Dražba nehnuteľností v obci Šoporňa v katastrálnom území Šoporňa

Katastrálne územie:
Šoporňa
Obec:
Šoporňa

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 14.06.2018 Stiahnuť
Aukčný Dom, s.r.o
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDr. 005/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný Dom, s.r.o
II. Sídlo/bydlisko Pribinova462/8492001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pribinova
b) Orientačné/súpisné číslo 462/84
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 13951/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36253073
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby V priestoroch La Pension*** /salónik/, Rybníková 15, 917 01 Trnava.
D. Dátum konania dražby 14. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 177 vedenom na Okresnom úrade Galanta - katastrálny
odbor, obec Šoporňa, katastrálne územie Šoporňa.
-stavba s. č. 117, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 366/5- rodinný dom,
-stavba s. č. 117, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 366/9- garáž,
-pozemok- zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. „C“ č. 366/5 o výmere 54 m²
-pozemok- zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. „C“ č. 366/6 o výmere 106 m²
- pozemok- zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. „C“ č. 366/9 o výmere 17 m²
Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na
vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie
plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom, Komenského ul., súpisné č. 117, parcela č. 366/5, k.ú. Šoporňa, obec Šoporňa, okres
Galanta.
Rodinný dom je murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a s jedným podkrovným
podlažím a
s pôdorysom približne v tvare obdĺžnika. Rodinný dom je súčasťou zástavby pôvodných rodinných domov
na Komenského ulici v obci Šoporňa, označený súpisným číslom 117, postavený na pozemku, parcela č. 366/5,
k.ú. Šoporňa, obec Šoporňa, okres Galanta. Vlastník sa v stanovenom termíne na obhliadku nedostavil.
Dispozičné riešenie
Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, jedno podkrovné podlažie a základný pôdorys približne v tvare
obdĺžnika.
Z južnej strany objektu je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa vlastník
nehnuteľnosti v stanovenom termíne nedostavil, čím nebolo možné vykonať obhliadku nehnuteľnosti - podrobný
popis riešenia dispozície znalec neuvádza. Hodnoty týkajúce sa výpočtu zastavanej plochy jednotlivých podlaží
znalec čerpal z údajov katastrálneho operátu a vlastnej odbornej úvahy.
Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu. Podmurovka je zhotovená ako škárované
tehlové murivo. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia a 2. podkrovného podlažia sú
zhotovené
z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 400 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového
muriva
v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC hladká.
Stropy nad 1. nadzemným podlažím a nad 2. podkrovným podlažím sú zhotovené s rovným pohľadom ako
drevené trámové s doskovým podbitím a povrchom na báze MVC hladká. Strecha objektu je šikmá - sedlová.
Krytina strechy je zhotovená ako plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a
záveterné lišty sú riešené
z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z
hliníkového plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch z akrylátovej omietkovej zmesi. Vstupné dvere objektu
sú zhovené ako plastové. Interiérové dvere sú v celom objekte zhotovené ako hladké plné alebo zasklené. Okná
sú v celom objekte zhotovené ako plastové s izolačným dvojsklom. Vykurovanie objektu je teplovodné. Ako zdroj
vykurovania slúži plynový kotol. Ako zdroj TÚV slúži zásobníkový elektrický ohrievač. V rodinnom dome sa
nachádza rozvod pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod kameninového
potrubia kanalizácie, plynovod a svetelná a motorická elektroinštalácia.
Vzhľadom na nemožnosť vykonať obhliadku rodinného domu aj zvnútra znalec v tejto časti výpočtu uviedol len
konštrukcie, ktoré je možné pozorovať alebo predpokladať aj na základe obhliadky exteriéru. Pri časti konštrukcií
sa znalec tiež riadil vlastnou úvahou. Pri konštrukciách, ktoré sa v objekte s veľkou pravdepodobnosťou
nachádzajú (napr. deliace konštrukcie, povrchy podláh, povrchy vnútorných povrchov, stropy a pod.) znalec
ohodnotenie určil podľa bežne používaných konštrukcií v obdobných objektoch, alebo podľa jestvujúcich prípojok
(plynový kotol). Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy ako napr. vybavenie kuchýň, kúpeľne, WC a
pod. znalec neuvádza vo výpočte vôbec, nakoľko z dôvodu nesúčinnosti vlastníka ohodnocovanej nehnuteľnosti
znalec nemohol nadobudnúť poznanie o ich existencií osobnou obhliadkou objektu zvnútra.
Garáž, súpisné č. 117, parcela č. 366/9, k.ú. Šoporňa, obec Šoporňa, okres Galanta.
Garáž - je prefabrikovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Garáž je samostatne stojaci
objekt na dvore rodinného domu, južne od rodinného domu.
Dispozičné riešenie
Tento objekt má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika. Jeho jednoduchá dispozícia
pozostáva z jedného uzatvoreného a zastrešeného priestoru.
Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1.
nadzemného podlažia sú zhotovené z monolitického železobetónu. Strop je zhotovený z monolitického
železobetónu. Strecha je plocha. Krytina šikmej strechy je zhotovená z asfaltových privarovaných pásov.
Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu. Vonkajšie
povrchy sú zhotovené z ochranného náteru. Vráta objektu sú plechové, otváravé, v oceľovom ráme. Podlahy v
objekte sú zhotovené ako hrubé betónové. V objekte sa nenachádzajú žiadne rozvody technickej infraštruktúry. V
objekte sa nenachádzajú žiadne zariaďovacie predmety a predmety technického vybavenia objektu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Ide o dostatočne udržiavaný, starší rodinný dom, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho
veku. Objekt je v súčasnosti pravdepodobne využívaný na bývanie. Objekt je zhotovený z bežných stavebných
materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým normám. Objekt je
pravdepodobne využívaný na obytné účely, nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzkové priestory. Objekt bol
podľa odborného odhadu znalca daný do užívania v roku 1950. V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty
nehnuteľností a stavieb a skutočnosti, že ide o dostatočne udržiavaný objekt s čiastočnou rekonštrukciou a
väčšina konštrukcií PSV rodinného domu je v dobrom stave, opotrebenie som stanovil kubickou metódou.
Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri
obhliadke. Základná životnosť objektu je znalcom stanovená na 100 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je
rok 2064. Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavaných častí objektu určujem v percentách.
Garáž, súpisné č. 117, parcela č. 366/9, k.ú. Šoporňa, obec Šoporňa, okres Galanta.
Ide o dostatočne udržiavaný, starší objekt, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku.
Objekt je v súčasnosti (pravdepodobne) využívaný na svoj pôvodný účel. Objekt je zhotovený z bežných
stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým normám. Objekt
bol podľa odborného odhadu znalca daný do užívania v roku 1970. V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej
hodnoty nehnuteľností a stavieb a skutočnosti, že ide o starší objekt a väčšina konštrukcií PSV objektu je v
pôvodnom stave, opotrebenie znalec stanovil na základe odborného odhadu. Celkové, výpočtom stanovené
opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke. Základná životnosť
objektu je znalcom stanovená na 60 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je rok 2030. Dokončenosť
jednotlivých častí a konštrukcií rozostavaných častí objektu znalec určuje v percentách.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Ťarchy LV č: 177
- Pod V 5460/2016, vklad povolený dňa 15.12.2016, záložné právo zriadené v prospech Československej
obchodnej banky, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 - č.z. 823/2016
Poznámky:
- P2-511/2017 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva, zn. VHLC/288/2017 zo dňa 6.12.2017
pre Československú obchodnú banku, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140, formou dobrovoľnej
dražby - č.z. 584/2017
- P2-132/2018 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. DDr. 005/2018 zo dňa 11.5.2018, dražobník: Aukčný Dom,
s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec - č.z. 213/2018
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 23 400 € ( slovom dvadsaťtri tisíc štyristo eur).
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Milan Ronec
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jilemnického
b) Orientačné/súpisné číslo 864/6
c) Názov obce Leopoldov d) PSČ 92041
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 24.11.1978
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku 10/2018 vypracovaný znalcom Mgr.Ing.Martin
Kralovič zo dňa 01.03.2018 na sumu 26 000,00 € (slovom Dvadsaťšesťtisíc eur ).