Dražba nehnuteľností v obci Štítnik v katastrálnom území Štítnik

Katastrálne územie:
Štítnik
Obec:
Štítnik

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 8.900,00 25.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 388/2007-Z
Typ dražobnej vyhlášky: EX 388/2007-Z
Poradie dražby: 2
Exekútor: Juraj Koči
Ulica: Okružná 3
Obec: Michalovce
PSČ: 07101
Dátum konania dražby: 25.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Okružná 3, 07101Michalovce
Vlastník: Vester Vladimír
Sídlo: Ochtinská 476/95, Štítnik
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 22.08.2018
Znalecká hodnota: 8.900,00
Reálna hodnota: 8.900,00
Výška zábezpeky: 4.450,00
Číslo bankového účtu: SK75 5200 0000 0000 1187 3931, VS 3882007
Najnižšie podanie: 8.900,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK75 5200 0000 0000 1187 3931, VS 3882007
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Závady neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Vydražiteľ sa stáva vlastníkom nehnuteľnosti dňom udelenia príklepu, ak súd udelenie príklepu schváli a vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie.
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 21.09.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Štítnik
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Rožňava
     Obec : Štítnik
     Kataster : Štítnik
     Číslo listu vlastníctva: 811
   Parcela
     Parcelné číslo: 68
     Výmera: 154
     Druh: záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 69/1
     Výmera: 236
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo:
     Pracelné číslo: 69/1
     Druh stavby: rodinný dom
     Popis stavby: bez súpisného čísla
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: