Dražba nehnuteľností v obci Spišská Nová Ves v katastrálnom území Spišská Nová Ves

Katastrálne územie:
Spišská Nová Ves
Obec:
Spišská Nová Ves

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 08.06.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 144/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel PREVEZA, Za Hornádom 12, 052 01 Spišská Nová Ves, miestnosť "Salónik"
D. Dátum konania dražby 08. 06. 2018
E. Čas konania dražby 15:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 4851, Okresný úrad Spišská Nová Ves - katastrálny odbor, katastrálne územie: Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, spoluvlastnícky podiel 1/1
 

Pozemky - parcely registra "C"

• parcelné číslo: 7678/68, výmera: 338 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

• parcelné číslo: 7678/186, výmera: 20 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

• parcelné číslo: 7678/187, výmera: 8 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:                      

• súpisné číslo: 2876, na parcele č. 7678/68, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: dom

• súpisné číslo: 8248, na parcele č. 7678/186, druh stavby: Samostatne stojaca garáž, popis stavby: garáž na dvoch parcelách

• súpisné číslo: 8248, na parcele č. 7678/187, druh stavby: Samostatne stojaca garáž, popis stavby: garáž na dvoch parcelách

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: drevený prístrešok pred garážou, drevená terasa, plot drevený s podmúrovkou, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, prípojka zemného plynu, spevnená plocha zo zámkovej dlažby, spevnená plocha z betónovej dlažby, skleník, altánok, vonkajšie schody.

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s. 2876, Laborecká ul., Spišská Nová Ves

Rodinný dom čs. 2876 situovaný na parcele KN č. 7678/68 a garáž čs. 8248 osadená na dvoch parcelách - KN č. 7678/186 a 7678/187 s príslušenstvom je umiestnený mimo zastavaného územia mesta Spišská Nová Ves - v mestskej časti Ferčekovce. Jedna sa o radový rodinný dom s dvoma nadzemnými podlažiami - prízemie a podkrovie, dom je úplne podpivničený. V rámci skupiny 10 radových domov rodinný dom je v krajnej (západnej) sekcii na rovinatom pozemku. Vstup do rodinného domu je situovaný zo strany severnej v smere od verejnej - miestnej komunikácie, na ktorú nehnuteľnosť bezprostredne naväzuje. Rodinný dom je napojený na všetky inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrická sieť, telekomunikačná sieť, káblová televízia a zemný plyn. Rodinný dom podľa kolaudačného rozhodnutia je v užívaní od roku 1993.

Technické riešenie:

Základy : 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou.

Zvislé nosné konštrukcie: 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP, podkrovie - murované z iných materiálov (siporex) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, podkrovie - tehlové (priečkovky). Vodorovné nosné konštrukcie : stropy - 1. PP, 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, podkrovie - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko: 1. PP - keramická dlažba; 1. NP, podkrovie - mäkké drevo bez podstupníc. Strecha: krovy - 1. NP - väznicové sedlové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac a pod.); klampiarske konštrukcie strechy: 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky).

Úpravy vonkajších povrchov: fasádne omietky - 1. NP, podkrovie - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit; obklady fasád: 1. PP - obklady remienkové alebo z kamenných dosiek.

Úpravy vnútorných povrchov: vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, podkrovie - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady : 1. PP - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; 1. PP, podkrovie - vane; 1. PP - samostatnej sprchy; 1. NP, podkrovie - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); podkrovie - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky. Výplne otvorov: dvere - 1. PP - hladké plné alebo zasklené; 1. NP, 1. PK - plné alebo zasklené dyhované; okná: 1. PP - jednoduché drevené; 1. NP - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením; podkrovie - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenice a vonkajšie rolety: 1. NP, podkrovie - plastové.

Podlahy: podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, podkrovie - parkety, vlysy (okrem bukových), veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností: 1. PP, 1. NP, podkrovie - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň: 1. NP - sporák plynový s elektrickou rúrou; 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní: 1. PP, podkrovie - vaňa oceľová smaltovaná; 1. PP - samostatná sprcha; 1. NP, podkrovie - umývadlo; vodovodné batérie: 1. PP, podkrovie - pákové nerezové so sprchou; 1. NP, podkrovie - pákové nerezové; záchod: 1. NP - splachovací s umývadlom; podkrovie - splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie: kozub - 1. NP - s otvoreným ohniskom; 1. PP - sauna; podkrovie - vstavané skrine. Vykurovanie: ústredné vykurovanie - 1. PP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; 1. NP, podkrovie - podlahové teplovodné; zdroj vykurovania: 1. PP - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (kondenzačný kotol). Vnútorné rozvody vody: 1. PP, 1. NP, podkrovie - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody: 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním.

Vnútorné rozvody kanalizácie: 1. PP - liatinové a kameninové potrubie; 1. NP, podkrovie - plastové a azbesto-cementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie: elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná, motorická; 1. NP, podkrovie - svetelná; elektrický rozvádzač: 1. NP - s automatickým istením

Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod zemného plynu.

Stavebno-technický stav:

Rodinný dom v užívaní od roku 1993. Obhliadkou znalcom nebolo zistené žiadne statické narušenie hlavných nosných konštrukcií. Údržba rodinného domu je na veľmi dobrej úrovni, vzhľadom na stavebno-technický stav a použité stavebné materiály základnú životnosť stavby znalec predpokladá 100 rokov.

 

Garáž čs. 8248 osadená na parcelách KN č. 7678/186 a 7678/187 bola postavená formou prístavby k rodinnému domu zo strany západnej v roku 2008. Vjazd do garáže je riešený zo strany severnej v smere od miestnej komunikácie. Garáž je evidovaná na LV č. 4851 k.ú. Spišská Nová Ves, je zakreslená v katastrálnej mape na dvoch parcelách - parcele KN č. 7678/186 a 7678/187. Z inžinierskych sietí je garáž napojená iba na elektrickú sieť. Jedná sa o prízemný nepodpivničený murovaný objekt, v užívaní od r. 2008.

Základy a podmurovka: bez podmurovky iba základové pásy z monolitického betónu, zvislé konštrukcie sú murované z pálených tehál hr. 30 cm, strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Krov je drevený sedlový, strešná krytina z pálených škridiel, klamp. konštrukcie sú prevedené z oceľ. pozink. plechu. Vonkajšie omietky striekaný brizolit, vnútorná úprava povrchov - omietka vápenná hladká. Dvere drevené rámové s výplňou, okná drevené jednoduché, vráta drevené výklopné, podlahy sú prevedené cementovým poterom. Elektroinštalácia svetelná a motorická, poistk. automaty, iné technické vybavenie sa tu nenachádza. Stavebno-technický stav a opotrebenie jednotlivých konštrukcií primerané veku, vzhľadom na konštrukčné prevedenie a údržbu základnú životnosť garáže znalec uvažuje 80 rokov.

 

Drevený prístrešok pred garážou osadený na parcele KN č. 7678/68 a čiastočne zasahuje aj do parcely KN č. 7678/42. Podľa vyhlásenia vlastníka nehnuteľnosti bol prístrešok vybudovaný v roku 2010 a slúži na kryté parkovanie osobného motorového vozidla. .

Základy a podmurovka - bez podmurovky iba základové pätky pod stĺpikmi, nosnú konštrukciu tvoria zvislé drevené stĺpiky ukotvené do oceľových pätiek. Krov je drevený sedlový, strešná krytina je prevedená z pálenej škrídly, klamp.konštrukcie sú prevedené z oceľ.pozinkovaného plechu. Podlaha je prevedená z beton. dlaždíc ukladaných do piesku.

Stavebno-technický stav a opotrebenie jednotlivých konštrukcií primerané veku, vzhľadom na konštrukčné prevedenie a údržbu, základnú životnosť prístrešku znalec uvažuje 40 rokov.

Drevená terasa v zadnej časti rodinného domu so vstupom z obývacej izby. Bočné steny terasy tvorí múrik z lícových tehál, podlaha je drevená dosková. Z terasy je prístup do záhrady po drevenom schodisku a tiež ku vstupu do suterénu. Podľa vyhlásenia vlastníka nehnuteľnosti terasa v užívaní spolu s rodinným domom od roku 1993, základnú životnosť znalec uvažuje 40 rokov.

Plot drevený s podmurovkou - Plot ohraničuje pozemok zo strany západnej. Plot s betónovou podmurovkou, betónové pásy, výplň plotu tvoria drevené dosky na oceľ. zvlakoch ukotvené na oceľ. stĺpikoch. Plot v užívaní od roku 1993, základnú životnosť znalec uvažuje 40 rokov.

Vodovodná prípojka vedená od verejného vodovodu k rodinnému domu cez vodomernú šachtu osadenú pred rodinným domom. Prípojka je prevedená z rúr PE potrubia DN 25 mm, dĺžka prípojky 4,50 m, prípojka v užívaní od roku 1993.

Kanalizačná prípojka je vedená do verejnej kanalizácie, prípojka je prevedená z rúr PVC DN 150 mm, dĺžka prípojky 6,00 m. Prípojka v užívaní od roku 1993.

Plynovodná prípojka je vedená od STL plynovodu po hlavný uzáver plynu umiestnený v plechovej skrinke v oplotení na hranici pozemku. Prípojka je prevedená z asfalto-jutovaných rúr DN 25 mm, v užívaní od roku 1993.

Spevnená plocha zo zámkovej dlažby - Spevnená plocha prístupového chodníka k altánku a ku pergole prevedená zo zámkovej dlažby ukladanej do piesku. Spevnená plocha v užívaní od roku 1996.

Spevnená plocha z betónovej dlažby - Spevnená plocha pred vstupom do rodinného domu v smere od ulice prevedená z betónovej dlaţby ukladanej do piesku. Spevnená plocha v užívaní od roku 1996.

Skleník z oceľ. profilov o rozmeroch 2,60*2,30 m, zasklením a betónovými základmi osadený za rodinným domom v záhrade, v užívaní od roku 1996.

Altánok sa nachádza v zadnej časti pozemku južne od rodinného domu. Drevená nosná konštrukcia jednostranne obitá drevenou roštovou výplňou, strecha sedlová s asfaltovými šindľami, podlaha je zo zámkovej dlažby. V strede altánku je ohnisko. Altánok v užívaní od roku 2010.

Vonkajšie schody pred vstupom do rodinného domu sú betónové s povrchovou úpravou z keramickej dlažby ukladanej do betónu. Vonkajšie schody v užívaní od roku 1996.

 

Pozemok je situovaný mimo zastavaného územia okresného mesta Spišská Nová Ves s počtom 37 887 obyvateľov, v mestskej časti Ferčekovce. Pozemky podľa LV č. 4851 k.ú. Spišská Nová Ves sú vedené ako zastavaná plocha a nádvorie, sú situované pri stavbe rodinného domu v mimo zastavaného územia mesta. Parcela č. 7678/68 je zastavaná rodinným domom a záhradou, parcela č. 7678/186 a 7678/187 je zastavaná garážou.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

Zmluva o zriadení záložného práva V -2807/2010 zo dňa 21.1.2011 v prospech postupníka-EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava,IČO 35 724 803/pôvodný-Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava ,IČO 00 151 653 / na nehn .parcely č. 7678/68,7678/186,7678/187, dom s.č.2876 na parcele 7678/68 a garáž s.č.8548 na parcelách č. 7678/186 a 7678/187 -364/2011;Zmena zál.veriteľa na zákl. zmluvy č.0668/2017/CE,/Z-3457/17/-14/2018;

Exekútorský úrad Košice, JUDr. Ľuboš Sidorják č.EX-752/13-35 AM zo dňa 28.3.2014-exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehn.na stavby: dom sč.2876 na parc.č.7678/68, garáž sč.8248 na parcelách č.7678/186,7678/187 a parcely C KN č.7678/68,7678/186,7678/187 v prospech PROFI CREDIT Slovakia,s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO 35 792 752,/Z-1067/2014/-1132/2014,

Exekútorský úrad Bratislava, Moskovská 18 - JUDr. Martin Hermanovský č. EX- 3166/16 zo dňa 7.1.2018 - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehn.-stavby: dom sč.2876 na parc.č.7678/68, garáž sč.8248 na parcelách č.7678/186,7678/187 a parcely C KN č.7678/68,7678/186, 7678/187 v prospech Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany,/Z232/18/-606/2018;
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Neúspešná. Na dražbu sa nedostavil žiaden účastník.
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Matúš Bandurčin
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce xxxxxxx d) PSČ 11111
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 13/2018, ktorý vypracoval Ing.arch. Ján Kimák, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Pozemné stavby, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 911560. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 18.02.2018
109.000,00 € (slovom: jednostodeväťtisíc eur)