Dražba nehnuteľností v obci Špačince v katastrálnom území Špačince

Katastrálne územie:
Špačince
Obec:
Špačince

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 17.300,00 € 04.09.2018 Stiahnuť
Dražby a aukcie, s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 180043
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a aukcie, s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Flámska9783/103601 Martin
a) Názov ulice/verejného priestranstva Flámska
b) Orientačné/súpisné číslo 9783/1
c) Názov obce Martin d) PSČ 03601
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sro , vložka číslo: 18739/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36751642
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko IURIDICA, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jilemnického
b) Orientačné/súpisné číslo 12
c) Názov obce Martin d) PSČ 03601
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 36513717
C. Miesto konania dražby v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
D. Dátum konania dražby 04. 09. 2018
E. Čas konania dražby 13:00
F. Kolo dražby prvá
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trnava, obci Špačince, katastrálne územie Špačince, evidované Okresný úrad Trnava - katastrálny odbor  na:

 LV č. 360 ako:

- stavba – rodinný dom súp. č. 9, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 10/3, v podiele 1/1,

- pozemok parc. č. 10/3, o výmere 40 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  parcela reg. „C“, v podiele 1/1,

LV č. 361 ako:

- pozemok parc. č. 11, o výmere 446 m2, druh pozemku: záhrady, parcela reg. „C“,
v spoluvlastníckom podiele 1/2,

LV č. 1927 ako:

- pozemok parc. č. 164/19, o výmere 81 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,    parcela reg. „C“, v  podiele 1/1.

 

H. Opis predmetu dražby

Dom sa nachádza v centrálnej časti obce Špačince, Poštová 69. Dom je v časti obytná až poľnohospodárska poloha, štandard pre bývanie od Trnavy 9km. Dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 10 min. do centra Krajského mesta. V okolí domu je občianska vybavenosť, nižšia. Orientácia obytných miestností je v smere na východ do dvora z bytu č.1, z bytu č.2 a č.3 na juh.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č.9 na parc.č.KNC 10/3 k.u.Špačince

POPIS STAVBY

Rodinný dom č.s.9 z roku 1960 podľa výkazu č.1 a analýzy stavu na mieste. Je osadený na rovine na parc.č.10/3,10/2,10/1 a záhrada je na KNC 11 a parkovanie na KNC 164/19. Situovaný je v okrajovej oblasti na okraji okraji obytnej a poľnohospodárskej zóny, zastavanej prevažne štandardnými rodinnými domami novej a rekonštruovanej výstavby. Rodinný dom je prístupný priamo z miestnej cestnej komunikácie spevnenej asfaltom. Je napojený na verejný vodovod, rozvody elektrickej energie a plynu, kanalizáciu.

Dispozičné RIEŠENIE:

Rodinný dom má 3xbyt, s 1x nadzemným podlažím. Vstup do jednotlivých bytov domu, je samostatný z verejnej prístupovej komunikácie vonkajším schodiskom aj cez dvor na KNC 10/4, cez závetrie priamo do obytnej kuchyne, a priechodom do 2x izieb, do kúpeľne s WC sa ide priamo z kuchyne, viď náčrtok. Ostatné dispozície sú pre nesprístupnenie neznáme.

Technické riešenie:

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ostatné obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - samostatnej sprchy; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - plastové plné alebo zasklené; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením; okenné žalúzie - kovové; okenice a vonkajšie rolety - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Ostatné vybavenie - kozub - s uzatvoreným ohniskom

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - plynové kachle

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

TECHNICKÝ STAV

Stavba rodinného domu bola dokončená podľa miestneho zistenia v roku 1960, prístavba 1990, stav modernizácie v roku 1990 a 2008 a ku 24.6.2018 je nová kuchyňa, väčšina prác bola vykonaná atypovo štandard použitých materiálov s priemernou údržbou. Životnosť je stanovená podľa stavu jednotlivých prvkov dlhodobej aj krátkodobej životnosti, odborne na 100 rokov.

 

Plot: predný plot

Predný plot na podmurovke a murovaný z tehál do skl. 200mm do výšky 1,862m s bránou a bráničkou plný plech z roku 1990 na parc.č.10/4, odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

Vonkajšia úprava: vodomerná šachta

betónová s kovovým poklopom z roku 1990 na parc.č.10/4, odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

 

Vonkajšia úprava: kanalizácia

Prípojka kanalizácie 110DN plast do žumpy z roku 1990 na parc.č.10/4, odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

Vonkajšia úprava: plynovod

Plynová prípojka DN 25mm, z roku 1990 na parc.č.10/4, odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

Vonkajšia úprava: spevnené plochy

Spevnené plochy zámková a monolit betónu DN100 vjazd a chodníky z roku 1990 na parc.č.10/4, odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

Vonkajšia úprava: vodovod

Prípojka vody DN25 plast z roku 1990 na parc.č.10/4,1, odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

Vonkajšia úprava: prípojka elektro

Elektrická prípojka 4x10mmm2Ayky kabel vzduch, z roku 1990 na parc.č.10/4, odborne stanovená životnosť 50 rokov

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 360:
1/Záložné právo na parc.č.10/3 a dom s.č.9 na parc.č.10/3 v prospech: IURIDICA s.r.o., Jilemnického 12, 03601 Martin, IČO:36513717, SR, Zmluva o poskytnutí úveru Quatro rekonštrukcie č.U 04378-05 zo dňa 22.11.2005, V 5983/05 - Zmluva o zriadení záložného práva právopl.dňa 19.12.2005 -v.z.206/05 Z 1179/15 - CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o., Návrh na záznam do katastra nehnuteľností zo dňa 16.02.2015, Zmluva o odplatnom postúpení pohľadávky zo dňa 26.01.2015 - 507/15

2/Záložné právo na parc.č.10/3 a dom s.č.9 na parc.č.10/3 v prospech: IURIDICA s.r.o., Jilemnického 12, 03601 Martin, IČO:36513717, SR, Zmluva o poskytnutí úveru HypoPôžička č.U 05826-06 zo dňa 17.5.2006, V 2284/06 - Zmluva o zriadení záložnéhopráva právopl.dňa 13.6.2006 -v.z.122/06 Z 1179/15 - CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o., Návrh na záznam do katastra nehnuteľností zo dňa 16.02.2015, Zmluva o odplatnom postúpení pohľadávky zo dňa 26.01.2015 - 507/15

14/ Z 4866/2017 - Na parcelu registra C č. 10/3 a rodinný dom s. č. 9 na parcele registra C č. 10/3: EX 58/2017 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 11.09.2017 v prospech oprávneného: Orange Slovensko, a. s., IČO: 35697270, Metodova 8, Bratislava; Exekútorský úrad Senica, Štúrova 257/37A, 905 01 Senica, súdny exekútor JUDr. Soňa Majkútová - 517/17

Poznámka:
1/ P2 - 26/10: Na parc.č. 10/3 a rod. dom s.č.9 na parc.č. 10/3 - Oznámenie o začatí realizácie záložného práva dobrovoľnou dražbou zo dňa 9.3.2010 v prospech oprávneného: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 - v.z.60/10

Poznámka:
P 662/12: Na pozemok registra C KN parcela č. 10/3 a na stavbu rodinného domu s.č. 9 na pozemku parcela č. 10/3 - Upovedomenie Ex 956/2010-16 zo dňa 17.08.2012 o spôsobe a začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech: EX CREDIT, a.s., Werferova 3, Košice IČO 36572586. Exekútorský úrad, Žriedlová 3, Košice, súdny exekútor Ing., JUDr. Bohumil Husťák - v.z. 301/12

Poznámka:
P 133/13: Na pozemok registra C KN par.č. 10/3 a rod. dom s.č. 9 na par.č. 10/3 - EX 2802/11: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 1.02.2013 v prospech oprávneného: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469, Exekútorský úrad, P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, súdny exekútor JUDr. Ľubomír Pekár - 65/13

Poznámka:
P 1239/14 - Na pozemok reg. C KN parc. č. 10/3 a rodinný dom s. č. 9 na parc. č. 10/3 - Uznesenie OS Trnava 8C/234/2014 na predbežné opatrenie zo dňa 30.10.2014: I. VÚB, a. s. je povinná zdržať sa výkonu záložného práva zriadeného na základe Zmluvy o zriadení záložného práva (V 5983/05, V 2284/06) s predmetmi zálohu a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. II. Dražobníkovi Dražby a aukcie, s. r. o., so sídlom Flámska 9783/1, 036 01 Martin, IČO: 36 751 642 sa ukladá upustiť od vykonania dobrovoľnej dražby (oznámenie o dražbe NCRdr pod č. 6143/2014) nehnuteľností a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej - 593/14

Poznámka:
P 159/2018 - Na parcelu registra C č. 10/3 a rodinný dom s. č. 9 na parcele registra C č. 10/3: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva (V 5983/05, V 2284/06) zo dňa 14.03.2018 formou predaja na verejnej dražbe; IURIDICA, s. r. o., IČO: 36 513 717 v zast. AK Gallo s. r. o. - 219, 220/18

LV č. 361:
1/Záložné právo na parc.č.11 - spoluvl.podiel 1/2-ina Rudolfa Tomašoviča /18.4.1967/ v prospech: IURIDICA s.r.o., Jilemnického 12, 03601 Martin, IČO:36513717, SR, Zmluva o poskytnutí úveru Quatro rekonštrukcie č. U 04378-05 zo dňa 22.11.2005, V 5983/05 - Zmluva o zriadení záložného práva právopl.dňa 19.12.2005 -v.z.206/05 Z 1179/15 - CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o., Návrh na záznam do katastra nehnuteľností zo dňa 16.02.2015, Zmluva o odplatnom postúpení pohľadávky zo dňa 26.01.2015 - 507/15

2/Záložné právo na parc.č. 11 - spoluvl.podiel 1/2-inu Rudolfa Tomašoviča /18.4.1967/ v prospech: IURIDICA s.r.o., Jilemnického 12, 03601 Martin, IČO:36513717, SR, Zmluva o poskytnutí úveru HypoPôžička č.U 05826-06 zo dňa 17.5.2006, V 2284/06 - Zmluva o zriadení záložnéhopráva právopl.dňa 13.6.2006 -v.z.122/06 Z 1179/15 - CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o., Návrh na záznam do katastra nehnuteľností zo dňa 16.02.2015, Zmluva o odplatnom postúpení pohľadávky zo dňa 26.01.2015 - 507/15

11/ Z 4866/2017 - Na parcelu registra C č. 11: EX 58/2017 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 11.09.2017 na spoluvlastnícky podiel 1/2 v prospech oprávneného: Orange Slovensko, a. s., IČO: 35697270, Metodova 8, Bratislava; Exekútorský úrad Senica, Štúrova 257/37A, 905 01 Senica, súdny exekútor JUDr. Soňa Majkútová - 517/17

Poznámka:
1/ P2 - 26/10: Na parc.č. 11 - spoluvlastnícky podiel 1/2-ina pod B 1 - Oznámenie o začatí realizácie záložného práva dobrovoľnou dražbou zo dňa 9.3.2010 v prospech oprávneného: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 - v.z.60/10

Poznámka:
P 662/12: Na spoluvl.podiel 1/2 na pozemku reg. C KN parcela č. 11 - Upovedomenie Ex 956/2010-16 zo dňa 17.08.2012 o spôsobe a začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech: EX CREDIT, a.s., Werferova 3, Košice IČO 36572586. Exekútorský úrad, Žriedlová 3, Košice, súdny exekútor Ing., JUDr. Bohumil Husťák - v.z. 301/12

Poznámka:
P 1239/14 - Na pozemok reg. C KN parc. č. 11 (spoluvlastnícky podiel 1/2 pod B1) - Uznesenie OS Trnava 8C/234/2014 na predbežné opatrenie zo dňa 30.10.2014: I. VÚB, a. s. je povinná zdržať sa výkonu záložného práva zriadeného na základe Zmluvy o zriadení záložného práva (V 5983/05, V 2284/06) s predmetmi zálohu a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. II. Dražobníkovi Dražby a aukcie, s. r. o., so sídlom Flámska 9783/1, 036 01 Martin, IČO: 36 751 642 sa ukladá upustiť od vykonania dobrovoľnej dražby (oznámenie o dražbe NCRdr pod č. 6143/2014) nehnuteľností a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej - 593/14

Poznámka:
P 159/2018 - Na parcelu registra C č. 11 (spoluvlastnícky podiel 1/2): Oznámenie o začatí výkonu záložného práva (V 5983/05, V 2284/06) zo dňa 14.03.2018 formou predaja na verejnej dražbe; IURIDICA, s. r. o., IČO: 36 513 717 v zast. AK Gallo s. r. o. - 219, 220/18


LV č. 1927:
1/ Záložné právo na parc.č.164/19 v prospech:IURIDICA s.r.o., Jilemnického 12, 03601 Martin, IČO:36513717, SR, Zmluva o poskytnutí úveru Quatro rekonštrukcie č.U 04378-05 zo dňa 22.11.2005, V 5983/05 - Zmluva o zriadení záložného práva právopl.dňa 19.12.2005 -v.z.206/05 Z 1179/15 - CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o., Návrh na záznam do katastra nehnuteľností zo dňa 16.02.2015, Zmluva o odplatnom postúpení pohľadávky zo dňa 26.01.2015 - 507/15

2/Záložné právo na parc.č. 164/19 v prospech:IURIDICA s.r.o., Jilemnického 12, 03601 Martin, IČO:36513717, SR, Zmluva o poskytnutí úveru HypoPôžička č.U 05826-06 zo dňa 17.5.2006, V 2284/06 - Zmluva o zriadení záložnéhopráva právopl.dňa 13.6.2006 -v.z.122/06 Z 1179/15 - CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o., Návrh na záznam do katastra nehnuteľností zo dňa 16.02.2015, Zmluva o odplatnom postúpení pohľadávky zo dňa 26.01.2015 - 507/15

3/ Z 2709/07: Na parc.č. 164/19: EX 2115/2006 - Exekučný príkaz na zriadenie exek. záložného práva zo dňa 6.8.2007 v prospech oprávneného: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava 2, IČO: 35697270, Exek.úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. František Čaraba -v.z.164/07

4/Záložné právo na parc.č. 164/19 v prospech: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Račianska 42/A, 831 02 Bratislava, IČO: 35807598, Zmluva o úvere č. 1460565 zo dňa 6.7.2006, V 3649/07 - Zmluva o zriadení záložného práva právopl. dňa 17.9.2007 -v.z.190/07

5/ Z 3226/08: Na parc.č. 164/19 - EX 4985/07: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 22.6.2008 v prospech oprávneného: POHOTOVOSŤ s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35807598, Exekútorský úrad, Záhradnícka 25, 811 09 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý -v.z. 246/08

6/ Z 82/11: Na pozemok registra C KN par.č. 164/19 - EX 8687/10u: Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 15.12.2010 v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Údernícka 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35724803, Exekútorský úrad, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý - v.z.6/11

8/ Z 2306/12: Na pozemok registra C KN par.č. 164/19 - EX 12597/10u: Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 14.5.2012 v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Údernícka 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35724803, Exekútorský úrad, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý - v.z.163/12

15/ Z 2342/16 - Na parcelu registra C č. 164/19 - EX 19336/12: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 18.04.2016 v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko, s. r. o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava V; Exekútorský úrad Bratislava, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD. - 641/16

16/ Z 4866/2017 - Na parcelu registra C č. 164/19: EX 58/2017 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 11.09.2017 v prospech oprávneného: Orange Slovensko, a. s., IČO: 35697270, Metodova 8, Bratislava; Exekútorský úrad Senica, Štúrova 257/37A, 905 01 Senica, súdny exekútor JUDr. Soňa Majkútová - 517/17

Poznámka:
1/ P2 - 26/10: Na parc.č. 164/19 - Oznámenie o začatí realizácie záložného práva dobrovoľnou dražbou zo dňa 9.3.2010 v prospech oprávneného: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 -v.z.60/10

Poznámka:
P 662/12: Na pozemok reg. C KN parcela č. 164/19 - Upovedomenie Ex 956/2010-16 zo dňa 17.08.2012 o spôsobe a začatí exekúcie zriadením exekučného záložného prááva v prospech: EX CREDIT, a.s., Werferova 3, Košice IČO 36572586. Exekútorský úrad, Žriedlová 3, Košice, súdny exekútor Ing., JUDr. Bohumil Husťák - v.z. 301/12
Poznámka:
P 133/13: Na pozemok registra C KN par.č. 164/19 - EX 2802/11: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 1.02.2013 v prospech oprávneného: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469, Exekútorský úrad, P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, súdny exekútor JUDr. Ľubomír Pekár - 65/13

Poznámka:
P 1239/14 - Na pozemok reg. C KN parc. č. 164/19: Uznesenie OS Trnava 8C/234/2014 na predbežné opatrenie zo dňa 30.10.2014: I. VÚB, a. s. je povinná zdržať sa výkonu záložného práva zriadeného na základe Zmluvy o zriadení záložného práva (V 5983/05, V 2284/06) s predmetmi zálohu a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. II. Dražobníkovi Dražby a aukcie, s. r. o., so sídlom Flámska 9783/1, 036 01 Martin, IČO: 36 751 642 sa ukladá upustiť od vykonania dobrovoľnej dražby (oznámenie o dražbe NCRdr pod č. 6143/2014) nehnuteľností a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej - 593/14

Poznámka:
P 270/2017: Na parcelu registra C č. 164/19 - Oznámenie FU 1460565/2017 o začatí výkonu záložného práva dobrovoľnou dražbou zo dňa 05.04.2017 v prospech oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35807598, ( V 3649/07 ) - 223/17

Poznámka:
P 159/2018 - Na parcelu registra C č. 164/19: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva (V 5983/05, V 2284/06) zo dňa 14.03.2018 formou predaja na verejnej dražbe; IURIDICA, s. r. o., IČO: 36 513 717 v zast. AK Gallo s. r. o. - 219, 220/18

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
znaleckým posudkom č. 88/2018 vypracovaným súdnym znalcom Ing. Miroslavom Ferklom v sume 17.300,00 €.
K. Najnižšie podanie 17.300,00 €
L. Minimálne prihodenie 500,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 4.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti na účet dražobníka/ notárskou úschovou / zložením v hotovosti do pokladne dražobníka /


c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1.originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa za predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka 2.originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného bankou 3.originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Cenu dosiahnutú vydražením do 6.638,78 € je vydražiteľ povinný uhradiť ihneď po príklepe, nad túto sumu do 15 dní, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodnú inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu spôsobmi uvedenými pri zložení dražobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka, pričom táto sa započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. V prípade bankovej záruky je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka. Účtom dražobníka sa vo všetkých prípadoch myslí účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu 26 22 02 75 22 / 1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS 180043

O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. obhliadka 14.08.2018 11:00 hod. 2. obhliadka 15.08.2018 11:00 hod. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0918 112 719, 0915 879 007.
Miesto obhliadky katastrálne územie
Organizačné opatrenia žiadne
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
-
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Užívacie právo odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa udelenia príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľom predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
V dražobnej miestnosti je zakázané zhotovovať akýkoľvek audiovizuálny a zvukový záznam bez súhlasu dražobníka.

S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Michal
c) priezvisko Capek
d) sídlo Nám. Gen. M. R. Štefánika 19, 977 01 Brezno