Dražba nehnuteľností v obci Spišské Bystré v katastrálnom území Spišské Bystré

Katastrálne územie:
Spišské Bystré
Obec:
Spišské Bystré

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 14.700,00 EUR 09.07.2018 Stiahnuť
IURIS COMPLEX, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko IURIS COMPLEX, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Žriedlová304001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Žriedlová
b) Orientačné/súpisné číslo 3
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 13605/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36217387
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby sídlo dražobníka Žriedlová 3, 040 01 Košice
D. Dátum konania dražby 09. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09:00
F. Kolo dražby opakovaná
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosť zapísaná Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom, pre okres Poprad, obec SPIŠSKÉ BYSTRÉ, katastrálne územie Spišské Bystré, evidované na LV č. 1327:

-pozemky – parcely registra „C“, číslo parcely 206/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 331 m2,

-stavba – rodinný dom, súpisné číslo 121, postavený na parcele č. 206/6.

H. Opis predmetu dražby

POPIS STAVBY

Rodinný dom čs. 121 je situovaný na parcele č. 206/6 ako samostatne stojací rodinný dom so vstupom z dvora zo strany južnej. Rodinný dom je osadený na rovinatom teréne, má jedno nadzemné podlažie - prízemie (1.np), je čiastočne podpivničený, rodinný dom má jednu bytovú jednotku. Rodinný dom v čase obhliadky je riadne užívaný a primerane udržiavaný. Rodinný dom je z inžinierskych sietí napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, elektrickú sieť a zemný plyn. Rodinný dom, ktorý podľa potvrdenia Obce Spišské Bystré v užívaní od roku 1938, podľa informácie terajších vlastníkov prešiel postupnou prestavbou - v r.1975 bola prevedená rekonštrukcia strechy vrátane výmeny strešnej krytiny, prestavba prednej miestnosti (murivo kamenné z hr. 800 mm na murivo tehlové hr. 400 mm, v r. 1990 bola prevedená prístavba v zadnej časti rod. domu po celej jeho šírke, kde v I. np (prízemie vznikla veranda, špajza a skladový priestor (v čase ohodnotenia využívaný ako malá izba), v suteréne bola zriadená kotolňa na tuhé palivo. V roku 1999 bola prevedená rekonštrukcia kuchyne (osadená kuchynská linka), kúpeľne s WC.

STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS :

Suterén (1.pp) :

Rodinný dom je čiastočne podpivničený- podpivničenie pozostáva z jednej miestnosti pod prístavbou verandy v zadnej časti domu a je využívaná na kotolňu.

Osadenie do terénu v priemernej hĺbke nad 1m do 2m so zvislou izoláciou, murivo z monolitického betónu, strop monolitický železobetónový s rovným podhľadom. Podlaha betónová, dvere hladké plné, vybavenie kotlom na tuhé palivá, ktorý je zapojený do systému ÚK. Elektroinštalácia svetelná a motorická. Vykurovanie je ústredné, oceľové vykurovacie panely, rozvod vody teplej a studenej oceľ. potrubím, odkanalizovanie je prevedené plastovým potrubím. Zdroj teplej vody el. bojler.

Prízemie (1.np) :

Základy betónové s vodorovnou izoláciou, podmurovka do 50 cm betónová, murivo je prevedené z tehál hr. 400 mm až 800 mm (kamenné murivo), deliace priečky murované z tehál. Vnútorné omietky sú prevedené ako vápenné štukové, strop nad prízemím drevený trámový s rovným podhľadom. Krov väznicový sedlový, strešná krytina a klamp. konštrukcie z oceľ. pozinkovaného plechu, fasádne omietky sú prevedené škrabaným a striekaným brizolitom, obklad fasády žiadny. Schody z mäkkého dreva bez podstupníc, dvere hladké plné alebo presklenné, okná drevené dvojité, podlahy obyt. miestností z PVC, ostatné z ker. dlažby. Vykurovanie je ústredné, oceľové vykurovacie panely, rozvod vody teplej a studenej oceľ. potrubím, odkanalizovanie je prevedené plastovým potrubím. Vybavenie kuchyne: plynový sporák s el. rúrou, kuchynská linka z materiálov na báze dreva dĺžky 210 cm, oceľ. smalt. drez, obyčajná batéria. Vnútorné vybavenie: kúpeľňa je vybavená oceľ. smaltovanou vaňou, ker. umývadlom a splachovacím záchodom, vodovodné batérie obyčajné. Vnútorné obklady keramické sú prevedené v kúpeľni, obklad vane a v kuchyni ker. obklad za kuchynskou linkou. Elektrický rozvádzač s automatickým istením.

 

POPIS POZEMKU

Pozemok s rodinným domom je situovaný v zastavanom území obce Spišské Bystré - obce s počtom cca 2350 obyvateľov sa nachádza v obytnej zóne IBV v lokalite rodinných domov v južnej - okrajovej časti obce. V lokalite sú rodinné domy so štandardným vybavením. Poloha nehnuteľnosti vo vzťahu k centru obce - nehnuteľnosť sa nachádza v dostupnej vzdialenosti od centra obce s dobrými komunikačnými väzbami. Pozemok je vedený ako zastavané plochy a nádvoria, je zastavaný rodinným domom, prístupný z verejnej komunikácie s možnosťou napojenia z verejných sietí na všetky inž. siete (vodovod, kanalizácia, el. sieť a zemný plyn).

Plot pred rodinným domom a zo strany bočnej. Plot v užívaní odhadom od roku 1985, stavebno-technický stav primeraný veku. Dĺžka plotu 13,25 m. Plot zadný v smere od potoka - drevený na zvlakoch osadených na oceľ. stĺpiky, dĺžka 8,00 m. Plot v užívaní od roku 1995. Plot bočný je vyhotovený z vlnitého plechu na oceľ. zvlakoch osadených na oceľ. stĺpiky. Dĺžka plotu 8,00 m, plot v užívaní od roku 2000. Studňa kopaná do hĺbky 8.00 m, priemer 1000 mm. Studňa v užívaní od roku 1938, v čase obhliadky studňa nefunkčná. Prípojka vody z verejného vodovodu, dĺžka prípojky 28.00 m. Prípojka vody v užívaní od roku 1980. Prípojka kanalizácie vedená od rodinného domu do verejnej kanalizácie v dĺžke 25,00 m. Prípojka z kameninových rúr DN 150 mm, v užívaní od roku 1980. Elektrická prípojka vedená vzdušným káblom od betónového stožiara, realizovaná v roku 1961, dĺžka prípojky 7,00 m. Plynovodná prípojka od verejného plynovodu do rod. domu dĺžky 32,00 m. Prípojka v užívaní od roku 1990. Spevnené plochy chodníkov pri rod. dome sú prevedené z monolitického betónu hr. 150 mm, v užívaní od roku 2000.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom je v užívaní od roku 1938, údržba primeraná veku.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky:
a) Pre vlastníka pod por. č. 3 - Exekútorský úrad, Hraničná 12, 058 01 Poprad, JUDr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 1090/99 zo dňa 20.5.2014 podľa P-937/14,
b) Pre vlastníka pod por. č. 3 - Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 - Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva Zn. VLHC/2050/2014 zo dňa 14.11.2014 podľa P-1934/14,
c) Pre vlastníka pod por. č. 3 – Exekútorský úrad, Vazovova 9, 811 07 Bratislava, Mgr. Vladimír Cipár – súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 4537/2012 zo dňa 2.6.2017 podľa P-245/2017 - číslo zmeny 225/2017,
d) Pre vlastníka pod por. č. 3 - IURIS COMPLEX, s.r.o., Žriedlová 3, 040 01 Košice, IČO: 36 217 387 - Poznamenáva sa
oznámenie o opakovanej dražbe zo dňa 8.6.2018 podľa P-204/2018 - číslo zmeny 248/2018
e) Pre vlastníka pod por. č. 4 - Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 - Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva Zn. VLHC/2050/2014 zo dňa 14.11.2014 podľa P-1934/14.
f) Pre vlastníka pod por. č. 4 - IURIS COMPLEX, s.r.o., Žriedlová 3, 040 01 Košice, IČO: 36 217 387 - Poznamenáva sa
oznámenie o opakovanej dražbe zo dňa 8.6.2018 podľa P-204/2018 - číslo zmeny 248/2018.

Ťarchy:

a) Pre vlastníka pod por. č. 3 - Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č. 267452/Zal/1 podľa V-632/13, vklad povolený 14.3.2013 - číslo zmeny 64/13,

b) Pre vlastníka pod por. č. 3 - Exekútorský úrad, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý- súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 5859/2010 zo dňa 13.01.2014 podľa P-378/2014, Z- 1068/2014 - číslo zmeny 49/2014,

c) Pre vlastníka pod por. č. 3 - Exekútorský úrad, Hraničná 12, 058 01 Poprad, JUDr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva Ex 1090/99 zo dňa 27.5.2014 podľa P-950/14, Z-2467/14,

d) Pre vlastníka pod por. č. 4 - Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č. 267452/Zal/1 podľa V-632/13, vklad povolený 14.3.2013 - číslo zmeny 64/13.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 14.700,00 EUR
K. Najnižšie podanie 14.700,00 EUR
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Dana Husťáková
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bratislavská
b) Orientačné/súpisné číslo 1630/22
c) Názov obce Košice - Západ d) PSČ 04011
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 24.03.1960
V. Odhad ceny predmetu dražby Predmet opakovanej dražby bol ocenený znaleckým posudkom č. 40/2017 zo dňa 01.10.2017, vypracovaným Ing. Arch. Jánom Kimákom, ul. kpt. Pavlíka 841/34, Svidník, na sumu 14.700,00€ /slovom štrnásťtisícsedemsto eur/.
Predmet opakovanej dražby bol ocenený cenou obvyklou v mieste a čase konania dražby.