Dražba nehnuteľností v obci Strážske v katastrálnom území Strážske

Katastrálne územie:
Strážske
Obec:
Strážske

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 8.460,00 € 01.08.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 095/16-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko SVB a NP Chemik
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Obchodná
b) Orientačné/súpisné číslo 253
c) Názov obce Strážske d) PSČ 072 22
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 35560592
C. Miesto konania dražby Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie
D. Dátum konania dražby 01. 08. 2018
E. Čas konania dražby 08.15 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1691, vedenom Okresným úradom Michalovce - Katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec: STRÁŽSKE, katastrálne územie: Strážske, a to:

 

  • byt č. 22 na 4. p. vo vchode 253 bytového domu so súpisným číslom 253, ktorý je postavený
    na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 523/3;
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 4420/237100,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 4420/237100, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 523/3 o výmere 520 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

 (ďalej len "predmet dražby").

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 22 na parc. CKN č. 523/3, Ul. Obchodná 253, Strážske

Ohodnocovaný byt č. 22 sa nachádza v obytnom dome na Ul. Obchodnej č.s. 253 v intraviláne mesta Strážske, v jeho centrálnej časti, obec Strážske, v katastrálnom území Strážske. V byte neboli vykonané stavebné úpravy, bytové jadro je murované. Bytová jednotka pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne a príslušenstva. Obytné miestnosti ako aj príslušenstvo majú úpravu vnútorných povrchov stien stierkou. Podlaha obytných miestností je laminátová, kuchyňa a predsieň laminátová, kúpeľňa a WC je PVC. Vypočítaná podlahová plocha je 50,68 m2 (vrátane loggie).

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

 

 

Bytový dom na ul. Obchodná so súpisným číslom 253 v Strážskom

Obytný dom č.s. 253 sa nachádza na parcele č. 523/3. Ohodnocovaná bytová jednotka č. 22 sa nachádza na 4. poschodí (4. nadzemnom podlaží) obytného domu. Ukončenie výstavby obytného domu bolo v roku 1978
na základe potvrdenia Mesta Strážske zo dňa 13.09.2006, ktorý tvorí prílohu znaleckého posudku.
Vzhľadom
k tomu, že pozemok na predloženom LV je v podielovom vlastníctve, je predmetom hodnotenia v tomto znaleckom posudku v podiele 4420/237100.

Bytový dom je panelovej prefabrikovanej konštrukcie, má 7 nadzemných podlaží a plochú strechu. Pôvodne slúžil ako ubytovňa CHEMIK, po úprave sa využíva pre samostatné bytové jednotky. Prvé nadzemné podlažie tvoria garáže a spoločné priestory pre bicykle a kočiare, práčovňa a sušiareň. Na 2. až 7. NP sú situované byty.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt č. 22 na parc. CKN č. 523/3, Ul. Obchodná 253, Strážske

Obytné miestnosti sú dostatočne presvetlené, výplňové okenné konštrukcie sú pôvodné drevené zdvojené, vonkajšie plastové žalúzie, dvere hladké plné alebo zasklené. V byte je nový rozvod elektriny, vody, vykurovacie telesá sú liatinové rebrové radiátory. Vybavenie kuchyne - kuchynská linka dl. 2,05 m, elektrický sporák Gorenje, kúpeľňa - malá plechová smaltovaná vaňa, keramické umývadlo, podlaha keramická dlažba, keramický obklad stien po strop. WC kombi, podlaha PVC, keramický obklad stien po strop. Elektroinštalácia svetelná ističe. Prípojky vody od stúpacích rozvodov z oceľových rúr. Kanalizačné prípojky zo zariaďovacích predmetov v byte z plastových rúr. Teplá voda ohrievaná z centrálneho zdroja. Nameraná výmera bytu je 43,09 m2, nameraná výmera loggie je 7,59 m2.

 

Bytový dom na ul. Obchodná so súpisným číslom 253 v Strážskom

Byt sa nachádza v obytnom dome panelovej - prefabrikovanej konštrukcie s plochou strechou s krytinou
z asfaltových pásov. Vykurovanie a ohrev TÚV je z centrálneho zdroja. Klampiarske konštrukcie sú kompletné, okná spoločných priestorov plastové. Úprava spoločných priestorov bežná (podlahy vstupných chodieb keramická dlažba a PVC, schodisko dvojramenné prefabrikované PVC, omietky stierka, spoločné priestory
na 1. NP majú podlahy z cementového poteru). Obytný dom má jeden výťah so strojovňou na streche. Byt je užívaný, s bežnou údržbou. Prvky dlhodobej životnosti sú pôvodné opotrebované úmerne veku. Vzhľadom
na technický stav, konštrukčné vyhotovenie bytového domu a bytu predpokladám životnosť na 80 rokov.

 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                             3,45*4,35

                              15,01

WC                              1,32*0,80

1,06

Kúpeľňa                       1,82*1,24

2,26

Predsieň                       1,47*2,08

3,06

Kuchyňa                       3,40*1,26+2,83*0,84

6,66

Izba                              3,45*4,36

15,04

Vypočítaná podlahová plocha

43,09

Loggia                          3,45*1,10*2

   7,59

 

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Parc. č. 523/3 - zastavané plochy a nádvoriaPozemok na predloženom LV č. 1691 - čiastočný, k.ú. Strážske, vydaného Katastrálnym úradom v Košiciach Správa katastra Michalovce je v podielovom vlastníctve, je predmetom hodnotenia v podiele 4420/237100 z parcely KN č. 523/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 520 m2, t.j. 9,69 m2. Situovaný na ul. Obchodnej v centrálnej časti mesta. V blízkosti je súvislá zástavba obytných domov, základná škola, materská škola, obchody, reštaurácia, pešia zóna, park, parkoviská a trávnaté plochy.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
LV č. 1691, k.ú.: Strážske
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
22,61,62,63,64,65 P-58/18 Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva SVB a NP Chemik, Obchodná 253, 072 22 Strážske, zastúpení správcom Domspráv s.r.o., byty, teplo a iné služby, Stefánikova 44, 071 01 Michalovce čz- 69/18

P-222/18 Poznamenáva sa oznámenie o dražbe Zn. PDS č. 095/10-2017 14.03.2018, od Profesionalná dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, Navrhovateľ SVB a NP Chemik, Obchodná 253, 072 22 Strážske čz. 111/2018

ČASŤ C: ŤARCHY
22 Záložné právo podľa § 15 odst. 1 zákona . č. 182/93 v prospech SVB a NP Chemik.
61 Záložné právo podľa § 15 odst. 1 zákona . č. 182/93 v prospech SVB a NP Chemik.
62 Záložné právo podľa § 15 odst. 1 zákona . č. 182/93 v prospech SVB a NP Chemik.
63 Záložné právo podľa § 15 odst. 1 zákona . č. 182/93 v prospech SVB a NP Chemik.
64 Záložné právo podľa § 15 odst. 1 zákona . č. 182/93 v prospech SVB a NP Chemik.
65 Záložné právo podľa § 15 odst. 1 zákona . č. 182/93 v prospech SVB a NP Chemik.

Iné údaje:
Bez zápisu.
Poznámka:
Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 27/2018
Meno znalca: Ing. Miroslav Dutko
Dátum vyhotovenia: 14.02.2018
Všeobecná cena odhadu: 9.400,00 €
K. Najnižšie podanie 8.460,00 €
L. Minimálne prihodenie 200,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 2.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:00952017,
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak cena dosiahnutá vydražením je vyššia ako 6 640 eur
na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Košice, VS: 00952017, ak sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak. Ak cena dosiahnutá vydražením nie je vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 23.07.2018 o 10.15 hod. Obhliadka 2: 24.07.2018 o 13.15 hod.
Miesto obhliadky ­Byt č. 22 na 4. p. , Ul. Obchodná 253, Strážske
Organizačné opatrenia Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0907 420 820.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí .
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Martina
c) priezvisko Mižiková
d) sídlo Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice