Dražba nehnuteľností v obci Stará Turá v katastrálnom území Stará Turá

Katastrálne územie:
Stará Turá
Obec:
Stará Turá

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 52.000,00 05.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 186/2012
Typ dražobnej vyhlášky: EX 186/2012
Poradie dražby: 1
Exekútor: Ivan Varga
Ulica: Popradská 68
Obec: Košice
PSČ: 04011
Zastupujúci exekútor: Michal Mazúr
Ulica: Štúrova 17
Obec: Košice
PSČ:
Dátum konania dražby: 05.09.2018
Čas konania dražby: 11:00
Miesto konania dražby: Popradská 68, 04011Košice
Vlastník: Anna Vargová
Sídlo: Partizánska 112/21, 055 01 Margecany
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 25.07.2018
Znalecká hodnota: 52.000,00
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 26.000,00
Číslo bankového účtu: SK3711110000001362226028
Najnižšie podanie: 52.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK3711110000001362226028
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 28.08.2018
Čas obhliadky: 13:00
Miesto obhliadky veci: v mieste nehnuteľnosti
Ďalšie informácie : Ohliadka nehnuteľnosti bude vykonaná po predchádzajúcej telefonickej dohode so záujemcom, najneskôr 1 deň pred dňom konania ohliadky, kontakt: 055/6405151
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Nové Mesto nad Váhom
     Obec : Stará Turá
     Kataster : Stará Turá
     Číslo listu vlastníctva: 6846
   Parcela
     Parcelné číslo: 1130/22
     Výmera: 78
     Druh: zast. plochy a nadv.
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 1130/24
     Výmera: 78
     Druh: zast. plochy a nadv.
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 1135
     Výmera: 302
     Druh: zast. plochy a nadv.
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 196
     Pracelné číslo: 1135
     Druh stavby: Bytovy dom
     Popis stavby: byt č. 4
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: