Dražba nehnuteľností v obci Sobotište v katastrálnom území Sobotište

Katastrálne územie:
Sobotište
Obec:
Sobotište

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 31.05.2018 Stiahnuť
Dražby a aukcie, s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 170072
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a aukcie, s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Flámska9783/103601 Martin
a) Názov ulice/verejného priestranstva Flámska
b) Orientačné/súpisné číslo 9783/1
c) Názov obce Martin d) PSČ 03601
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sro , vložka číslo: 18739/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36751642
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106
D. Dátum konania dražby 31. 05. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby prvá
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Senica, obci Sobotište, katastrálne územie Sobotište, Okresný úrad Senica - katastrálny odbor na LV č. 4057 ako:

- stavba – rodinný dom súp. č. 722, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 1067/85 v podiele 1/1,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 1067/85 o výmere 167 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,

- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1067/86 o výmere 1533 m2, druh pozemku ostatné plochy, v podiele 1/1.

 

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom sa nachádza v extraviláne obce Sobotište, južne od centra obce na brehu vodnej nádrže Kunovská priehrada. Vzdialenosť do centra obce je cca 2400 m. Vzdialenosť do okresného mesta Senica je cca 3000 m. V obci Sobotište sa nachádza základná škola, materská škola,  zastávka prímestskej hromadnej dopravy, pošta, ambulancie praktických lekárov, lekáreň, obecný úrad a obchody so základným sortimentom tovarov a služieb. Orientácia okien obytných miestností je na juhovýchod a severozápad. V priľahlej komunikácii sa nachádzajú verejné rozvody vody, kanalizácie a NN. Miera evidovanej nezamestnanosť v regióne sa dlhodobo pohybuje okolo 10%.

Technický stav objektu je dobrý, jedná sa o novostavbu s pravidelne vykonávanou bežnou údržbou.

Lokalita v ktorej sa posudzovaná nehnuteľnosť nachádza patrí vzhľadom na blízkosť a dobrú dopravnú dostupnosť okresného mesta Senica medzi významne nadpriemerné z hľadiska kúpy nehnuteľností na bývanie.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 722

POPIS STAVBY

Rodinný dom sa nachádza v extraviláne obce Sobotište, južne od centra obce na brehu vodnej nádrže Kunovská priehrada. Vzdialenosť do centra obce je cca 2400 m. Vzdialenosť do okresného mesta Senica je cca 3000 m.

Rodinný dom je zrealizovaný ako podpivničený objekt s dvoma nadzemnými podlažiami a obytným podkrovím. Bol zrealizovaný na mieste staršieho objektu ako novostavba penziónu skolaudovaného v roku 2011. V roku 2014 bol rekolaudovaný na rodinný dom. 

V suteréne sa nachádza 5 obytných miestností, každá s vlastným sociálnym zázemím, chodba, schody a technická miestnosť.

Na I.NP sa nachádza kuchyňa, obývacia izba s barom, kancelária, spoločenská miestnosť, kúpeľňa, WC a schody.

Na II.NP sa nachádza 5 obytných miestností, každá s vlastným sociálnym zázemím, chodba, schody a práčovňa.

V podkroví sa nachádzajú dve samostatné apartmánové izby so sociálnym zázemím.

Rodinný dom je zrealizovaný s betónovými pásovými základmi. Obvodové steny podzemného podlažia sú betónové, obvodové múry nadzemných častí sú murované z pórobetónových tvárnic YTONG hr. 380 mm Deliace priečky ako aj vnútorné nosné múry sú murované. Stropy sú keramické. Strecha je sedlová, krov drevený väznicový, ako strešná krytina je použitá betónová škridľa BRAMAC.

Vonkajšie povrchové úpravy sú tvorené kontaktným zatepľovacím systémom na báze polystyrénu hr. 100 mm, s definitívnou povrchovou úpravou silikónovou umývateľnou stierkou.  Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu.

Schody sú betónové, s povrchom z keramickej dlažby.

Suterén

Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené hladkými vápennými omietkami. V kúpeľniach a vo WC sú zrealizované keramické obklady.

Okná sú plastové, vnútorné dvere drevené s výplňou osadené v drevených obložkových zárubniach.

Vykurovanie  je riešené ako lokálne piatimi ks elektrických infrapanelov s výkonom 750 W. TÚV je pripravovaná v dvoch zásobníkových ohrievačoch vody umiestnených v technickej miestnosti.

Podlahy obytných miestností sú riešené ako lamino, podlahy v ostatných miestnostiach sú prevažne riešené ako keramické dlažby.

V piatich kúpeľniach je umiestnených 4 ks sprchovacích kútov, 5 ks keramických umývadiel, 1 ks plastovej rohovej vane a 5 ks WC  Kombi.

I.NP

Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené hladkými vápennými omietkami. V kúpeľni a vo WC sú zrealizované keramické obklady.

Okná sú plastové, vnútorné dvere drevené s výplňou osadené v drevených obložkových zárubniach.

Vykurovanie  je riešené ako lokálne ôsmimi ks elektrických infrapanelov.

Podlahy obytných miestností sú riešené ako keramické dlažby, podlahy v ostatných miestnostiach sú prevažne riešené ako keramické dlažby.

V kúpeľni a vo WC je umiestnený 1 ks sprchovacieho  kúta, 2 ks keramických umývadiel, 2 ks pisoárov a 2 ks WC  Kombi.

V kuchyni je umiestnená kuchynská linka dĺžky cca 3,80 m s plynovým sporákom s elektrickou rúrou a nerezovým drezom.

II.NP

Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené hladkými vápennými omietkami. V kúpeľniach a vo WC sú zrealizované keramické obklady.

Okná sú plastové, vnútorné dvere drevené s výplňou osadené v drevených obložkových zárubniach.

Vykurovanie  je riešené ako lokálne piatimi ks elektrických infrapanelov s výkonom 1000 W.

Podlahy obytných miestností sú riešené ako lamino, podlahy v ostatných miestnostiach sú prevažne riešené ako keramické dlažby.

V piatich kúpeľniach je umiestnených 3 ks sprchovacích kútov, 5 ks keramických umývadiel, 2 ks plastovej  vane a 5 ks WC  Kombi. V práčovni sa nachádza 1 ks výlevky.

Podkrovie

Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené hladkými vápennými omietkami, podhľady sú sadrokartónové. Vo WC sú zrealizované keramické obklady.

Okná sú plastové so žalúziami, vnútorné dvere drevené s výplňou osadené v drevených obložkových zárubniach.

Vykurovanie  je riešené ako lokálne štyrmi ks elektrických infrapanelov s výkonom 2000 W.

Podlahy obytných miestností sú riešené ako lamino, podlahy v ostatných miestnostiach sú prevažne riešené ako keramické dlažby.

V podkroví sú umiestnené dve plastové rohové vane, 2 ks keramických umývadiel a 2 ks WC  Kombi. Vo WC sa nachádzajú 2 ks zásobníkových ohrievačov vody.

V objekte rodinného domu je zrealizovaná svetelná a motorická elektroinštalácia, rozvody vody, TÚV, kanalizácie, štruktúrovaná kabeláž, rozvod satelitného signálu ako aj zdroj wifi signálu. Na I. a II.NP sú zrealizované vzduchotechnické rozvody.

Objekt rodinného domu je pripojený na verejné rozvody vody, kanalizácie a NN.

Stavba je v dobrom technickom stave primeranom veku, bez známok vád, či nadmerného opotrebenia.

 

Plot betónový

Plot z betónových plotových dosiek osadených do betónových stĺpikov ohraničuje pozemok so všetkých strán okrem juhozápadnej. Výška plota je 2,20 m.

 

Plot kamenný

Murovaná kamenný plot ohraničuje pozemok z juhozápadnej strany. V plote sú osadené kovové elektricky ovládané vráta. Výška plota je 2,20 m.

 

Vodovodná prípojka

Vodovodná prípojka slúži na zabezpečenie pripojenia objektu rodinného domu na verejný vodovod uložený v priľahlej miestnej komunikácii.

 

Vodomerná šachta

Vodomerná šachta je zrealizovaná ako betónová s oceľovým poklopom. Šachta je vystrojená typovou vodomernou zostavou.

 

Kanalizačná prípojka

Prípojka splaškovej kanalizácie slúži na zabezpečenie likvidácie splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie vedenej v priľahlej miestnej komunikácii.

 

Kanalizačné šachty

V rámci dvora domu sú na kanalizačnej prípojke zrealizované 2 ks kanalizačných šachiet.

 

Prípojka NN

Prípojka NN slúži na zabezpečenie pripojenia objektu rodinného domu na verejný  rozvod NN vedený v priľahlej komunikácii.

 

Spevnené plochy

Spevnené plochy vo dvore okolo rodinného domu sú zrealizované s povrchom z monolitického betónu.

 

Vonkajšie schody predné

Vonkajšie schody predné slúžia na prístup na I.NP z parkoviska pred domom. Sú zrealizované ako betónové s povrchom z keramickej dlažby.

 

Vonkajšie schody zadné

Vonkajšie schody zadné slúžia na prístup na I.NP zo zadnej časti dvora. Sú zrealizované ako betónové s povrchom z keramickej dlažby.

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 podľa V-884/12 zo dňa 23.05.2012 na nehnuteľnosti: pozemok registra C KN parcelné číslo 1067/85, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 167m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 1067/86, ostatná plocha o výmere 1533 m2 a stavba - rodinný dom so súpisným číslom 722 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 1067/85, zm.č.107/12, Rozhodnutie X-143/2017, č.z.401/17

Oprávnenie: Právo prechodu a prejazdu v celom jeho rozsahu cez pozemok registra C KN parcelné číslo 1067/82, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 418 m2 v prospech súčasného, ako aj každodobého vlastníka nehnuteľnosti k nehnuteľnostiam v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 240-241-033/2012, vyhotoviteľ: GEODÉZIA Bratislava a.s., v katastrálnom území Sobotište: pozemok registra C KN parcelné číslo 1067/85, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 167 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 1067/86, ostatná plocha o výmere 1533 m2, na základe Zmluvy o zrušení a zriadení vecného bremena V-768/12, zm.č.78/12, Rozhodnutie X-143/2017, č.z.401/17
Poznámka:
Oznámenie o začatí realizácie záložného práva pod V-884/12 spoločnosťou Dražby a aukcie, s.r.o., IČO: 36 751 642 so sídlom Flámska 1, 036 01 Martin formou dobrovoľnej dražby nehnuteľností: pozemok registra C KN parcelné číslo 1067/85, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 167 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 1067/86, ostatná plocha o výmere 1533 m2, stavba - rodinný dom so súpisným číslom 722 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 1067/85, v prospech Všeobecná úverová banka, IČO: 31 320 155, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, podľa P-418/2017, č.z.446/17

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením neúspešná
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Hanajík Ivan
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Flámska
b) Orientačné/súpisné číslo 9783/1
c) Názov obce Martin d) PSČ 03601
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 21.10.1966
V. Odhad ceny predmetu dražby 333.000,00 €