Dražba nehnuteľností v obci Spišská Nová Ves v katastrálnom území Spišská Nová Ves

Katastrálne územie:
Spišská Nová Ves
Obec:
Spišská Nová Ves

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 67.100,- EUR 28.09.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 078/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Tatra banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hodžovo námestie
b) Orientačné/súpisné číslo 3
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 06
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 00686930
C. Miesto konania dražby Salónik na 1. posch. Hotela Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice.
D. Dátum konania dražby 28. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Spišská Nová Ves, obec: Spišská Nová Ves, katastrálne územie: Spišská Nová Ves, zapísané v evidencii Okresného úradu Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 6536, a to konkrétne:

  • byt č. 11 nachádzajúci sa na 6. p., obytného domu – P. Jilemnického 4, 6, so súpisným číslom 2415, vchod: 6, na ulici P. Jilemnického 6 v Spišskej Novej Vsi (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 5933 o výmere 943 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 152/10000 (ďalej len ako „predmet dražby“).
H. Opis predmetu dražby

Byt č. 11 sa nachádza na 6. p. obytného domu – P. Jilemnického 4, 6 so súpisným číslom 2415 na ulici P. Jilemnického 6 v Spišskej Novej Vsi.

Predmet dražby sa nachádza v Dome, ktorý má prízemie (1. NP) a 8 poschodí. V prízemí Domu sa nachádzajú pivnice, kočikárne, práčovne, spoločné vstupné priestory s novinovými schránkami a priamym prístupom ku výťahu a do schodišťového priestoru. Dom bol vybudovaný v roku 1979. Na 2. NP - 9. NP Domu sa nachádzajú po dva štvorizbové byty s príslušenstvom. Dom patrí do skupiny JKSO 803 32 - domy bytové typové s unifikovanými konštrukčnými panelovými sústavami. Konštrukčný systém Domu je stenový panelový, strecha je plochá jednoplášťová, krytina živičná. Fasáda Domu je vybudovaná zo sendvičových obvodových panelov zateplená s povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. V severnej časti od Domu sa nachádza prístupová komunikácia s parkoviskom - priečne státie popri miestnej komunikácií. Vnútorná zvislá komunikácia v Dome je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom a jedným výťahom v sekcií vľavo a vpravo. Dom je vykurovaný z centrálnej kotolne. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. V meste Spišská Nová Ves je k dispozícii MHD, autobusová a železničná doprava.

 

Dispozičné riešenie:

Byt číslo 6 pozostáva zo štyroch obytných miestností, vstupnej haly, kuchyne, chodby, kúpeľne, WC, pivnice a loggie o výmere 3,21 m2 (nezarátava sa do podlahovej plochy bytu).

 

Celková podlahová plocha bytu je 83,02 m2 (z toho výmera pivnice je 1,68 m2).

 

Technicko – konštrukčné riešenie:  

Predmet dražby prešiel kompletnou rekonštrukciou s bežným typovým štandardom vybavenia. Všetky okná v predmete dražby sú vymenené za plastové EURO. Vnútorné dvere sú dyhované na báze dreva, plné a presklené. Steny predmetu dražby sú pokryté stierkami a maľbami. Bytové jadro bytu je rekonštruované. Kúpeľňa je kompletne rekonštruovaná vybavená plastovou rohovou vaňou s vaňovou pákovou batériou so sprchou, umývadlom s umývadlovou stojankovou batériou. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha kúpeľne je z keramickej dlažby. WC je kompletne rekonštruované, samostatné bez umývadla a vybavené WC misou kombi. Povrchové úpravy stien WC sú z keramických obkladov a podlaha vo WC je z keramickej dlažby. Kuchyňa v predmete dražby je kompletne rekonštruovaná s novou kuchynskou linkou na báze dreva. V kuchynskej zostave sa nachádza kuchynský plynový sporák s elektrickou rúrou a digestorom, nerezový drez so stojankovou kuchynskou batériou. Stena za kuchynskou linkou a okolo kuchynského sporáku je obložená keramickým obkladom. Podlaha v kuchyni je rekonštruovaná plávajúca a laminátová. Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce laminátové. Podlaha loggie je z keramickej dlažby.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa nachádza vo veľmi dobrom v stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z., podľa V 2080/2000 – 25162/2000,
b) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, podľa V 1300/2011 zo dňa 27.07.2011.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 132/2018 zo dňa 23.06.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
67.100,- EUR (slovom: šesťdesiatsedemtisícsto EURO)
K. Najnižšie podanie 67.100,- EUR (slovom: šesťdesiatsedemtisícsto EURO)
L. Minimálne prihodenie 200,-EUR (slovom: dvesto EURO)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 7.000,-EUR (slovom: sedemtisíc EURO)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 079, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby, b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 079, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka, c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu), e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom. Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky - lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky - v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 079, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Termín č. 1: 11.09.2018 o 15:00 hod., stretnutie záujemcov je pred obytným domom – P. Jilemnického 4, 6, so súpisným číslom 2415 na ulici P. Jilemnického 6 v Spišskej Novej Vsi. Termín č. 2: 21.09.2018 o 10:30 hod., stretnutie záujemcov je pred obytným domom – P. Jilemnického 4, 6, so súpisným číslom 2415 na ulici P. Jilemnického 6 v Spišskej Novej Vsi.
Miesto obhliadky Termín č. 1: 11.09.2018 o 15:00 hod., stretnutie záujemcov je pred obytným domom – P. Jilemnického 4, 6, so súpisným číslom 2415 na ulici P. Jilemnického 6 v Spišskej Novej Vsi. Termín č. 2: 21.09.2018 o 10:30 hod., stretnutie záujemcov je pred obytným domom – P. Jilemnického 4, 6, so súpisným číslom 2415 na ulici P. Jilemnického 6 v Spišskej Novej Vsi.
Organizačné opatrenia stretnutie záujemcov je pred obytným domom – P. Jilemnického 4, 6, so súpisným číslom 2415 na ulici P. Jilemnického 6 v Spišskej Novej Vsi.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby dňom udelenia príklepu na dražbe. Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 811 03 Bratislava