Dražba nehnuteľností v obci Soľ v katastrálnom území Soľ

Katastrálne územie:
Soľ
Obec:
Soľ

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 1380,34 EUR 17.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šopiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Soľ 353, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1946
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu: Námestie Slobody 2, 06601 Humenné
Kotakt na správcu : +421915 954 474, jana.cepcekova@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 2K/22/2016S1308
Spisová značka súdneho spisu : 2K/22/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

S P R Á V C O V S K Á   K A N C E L Á R I A

JUDr. Jana Čepčeková, S1308

Námestie slobody 2, 066 01 Humenné

tel. č.: +421/915 954 474, e-mail: jana.cepcekova@gmail.com

OZNÁMENIE O TRETEJ OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

(primerane podľa § 17 a § 22 zákona č. 527/2002 Z.z.)

     JUDr. Jana Čepčeková, správca S1308, so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné v konkurznej veci úpadcu: Jozef Šopiak, nar. 30.03.1946, bytom 094 35 Soľ 353 vedenej na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 2K/22/2016 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu, a to zástupcu veriteľov: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35730978 právne zast. Nosko & Partners s.r.o. advokátska kancelária so sídlom Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36860107 a v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) a § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení s primeraným použitím ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Z.z o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov vyhlasuje konanie tretej opakovanej dobrovoľnej dražby zverejnením tohto oznámenia o dražbe:

A. Označenie dražobníka:

JUDr. Jana Čepčeková, správca S1308, so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné – správca úpadcu: Jozef Šopiak, nar. 30.03.1946, bytom 094 35 Soľ 353

B. Označenie navrhovateľa dražby:

JUDr. Jana Čepčeková, správca S1308, so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné – správca úpadcu: Jozef Šopiak, nar. 30.03.1946, bytom 094 35 Soľ 353

 

C. Miesto konania dražby: Notársky úrad – JUDr. Slavka Považancová,

                                              Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, SR

D. Dátum konania dražby: 17.07.2018

E. Čas otvorenia dražby: 10.30 hod.

F. Kolo dražby: tretia opakovaná dražba

G. Predmet dražby:

     Predmetom tretej opakovanej dobrovoľnej dražby je súbor súpisových zložiek všeobecnej podstaty zapísaných v súpise všeobecnej podstaty nižšie uvedených- zverejnenie v Obchodnom vestníku č.: 226/2016 zo dňa 25.11.2016, č. zverejnenia: K026778, zverejnenie v Obchodnom vestníku č.: 214/2017 zo dňa 09.11.2017, č. zverejnenia: K037280 a zverejnenie oznamu v Obchodnom vestníku č. 214/2017 zo dňa 09.11.2017, č. zverejnenia: K037288 o opätovnom stanovení hodnoty majetku:

I./ Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 764, k.ú.: Soľ, obec: Soľ, okres: Vranov nad Topľou, SR vo vlastníctve úpadcu, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/6:

Parcela KNE: - parc. č.: 1599/73, o výmere: 5824 m2, druh pozemku: orná pôda      

II./ Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 764, k.ú.: Soľ, obec: Soľ, okres: Vranov nad Topľou, SR vo vlastníctve úpadcu,

     spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/6:

Parcela KNE: - parc. č.: 1599/73, o výmere: 5824 m2, druh pozemku: orná pôda      

III./ Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 765, k.ú.: Soľ, obec: Soľ, okres: Vranov nad Topľou, SR vo vlastníctve úpadcu,

     spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/3:

Parcela KNE: - parc. č.: 1599/148, o výmere: 2916 m2, druh pozemku: orná pôda      

IV./ Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 479, k.ú.: Soľ, obec: Soľ, okres: Vranov nad Topľou, SR vo vlastníctve úpadcu,

     spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/9:

Parcela KNE: - parc. č.: 1537/2, o výmere: 940 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty      

V./ Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 479, k.ú.: Soľ, obec: Soľ, okres: Vranov nad Topľou, SR vo vlastníctve úpadcu,

     spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/9:

Parcela KNE: - parc. č.: 1537/3, o výmere: 603 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty      

VI./ Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 482, k.ú.: Soľ, obec: Soľ, okres: Vranov nad Topľou, SR vo vlastníctve úpadcu,

     spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/9:

Parcela KNE: - parc. č.: 1536/5, o výmere: 3233 m2, druh pozemku: orná pôda      

VII./ Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 763, k.ú.: Soľ, obec: Soľ, okres: Vranov nad Topľou, SR vo vlastníctve úpadcu,

     spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/15:

Parcela KNE: - parc. č.: 1073/9, o výmere: 3513 m2, druh pozemku: orná pôda      

VIII./ Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 766, k.ú.: Soľ, obec: Soľ, okres: Vranov nad Topľou, SR vo vlastníctve úpadcu,

     spoluvlastnícky podiel úpadcu: 5/30:

Parcela KNE: - parc. č.: 1599/53, o výmere: 5472 m2, druh pozemku: orná pôda      

IX./ Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 766, k.ú.: Soľ, obec: Soľ, okres: Vranov nad Topľou, SR vo vlastníctve úpadcu,

     spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/30:

Parcela KNE: - parc. č.: 1599/53, o výmere: 5472 m2, druh pozemku: orná pôda      

X./ Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 857, k.ú.: Soľ, obec: Soľ, okres: Vranov nad Topľou, SR vo vlastníctve úpadcu,

     spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/3:

Parcela KNE: - parc. č.: 1536/6, o výmere: 5048 m2, druh pozemku: orná pôda

(ďalej len „predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby:

     LV č. 764, parc. KNE č. 1599/73, výmera 5824 m2, podiel 1/6, orná pôda, extravilán Pozemok sa nachádza južne od obce, za poľnohospodárskou farmou, na rovine. Je prístupný po nespevnenej komunikácii. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

     LV č. 764, parc. KNE č. 1599/73, výmera 5824 m2, podiel 1/6, orná pôda, extravilán Pozemok sa nachádza južne od obce, za poľnohospodárskou farmou, na rovine. Je prístupný po nespevnenej komunikácii. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

     LV č. 765, parc. KNE č. 1599/148, výmera 2916 m2, podiel 1/3, orná pôda, extravilán Pozemok sa nachádza juhovýchodne od obce Soľ, pri štátnej ceste Čaklov- Soľ, na rovine. Je prístupný po asfaltovej ceste. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

     LV č. 479, parc. KNE č. 1537/2, výmera 940 m2, podiel 1/9, trvalé trávne porasty, extravilán

Pozemok sa nachádza juhovýchodne od obce Soľ, pri štátnej ceste Čaklov- Soľ, na rovine. Je prístupný po asfaltovej ceste. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

     LV č. 479, parc. KNE č. 1537/3, výmera 603 m2, podiel 1/9, trvalé trávne porasty, extravilán

Pozemok sa nachádza juhovýchodne od obce Soľ, pri štátnej ceste Čaklov- soľ, na rovine. Je prístupný po asfaltovej ceste. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

     LV č. 482, parc. KNE č. 1536/5, výmera 3233 m2, podiel 1/9, orná pôda, extravilán

Pozemok sa nachádza juhovýchodne od obce Soľ, pri štátnej ceste Čaklov- soľ, na rovine. Je prístupný po asfaltovej ceste. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

     LV č. 763, parc. KNE č. 1073/9, výmera 3513 m2, podiel 1/15, orná pôda, extravilán

Pozemok sa nachádza severne od obce Soľ, pri rieke Topľa, na rovine. Je prístupný po spevnenej ceste. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

     LV č. 766, parc. KNE č. 1599/53, výmera 5472 m2, podiel 6/30, orná pôda, extravilán Pozemok sa nachádza južne od obce, za poľnohospodárskou farmou, na rovine. Je prístupný po nespevnenej komunikácii. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

     LV č. 857, parc. KNE č. 1536/6, výmera 5048 m2, podiel 1/3, orná pôda, extravilán

Pozemok sa nachádza juhovýchodne od obce Soľ, pri štátnej ceste Čaklov- Soľ, na rovine. Je prístupný po asfaltovej ceste. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

Ch. Opis stavu predmetu dražby:

     Predmet dobrovoľnej dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

LV č. 764, k.ú.: Soľ, obec: Soľ, okres: Vranov nad Topľou, SR

ČASŤ „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:

Šopiak Jozef r. Šopiak, 094 35, Soľ, č. 353, SR, dátum narodenia : 30.03.1946

Spoluvlastnícky podiel: 1/6

Poznámka:

Zápis trvalého bydliska na základe žiadosti zo dňa 5.10.2016, R 383/2016 - 953/16

B1,6 - Poznamenáva sa Uznesenie OS Prešov č.2K/22/2016-50 zo dňa 19.7.2016 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka, P 641/2016 - 989/16

B1 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.2K/22/2016, P-30/2018 - 8/18

B1 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - dražba neúspešná, P-84/2018 - 22/18

B1 - Poznamenáva sa: Oznámenie o prvej opakovanej dražbe č.2K/22/2016, P-98/2018 - 27/18

B1 - Poznamenáva sa: Oznámenie o výsledku prvej opakovanej dražby č.2K/22/2016 - dražba neúspešná, P-123/2018 - 41/18

B1 - Poznamenáva sa: Oznámenie o druhej opakovanej dražbe č.2K/22/2016, P-154/2018 - 51/18

Poznamenáva sa: Oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe č.2K/22/2016- dražba neúspešná, P-177/2018 - 59/18

Šopjak Miroslav r. Šopjak, 094 35, Soľ, č. 120, SR, dátum narodenia : 19.10.1948

Spoluvlastnícky podiel: 1/6

Šopjak Ján r. Šopjak, 094 35, Soľ, č. 58, SR Šopiak, dátum narodenia : 14.02.1958

Spoluvlastnícky podiel: 1/6

Miroslav r. Šopiak, 094 35, Soľ, č. 120, SR, dátum narodenia : 19.10.1948

Spoluvlastnícky podiel: 1/6

Šopiak Jozef r. Šopiak, 094 35, Soľ, č. 353, SR, dátum narodenia : 30.03.1946

Spoluvlastnícky podiel: 1/6

Poznámka:

B1,6 - Poznamenáva sa Uznesenie OS Prešov č.2K/22/2016-50 zo dňa 19.7.2016 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka, P 641/2016 - 989/16

B6 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.2K/22/2016, P-30/2018 - 8/18 B6 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - dražba neúspešná, P-84/2018 - 22/18

B6 - Poznamenáva sa: Oznámenie o prvej opakovanej dražbe č.2K/22/2016, P-98/2018 - 27/18

B6 - Poznamenáva sa: Oznámenie o výsledku prvej opakovanej dražby č.2K/22/2016 - dražba neúspešná, P-123/2018 - 41/18

B6 - Poznamenáva sa: Oznámenie o druhej opakovanej dražbe č.2K/22/2016, P-154/2018 - 51/18

Poznamenáva sa: Oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe č.2K/22/2016- dražba neúspešná, P-177/2018 - 59/18

Šopiak Ján r. Šopiak, 094 35, Soľ, č. 58, SR, dátum narodenia : 14.02.1958

Spoluvlastnícky podiel: 1/6

ČASŤ „C“: ŤARCHY:

Bez zápisu.

Iné údaje: Poz.kn.vl.č.283

Poznámka: Bez zápisu.

LV č. 765, k.ú.: Soľ, obec: Soľ, okres: Vranov nad Topľou, SR

ČASŤ „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:

Šopiak Jozef r. Šopiak, 094 35, Soľ, č. 353, SR, dátum narodenia: 30.03.1946

spoluvlastnícky podiel: 1/3

Poznámka:                             

Zápis trvalého bydliska na základe žiadosti zo dňa 5.10.2016, R 383/2016 - 953/16

B1 - Poznamenáva sa Uznesenie OS Prešov č.2K/22/2016-50 zo dňa 19.7.2016 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka, P 641/2016 - 989/16

B1 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.2K/22/2016, P-30/2018 - 8/18

B1 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - dražba neúspešná, P-84/2018 - 22/18

B1 - Poznamenáva sa: Oznámenie o prvej opakovanej dražbe č.2K/22/2016, P-98/2018 - 27/18

B1 - Poznamenáva sa: Oznámenie o výsledku prvej opakovanej dražby č.2K/22/2016 - dražba

neúspešná, P-123/2018 - 41/18

B1 - Poznamenáva sa: Oznámenie o druhej opakovanej dražbe č.2K/22/2016, P-154/2018 - 51/18

Poznamenáva sa: Oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe č.2K/22/2016- dražba neúspešná, P-177/2018 - 59/18

Šopjak Miroslav r. Šopjak, 094 35, Soľ, č. 120, SR, dátum narodenia: 19.10.1948

spoluvlastnícky podiel: 1/3

Šopjak Ján r. Šopjak, 094 35, Soľ, č. 58, SR, dátum narodenia: 14.02.1958

spoluvlastnícky podiel: 1/3

ČASŤ „C“: ŤARCHY:

Bez zápisu.

Iné údaje: Poz.kn.vl.č.283

Poznámka: Bez zápisu.

LV č. 479, k.ú.: Soľ, obec: Soľ, okres: Vranov nad Topľou, SR

ČASŤ „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:

Šopiak Jozef r. Šopiak, 094 35, Soľ, č. 353, SR, dátum narodenia: 30.03.1946

spoluvlastnícky podiel: 1/9

Poznámka:                             

Zápis trvalého bydliska na základe žiadosti zo dňa 5.10.2016, R 383/2016 - 953/16

B3 - Poznamenáva sa Uznesenie OS Prešov č.2K/22/2016-50 zo dňa 19.7.2016 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka, P 641/2016 - 989/16

B3 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.2K/22/2016, P-30/2018 - 8/18

B3 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - dražba neúspešná, P-84/2018 - 22/18

B3 - Poznamenáva sa: Oznámenie o prvej opakovanej dražbe, P-98/2018 - 27/18

B3 - Poznamenáva sa: Oznámenie o výsledku prvej opakovanej dražby č.2K/22/2016 - dražba neúspešná, P-123/2018 - 41/18

B3 - Poznamenáva sa: Oznámenie o druhej opakovanej dražbe č.2K/22/2016, P-154/2018 - 51/18

Poznamenáva sa: Oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe č.2K/22/2016- dražba neúspešná, P-177/2018 - 59/18

Šopjak Miroslav r. Šopjak, 094 35, Soľ, č. 120, SR, dátum narodenia: 19.10.1948

spoluvlastnícky podiel: 1/9

Šopjak Ján r. Šopjak, 094 35, Soľ, č. 58, SR, dátum narodenia: 14.02.1958

spoluvlastnícky podiel: 1/9

Voľanský Peter r. Voľanský, 094 35, Soľ, č. 2, SR, dátum narodenia: 07.07.1982

spoluvlastnícky podiel: 1/6

Voľanská Helena r. Gnapová, 094 35, Soľ, č. 1, SR, dátum narodenia: 07.05.1934

spoluvlastnícky podiel: 1/6

Vargová Helena r. Voľanská, Neratovické námestie 2147/14, Dunajská Streda, PSČ 929 01, SR, dátum narodenia: 30.08.1961

spoluvlastnícky podiel: 1/6

Voľanský Peter r. Voľanský, 094 35, Soľ, č. 2, SR, dátum narodenia: 07.07.1982

spoluvlastnícky podiel: 1/6

ČASŤ „C“: ŤARCHY:

Bez zápisu.

Iné údaje: Poz.kn.vl.č. 153-219/79

Poznámka: Bez zápisu.

LV č. 482, k.ú.: Soľ, obec: Soľ, okres: Vranov nad Topľou, SR

ČASŤ „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:

Voľanský Jozef r. Voľanský, dátum narodenia: 26.03.1921

spoluvlastnícky podiel: 1/3

Šopiak Jozef r. Šopiak, 094 35, Soľ, č. 353, SR, dátum narodenia: 30.03.1946

spoluvlastnícky podiel: 1/9

Poznámka:

Zápis trvalého bydliska na základe žiadosti zo dňa 5.10.2016, R 383/2016 - 953/16

B3 - Poznamenáva sa Uznesenie OS Prešov č.2K/22/2016-50 zo dňa 19.7.2016 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka, P 641/2016 - 989/16

B3 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.2K/22/2016, P-30/2018 - 8/18

B3 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - dražba neúspešná, P-84/2018 - 22/18

B3 - Poznamenáva sa: Oznámenie o prvej opakovanej dražbe , P-98/2018 - 27/18

B3 - Poznamenáva sa: Oznámenie o výsledku prvej opakovanej dražby č.2K/22/2016 - dražba neúspešná, P-123/2018 - 41/18

B3 - Poznamenáva sa: Oznámenie o druhej opakovanej dražbe č.2K/22/2016, P-154/2018 - 51/18

Poznamenáva sa: Oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe č.2K/22/2016- dražba neúspešná, P-177/2018 - 59/18

Šopjak Miroslav r. Šopjak, 094 35, Soľ, č. 120, SR, dátum narodenia: 19.10.1948

spoluvlastnícky podiel: 1/9

Šopjak Ján r. Šopjak, 094 35, Soľ, č. 58, SR, dátum narodenia: 14.02.1958

spoluvlastnícky podiel: 1/9

Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11

Kollár Peter r. Kollár, Okulka 11/9, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, SR, dátum narodenia: 01.02.1965

spoluvlastnícky podiel: 1/3

ČASŤ „C“: ŤARCHY:

Bez zápisu.

Iné údaje: Poz.kn.vl.č. 213

K vlastníkovi Voľanský Jozef r. Voľanský, dátum narodenia: 26.03.1921 je pod Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11 správa na všetky parcely tohoto listu vlastníctva.

Poznámka: Bez zápisu.

LV č. 763, k.ú.: Soľ, obec: Soľ, okres: Vranov nad Topľou, SR

ČASŤ „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:

HLAD Jozef r. Hlad (v Amerike)

spoluvlastnícky podiel: 1/5

VOZÁROVÁ Mária r. Hladová

spoluvlastnícky podiel: 1/5

Horňáková Mária r. Hladová, 094 35, Soľ, č. 203, SR, dátum narodenia: 19.09.1953

spoluvlastnícky podiel: 2/5

Šopiak Jozef r. Šopiak, 094 35, Soľ, č. 353, SR, dátum narodenia: 30.03.1946

spoluvlastnícky podiel: 1/15

Poznámka:

Zápis trvalého bydliska na základe žiadosti zo dňa 5.10.2016, R 383/2016 - 953/16

B4 - Poznamenáva sa Uznesenie OS Prešov č.2K/22/2016-50 zo dňa 19.7.2016 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka, P 641/2016 - 989/16

B4 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.2K/22/2016, P-30/2018 - 8/18

B4 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - dražba neúspešná, P-84/2018 - 22/18

B4 - Poznamenáva sa: Oznámenie o prvej opakovanej dražbe č.2K/22/2016, P-98/2018 - 27/18

B4 - Poznamenáva sa: Oznámenie o výsledku prvej opakovanej dražby č.2K/22/2016 - dražba neúspešná, P-123/2018 - 41/18

B4 - Poznamenáva sa: Oznámenie o druhej opakovanej dražbe č.2K/22/2016, P-154/2018 - 51/18

Poznamenáva sa: Oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe č.2K/22/2016- dražba neúspešná, P-177/2018 - 59/18

Šopjak Miroslav r. Šopjak, 094 35, Soľ, č. 120, SR, dátum narodenia: 19.10.1948

spoluvlastnícky podiel: 1/15

Šopjak Ján r. Šopjak, 094 35, Soľ, č. 58, SR, dátum narodenia: 14.02.1958

spoluvlastnícky podiel: 1/15

Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11

ČASŤ „C“: ŤARCHY:

Bez zápisu.

Iné údaje: Poz.kn.vl.č. 291

K vlastníkovi HLAD Jozef r. Hlad (v Amerike), VOZÁROVÁ Mária r. Hladová je pod Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11 správa na všetky parcely tohoto listu vlastníctva

Poznámka: Bez zápisu.

LV č. 766, k.ú.: Soľ, obec: Soľ, okres: Vranov nad Topľou, SR

ČASŤ „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:

HLAD Jozef r. Hlad (v Amerike)

spoluvlastnícky podiel: 3/30

VOZÁROVÁ Mária r. Hladová

spoluvlastnícky podiel: 3/30

Šopiak Jozef r. Šopiak, 094 35, Soľ, č. 353, SR, dátum narodenia: 30.03.1946

spoluvlastnícky podiel: 5/30

Poznámka:

Zápis trvalého bydliska na základe žiadosti zo dňa 5.10.2016, R 383/2016 - 953/16

B3,7 - Poznamenáva sa Uznesenie OS Prešov č.2K/22/2016-50 zo dňa 19.7.2016 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka, P 641/2016 - 989/16

B3 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.2K/22/2016, P-30/2018 - 8/18

B3 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - dražba neúspešná, P-84/2018 - 22/18

B3 - Poznamenáva sa: Oznámenie o prvej opakovanej dražbe č.2K/22/2016, P-98/2018 - 27/18

B3 - B1 - Poznamenáva sa: Oznámenie o výsledku prvej opakovanej dražby č.2K/22/2016 - dražba neúspešná, P-123/2018 - 41/18

B3 - Poznamenáva sa: Oznámenie o druhej opakovanej dražbe č.2K/22/2016, P-154/2018 - 51/18

Poznamenáva sa: Oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe č.2K/22/2016- dražba neúspešná, P-177/2018 - 59/18

Šopjak Miroslav r. Šopjak, 094 35, Soľ, č. 120, SR, dátum narodenia: 19.10.1948

spoluvlastnícky podiel: 5/30

Šopjak Ján r. Šopjak, 094 35, Soľ, č. 58, SR, dátum narodenia: 14.02.1958

spoluvlastnícky podiel: 5/30

Horňáková Mária r. Hladová, 094 35, Soľ, č. 203, SR, dátum narodenia: 19.09.1953

spoluvlastnícky podiel: 6/30

Šopiak Jozef r. Šopiak, 094 35, Soľ, č. 353, SR, dátum narodenia: 30.03.1946

spoluvlastnícky podiel: 1/30

Zápis trvalého bydliska na základe žiadosti zo dňa 5.10.2016, R 383/2016 - 953/16

B3,7 - Poznamenáva sa Uznesenie OS Prešov č.2K/22/2016-50 zo dňa 19.7.2016 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka, P 641/2016 - 989/16

B7 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.2K/22/2016, P-30/2018 - 8/18

B7 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - dražba neúspešná, P-84/2018 - 22/18

B7 - Poznamenáva sa: Oznámenie o prvej opakovanej dražbe č.2K/22/2016, P-98/2018 - 27/18 B7 - Poznamenáva sa: Oznámenie o výsledku prvej opakovanej dražby č.2K/22/2016 - dražba neúspešná, P-123/2018 - 41/18

B7 - Poznamenáva sa: Oznámenie o druhej opakovanej dražbe č.2K/22/2016, P-154/2018 - 51/18

Poznamenáva sa: Oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe č.2K/22/2016- dražba neúspešná, P-177/2018 - 59/18

Šopjak Miroslav r. Šopjak, 094 35, Soľ, č. 120, SR, dátum narodenia: 19.10.1948

spoluvlastnícky podiel: 1/30

Šopjak Ján r. Šopjak, 094 35, Soľ, č. 58, SR, dátum narodenia: 14.02.1958

spoluvlastnícky podiel: 1/30

Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11

ČASŤ „C“: ŤARCHY:

Bez zápisu.

Iné údaje: Poz.kn.vl.č. 63

K vlastníkovi HLAD Jozef r. Hlad (v Amerike), VOZÁROVÁ Mária r. Hladová je pod Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11 správa na všetky parcely tohoto listu vlastníctva

Poznámka: Bez zápisu.

LV č. 857, k.ú.: Soľ, obec: Soľ, okres: Vranov nad Topľou, SR

ČASŤ „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:

Šopiak Jozef r. Šopiak, 094 35, Soľ, č. 353, SR, dátum narodenia: 30.03.1946

spoluvlastnícky podiel: 1/3

Poznámka:

Zápis trvalého bydliska na základe žiadosti zo dňa 5.10.2016, R 383/2016 - 953/16

B2 - Poznamenáva sa Uznesenie OS Prešov č.2K/22/2016-50 zo dňa 19.7.2016 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka, P 641/2016 - 989/16

B2 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.2K/22/2016, P-30/2018 - 8/18

B2 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - dražba neúspešná, P-84/2018 - 22/18

B2 - Poznamenáva sa: Oznámenie o prvej opakovanej dražbe č.2K/22/2016, P-98/2018 - 27/18

B2 - Poznamenáva sa: Oznámenie o výsledku prvej opakovanej dražby č.2K/22/2016 - dražba neúspešná, P-123/2018 - 41/18

B2 - Poznamenáva sa: Oznámenie o druhej opakovanej dražbe č.2K/22/2016, P-154/2018 - 51/18

Poznamenáva sa: Oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe č.2K/22/2016- dražba neúspešná, P-177/2018 - 59/18

Voľanský Peter r. Voľanský, 094 35, Soľ, č. 2, SR, dátum narodenia: 07.07.1982

spoluvlastnícky podiel: 1/3

Sabolčíková Marta r. Gajdošová, Fábryho 18, Košice, PSČ 040 22, SR, dátum narodenia: 09.07.1963

spoluvlastnícky podiel: 1/6

Kollár Peter r. Kollár, Okulka 11/9, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, SR, dátum narodenia: 01.02.1965

spoluvlastnícky podiel: 1/6

ČASŤ „C“: ŤARCHY:

Bez zápisu.

Iné údaje: Poz.kn.vl.č. 213

Poznámka: Bez zápisu.

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:

Znalecký posudok č. 4/2017, vypracovaný znalcom: Ing. Mikuláš Vorobeľ, PhD., Tyršova 7, 066 01 Humenné, evidenčné číslo znalca: 913816, dátum vyhotovenia: 30.10.2017,

všeobecná hodnota predmetu dražby: 2760,67 EUR,

slovom: dvetisícsedemstošesťdesiat eur a šesťdesiatsedem centov.

K. Najnižšie podanie: 1380,34 EUR

L. Minimálne prihodenie: 50,- EUR

M. Dražobná zábezpeka:

     a) výška: 138,03 EUR

     b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi dražobnú zábezpeku:

- bezhotovostným prevodom alebo vkladom v hotovosti najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade dražobnej zábezpeky pripísaním finančných prostriedkov na účet vedený na účely konkurzného konania v: ČSOB, a.s., IBAN: SK19 7500 0000 0040 2371 0345 v mene: EUR, VS: 2222016,

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

     c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

- originálom dokladu preukazujúcim vklad – prevod dražobnej zábezpeky na účet vedený na účely konkurzného konania vykonaný tak, aby zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr do otvorenia dražby.       

     d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky je najneskôr do otvorenia dražba.

     e) spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 7 dní.

N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

     Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť. Vydražiteľ je povinný uhradiť zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby vložením alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet vedený na účely konkurzného konania v: ČSOB, a.s., IBAN: SK19 7500 0000 0040 2371 0345, pričom v prípade, že vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote  cenu dosiahnutú vydražením(zmarenie dražby), dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka v zmysle § 26 ods. 3 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, započíta do ceny dosiahnutej vydražením. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

O. Účastník dražby:

     Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €. Upozorňujem oprávnené osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať a uplatniť najneskôr do začatia dražby resp. na dražbe ako dražitelia.

P. Dátum a čas obhliadok predmetu dražby: 1. 10.07.2018 v čase od 17.00 – 17.30 hod.

                                                                       2. 11.07.2018 v čase od 09.00 – 09.30 hod.

     Miesto obhliadky: Obhliadky sa uskutočnia na mieste, kde sa nachádza predmet dražby.

     Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky a predmetu dražby na tel. č.: 0915 954 474.

R. Nadobudnutie vlastníckeho práva:

     Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

S. Podmienky odovzdania predmetu dražby:

          Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník predmet dražby v stave ako bol vydražený a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

     Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.

     Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

     Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

     Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

T. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

- ods. 2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka / § 23 /

- ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa ods. 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

- ods. 4) Účastníkom súdneho konania o neplatnosti dražby podľa ods. 2 tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ods. 2

- ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

- ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskorené začatie dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

U. Notár, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou:

JUDr. Slavka Považancová, notárka, so sídlom: Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, SR                 

V Humennom, dňa 25.06.2018

Za dražobníka a navrhovateľa dražby: JUDr. Jana Čepčeková, správca S1308