Dražba nehnuteľností v obci Spišská Belá v katastrálnom území Spišská Belá

Katastrálne územie:
Spišská Belá
Obec:
Spišská Belá

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 40.700,- EUR 28.08.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 081/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko EOS KSI Slovensko, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pajštúnska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 851 02
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 35724803
C. Miesto konania dražby konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér, na Jarkovej 1 v Prešove
D. Dátum konania dražby 28. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Byt č. 2 nachádzajúci sa na 1. p. rodinného domu, so súpisným číslom 362, vchod: 38, na Hviezdoslavovej ulici č. 38 v Spišskej Belej (ďalej len „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 1196 o výmere 564 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5624/10000, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Kežmarok, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 796, okres: Kežmarok, obec: Spišská Belá, katastrálne územie: Spišská Belá.

H. Opis predmetu dražby

Byt sa nachádza na prvom poschodí (druhom nadzemnom podlaží) v dome súpisné číslo 362 na Hviezdoslavovej ulici,  orientačné číslo 38 v Spišskej Belej. Dom sa nachádza v centre mesta. Dom je súčasťou zástavby obytných domov. Dom nie je podpivničený. Na oboch nadzemných podlažiach sa nachádzajú byty.

Dom je murovaný so sedlovou strechou pokrytý pálenou krytinou. Vchod do oboch bytov je zo spoločnej chodby. Do bytu č. 2, ktorý je v II. nadzemnom podlaží je prístup po veľmi strmých betónových schodoch. Dom je napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda a kanalizácia) a je prístupný po spevnenej mestskej komunikácii.

Dispozičné riešenie:

Byt pozostáva zo štyroch obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa rozumie, chodba, schodište, kuchyňa, kúpeľňa a WC a komora.

Celková podlahová plocha bytu č. 2 je 155,83 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Byt pozostáva zo štyroch obytných miestnosti a príslušenstva. V byte boli realizované stavebné úpravy. Realizácia stavebných úprav je na nízkej technickej úrovni. Izby majú hladkú, štukovú omietku. Okná sú plastové. Dvere sú dyhované, osadené v oceľových zárubniach. Podlahy vo všetkých miestnostiach sú plávajúce. V sociálnych zariadeniach a chodbe pri vstupe je keramická dlažba. Podhľady sú sadrokartónové s bodovým osvetlením. Bytové jadro je murované s keramickým obkladom stien v kúpeľni. V kúpeľni sa nachádza vaňa, umývadlo, sprchovací kút s masážnymi tryskami a WC. Vaňa je opotrebovaná. V kuchyni je nová kuchynská linka s nerezovým drezom. Šporák je plynový s odsávačom pár. Vodovodné batérie sú pákové. Byt je vykurovaný v izbách plynovými vykurovacími telesami. TÚV je pripravovaná elektrickým zásobníkovom prietokovým ohrievačom. Byt je napojený na verejný rozvod vody a plynu. Jedná sa o bytovú jednotku v rodinnom dome. Bytová jednotka je zaradená do I. kategórie s úplným sociálnym vybavením.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, všetka jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie, plynu, okrem stúpacích vedení a uzavieracích ventilov najbližšie k nim. Elektrický domový vrátnik, zvonček, poštová schránka, merače studenej vody a radiátory). 

Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo byt vrátane zárubní, hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými poistkami pre byt.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Predmet dražby je v podielovom spoluvlastníctve.
b) Poznamenáva sa: Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti zo dňa 24.08.2016 podľa EX 265/16, (súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský), na podiel 3/4 Pavelčák Radovan a Lucia.
c) Záložné právo v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok uzavretej dňa 03.10.2016 so Všeobecnou úverovou bankou, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, podľa V309/10 – 176/10, na podiel 3/4 Pavelčák Radovan a Lucia.
d) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva podľa EX 2264/14 (súdny exekútor JUDr. Ján Ondáš), na podiel 3/4 Pavelčáková Lucia.
e) Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva podľa EX 265/2016 (súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, Bratislava), na spoluvlastnícky podiel 3/4 Pavelčák Radovan.
f) Záložné právo v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok uzavretej dňa 03.10.2016 so Všeobecnou úverovou bankou, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, podľa V309/10 – 176/10, na podiel 1/4 Vavreková Lucia.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 15/2018 zo dňa 18.05.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Paulínou Černochovou:
40.700,- EUR (slovom: štyridsaťtisícsedemsto EURO)
K. Najnižšie podanie 40.700,- EUR (slovom: štyridsaťtisícsedemsto EURO)
L. Minimálne prihodenie 200,-EUR (slovom: dvesto EURO)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10.000,-EUR (slovom: desaťtisíc EURO)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 081, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby, b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 081, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka, c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu), e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom. Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky - lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky - v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 081, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Termín č. 1: 10.08.2018 o 15:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom súpisným číslom 362, vchod: 38, na Hviezdoslavovej ulici č. 38 v Spišskej Belej. Termín č. 2: 24.08.2017 o 11:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom súpisným číslom 362, vchod: 38, na Hviezdoslavovej ulici č. 38 v Spišskej Belej.
Miesto obhliadky Termín č. 1: 10.08.2018 o 15:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom súpisným číslom 362, vchod: 38, na Hviezdoslavovej ulici č. 38 v Spišskej Belej. Termín č. 2: 24.08.2017 o 11:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom súpisným číslom 362, vchod: 38, na Hviezdoslavovej ulici č. 38 v Spišskej Belej.
Organizačné opatrenia stretnutie záujemcov je pred rodinným domom súpisným číslom 362, vchod: 38, na Hviezdoslavovej ulici č. 38 v Spišskej Belej.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 811 03 Bratislava