Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou. Pod P2-273/08 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti pod B 15 vo veľkosti 52/637 na pozemku parc.č. 5066/81, zast. pl. o výmere 332 m2 na základe EX 21000/19999 zo dňa 20.9.2007. Oprávnený: Slovenská sporiteľňa a.s., Mestská pobočka Humenné, Nám. Slobody, 066 01 Humenné. Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou. Pod P2-37/09 poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 29.1.2009 predajom spoluvl. podielu pod B 15 vo veľkosti 52/637 na pozemku parc. č. 5066/81, zast. pl. o výmere 332 m2 v prospech oprávneného: Vlastníci bytov v bloku 1609/8 Palárikova, ul. Palárikova 1609/8, 069 01 Snina. Pod P-462/13 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti pod B 15 vo veľkosti 52/637 na pozemku parc.č. 5066/81, zast. pl. o výmere 332 m2 na základe EX 111/2003 zo dňa 27.11.2013. JUDr. Jozef Karas, súdny exekútor, Exekútorský úrad Humenné, Sládkovičova 7, 066 01 Humenné. Pod P-133/18 poznamenáva sa Oznámenie o dobrovoľnej dražbe zn. VDS-122-6/2017 zo dňa 28.6.2018, ktorej predmetom je pozemok registra CKN s parcelným číslom 5066/81 vo veľkosti podielu 52/637 (Piskor Dušan). Navrhovateľ dražby: Spoločenstvo vlastníkov bytov 1609/8, Palárikova 1609/8, 069 01 Snina. Dražobník: VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o., prevádzka Tr. SNP č. 39, 040 10 Košice, so sídlom Brnenská č. 80, 040 10 Košice č.z. 1164/18
ČASŤ C: ŤARCHY
Pod Z-1173/09 zo dňa 15.12.2009 zriaďuje sa exekučné záložné právo k pozemku parc. č. 5066/81, zast. plochy o výmere 332 m2 pod B 15 vo veľkosti podielu 52/637-ín na základe Exekučného príkazu Ex 15726/08 zo dňa 9.12.2009. Oprávnený: INKASO Pohľadávok, spol. s r.o., Jiráskova 12, Lučenec. Exekútorský úrad Lučenec, Jiráskova 12, 984 01 Lučenec.
pod B-15 vo vlastníctve Dušana Piskora, nar. 8.4.1959 v prospech oprávneného INKASO Pohľadávok, spol. s.r.o., Jiráskova 12, 984 01 Lučenec, IČO: 36039039 na základe Exekučného príkazu EX 6936/10-8 zo dňa 24.9.2014, Exekútorského úradu JUDr. Štefana Šviderského, súdneho exekútora so sídlom Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou.
Pod Z-71/15 zo dňa 19.1.2015 zapisuje sa exekučné záložné právo k nehnuteľnosti v časti A-LV na podiel pod B-15 vo vlastníctve Dušana Piskora, nar. 8.4.1959 v prospech oprávneného: EUROINVESTOR s.r.o., Hronského 1811, 093 01 Vranov nad Topľou na základe Exekučného príkazu EX 7906/98 zo dňa 11.12.2014 Exekútorského úradu JUDr. Štefana Šviderského, súdneho exekútora so sídlom Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou č.z. 82/15
Pod Z-862/07 Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti pod B 15 vo veľkosti 52/637 na pozemku parc.č. 5066/81, zast. pl. o výmere 332 m2 na základe EX 21000/19999-74 zo dňa 2.10.2007. Oprávnený: Slovenská sporiteľňa a.s., Mestská pobočka Humenné, Nám. Slobody, 066 01 Humenné. Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou.
Iné údaje: bez zápisu
Poznámka: bez zápisu
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č.109/2018 vypracoval Ing. Dionýz Dobos, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: oceňovanie nehnuteľností zapísaný v zozname, tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR pod číslom 910 563. Dátum vypracovania znaleckého posudku dňa 04.06.2018.Všeobecná cena odhadu 9.500,00.-eur.
K. Najnižšie podanie 9.500,00.-eur.
L. Minimálne prihodenie 300€
M. Dražobná zábezpeka a) výška 500€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka
alebo v mieste trvania dražby
3. banková záruka
4. notárska úschova
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky 3.Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky 4. Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky : Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti dražobnú zábezpeku účastníkovi dražby ktorý predmet dražby nevydražil, prípadne zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Ak došlo k zloženiu dražobnej zábezpeky formou bankovej záruky dražobník bez zbytočného odkladu vráti listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky účastníkovi dražby ktorý listinu predložil, najneskôr však do 5 dní od upustenia dražby alebo skončenia dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č.ú.: IBAN SK 8309000000005051982967 vedený v SLSP a.s. s variabilným symbolom 1222017 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, že suma vydražením presiahla sumu 6.640,00.-eur. Ak táto suma 6.640,00.-eur nebola dražbou presiahnutá je povinný vydražiteľ túto sumu vyplatiť bezodkladne.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: dňa 20.augusta 2018 o 11.00. hod. Obhliadka 2: dňa 21.augusta 2018 o 15.00. hod.
Miesto obhliadky - byt č. 12 na 1. poschodí bytového domu na ul. Palárikova, súpisné číslo: 1609, vchod: 2, zapísaný na LV č. 5727, nachádzajúci sa na parcele č. 5066/81 o výmere 332 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1609 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6701, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podiel k pozemku: 52/637, katastrálne územie: Snina, obec: Snina, okres: Snina, Okresný úrad Snina, Katastrálny odbor.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o ohliadku sa ohlásia vopred aspoň jeden deň pred konaním ohliadky po dohode s dražobníkom. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0907 33 777 9.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Alena
c) priezvisko Ondrušeková
d) sídlo Alžbetina 32, 04001 Košice