Dražba nehnuteľností v obci Štrba v katastrálnom území Štrba

Katastrálne územie:
Štrba
Obec:
Štrba

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 17.07.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 166/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
D. Dátum konania dražby 17. 07. 2018
E. Čas konania dražby o 09,30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

a)            Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 362/2                     Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 47 m2

 parc. č. 363/1                     Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 75 m2

 parc. č. 363/2                     Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 29 m2

Stavba

súp. č. 126                          rodinný dom                                     na parc. č. 363/1

spoluvlastnícky podiel: ½

(k vyporiadaniu BSM došlo na základe Uznesenia Okresného súdu Poprad, zo     dňa 09.11.2012, spis. zn. 17C/81/2011-99, a to zriadením podielového spoluvlastníctva k  majetku spadajúceho do BSM, podielové spoluvlastníctvo k 04.06.2018 nebolo evidované na LV č. 3117, k.ú.: Štrba)

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Poprad, katastrálny odbor, LV č. 3117, okres: Poprad, obec: ŠTRBA, katastrálne územie: Štrba.  

 

b)     Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 357                         Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 65 m2

parc. č. 359                         Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 77 m2

parc. č. 362/1                     Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 686 m2

spoluvlastnícky podiel: ½

(k vyporiadaniu BSM došlo na základe Uznesenia Okresného súdu Poprad, zo     dňa 09.11.2012, spis. zn. 17C/81/2011-99, kedy spoluvlastnícky podiel     o veľkosti ½ k predmetu dražby pripadol do vlastníctva úpadcu, zmena   k 04.06.2018 nebola evidovaná na LV č. 4027, k. ú.: Štrba)                       

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Poprad, katastrálny odbor, LV č. 4027, okres: Poprad, obec: ŠTRBA, katastrálne územie: Štrba.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: sklad, prípojka kanalizácie, žumpa.

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 126

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ k rodinnému domu so súp. č. 126. Ohodnocovaný rodinný dom je súčasťou skupiny podobných rodinných domov v uličnej zástavbe obce Štrba na Hlavnej ulici v obytnej zóne na okraji centrálnej časti, na mierne svahovitom pozemku napojený na všetky inžinierske siete. Pôvodný rodinný dom je dvojpodlažný, s jednou pivnicou v suteréne. Rodinný dom bol postavený a daný do užívania v r. 1927, v r. 1958 bola za domom postavená dvojpodlažná prístavba, ktorá je s domom prevádzkovo aj technicky prepojená. Vstup do prízemia prístavby je samostatný z dvora, schodiskom do prízemia pôvodného domu a na II.NP prístavby, vstup do suterénu pôvodného domu je z dvora. Pôvodný rodinný dom je postavený na kamenných základoch bez vodorovnej izolácie, obvodové murivo je kamenné hr. 60 cm, priečky z kamenného muriva, vnútorné omietky vápennocementové hladké, strop drevený s rovným podhľadom, strop suterénu klenutý do oceľových traverz, krov drevený väznicový sedlový, krytina strechy na krove pálená jednoduchá, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, fasádne omietky hladké vápennocementové, schody drevené s podstupnicami z mäkkého dreva, dvere interiérové rámové s výplňou, okná v celom objekte drevené dvojité, podlahy obytných miestnosti palubovky, chodba I.NP a kúpeľňa keramická dlažba, chodba II.NP OSb dosky, kúpeľňa keramická dlažba, kuchyňa na I.NP prístavby keramická dlažba v kombinácií s plávajúcou laminátovou podlahou, vykurovanie ústredné, radiátory plechové panelové, kotol ÚK na zemný plyn s ohrevom TÚV na povale, elektroinštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, inštalácia zemného plynu iba do kuchyne, kanalizácia plastovým potrubím, zdroj teplej vody kotol ÚK, kuchyňa na I.NP - linka na báze dreva 2,60 m, nerezový drez, batéria páková, kombinovaný šporák, keramický obklad okolo linky, vnútorné vybavenie kúpeľne na I.NP prístavby - kombi WC, umývadlo, samostatná sprcha, batéria sprchy páková, umývadlo obyčajná, keramický obklad, kúpeľňa na II.NP prístavby - vaňa plechová smaltovaná, umývadlo, WC kombi, keramický obklad, elektrický rozvádzač s automatickým istením na chodbe, ďalšie vybavenie nie je. Technický popis vyhotovenia v čase obhliadky v zmysle metodiky 1. Podzemné podlažie: Zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s viditeľnými trámami železobetónové. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Výplne otvorov - dvere - oceľové jednoduché. Podlahy - dlažby a podlahy ostatných miestností - cementový poter, tehlová dlažba. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – svetelná. 1. Nadzemné podlažie: Základy - kamenné - bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke nad 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko - mäkké drevo s podstupnicami. Strecha - krovy - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky; - samostatnej sprchy; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové;  - ostatné; záchod - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla. Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu. 2. Nadzemné podlažie: Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko - mäkké drevo s podstupnicami. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane. Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely. Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – svetelná. Popis podlaží: 1. Podzemné podlažie: Dispozične má suterén jeden sklad. 1. Nadzemné podlažie: pôvodná časť rodinného domu má dve izby. Prístavba z roku 1958: Dispozícia I.NP prístavby má chodbu, schodisko, kúpeľňu a kuchyňu. 2. Nadzemné podlažie: má dve izby. Prístavba z roku 1958: Dispozícia podlažia prístavby má chodbu, schody na povalu, kúpeľňu a jednu izbu.  

Popis pozemkov

Predmetom ohodnotenia bola spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ k pozemku, parcely č.: 362/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2, 363/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2, 363/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, 357 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m2, podiel ½, 359 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m2, podiel ½ a 362/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 686 m2, podiel ½ , tvoria pozemok zastavaný rodinným domom, tvoria pozemok za domom a úzky dvor okolo domu v zastavanej časti obce Štrba, v k. ú. Štrba, v lokalite IBV, komunikácia pred domom - Hlavná ulica je verejná miestna komunikácia, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete. Obec je v priamom dotyku s Tatranským národným parkom TANAP a mestom Vysoké Tatry. Negatívnym účinkom je úzky tvar pozemku a spoluvlastníctvo dvora. Východiskovú hodnotu pozemku súdny znalec stanovil ako 60 % z hodnoty pozemkov v meste Vysoké Tatry.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY evidované na LV č. 3117:
1, Daňový úrad Svit - Poznamenáva sa rozhodnutie o zriadení záložného práva na zabezpečenie daňového nedoplatku č. 719/320/19677/05/ Kop vykonateľné dňa 19.10.2005, P1 - 233/05,Z 2775/05, právoplatné dňa 3.11.2005, P1-710/10, Z 1603/10
2, Exekútorský úrad Martin, súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 1032/07, P1-494/07, Z 3263/07 zo dňa 9.11.2007
3, Exekútorský úrad Michalovce, súdna exekútorka, Mgr. Marcela Zummerová - Poznamenáva sa exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 377/2007-47, P1-553/07, Z 3669/07 zo dňa 19.12.2007
4, Mgr.Dušan Sopko, súdny exekútor, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad - Poznamenáva sa exekučný príkaz na zriadenenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 36/02-143, P1-370/09, Z 2784/09 zo dňa 18.9.2009 5, Mgr.Dušan Sopko, súdny exekútor, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 83/03-102, Z 3195/09, P1-426/09 zo dňa 27.10.2009
6, Mgr.. Dušan Sopko, súdny exekútor, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva EX 104/06-25, Z 3296/09, P1-438/09 zo dňa 9.11.2009, Z 3451/09, P1-458/09 zo dňa 18.11.2009
7, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 10823/09, P1-968/10, Z 2550/10 zo dňa 28.5.2010
8, Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, JUDr. Michal Kešeľak, súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 556/2012-9 zo dňa 18.7.2012, P 1308/12, Z 3048/12
POZNÁMKY evidované na LV č. 3117:
1, Poznamenáva sa: Bc. Dušan Sopko, súdny exekútor - Upovedomenie o začatí a spôsobe vykonania exekúcie EX 36/02-41, P1 273/02.
2, Poznamenáva sa Bc. Dušan Sopko, súdny exekútor - Upovedomenie o začatí a spôsobe exekúcie EX 83/03-13, P2 - 67/03
3, Exekútorský úrad Tvrdošín, súdny exekútor Bc. Jaroslav Kabáč - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností a zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 204/04, P2 -79/05 zo dňa 18.4.2005
4, Exekútorský úrad Tvrdošín , súdny exekútor Bc. Jaroslav Kabáč - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti a príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti Ex 204/04, P1- 65/05 zo dňa 18.4.2005
5, Exekútorský úrad SP. Nová Ves, súdny exekútor JUDr. Jozef Šváb - poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti EX 154/02-39, P2 - 212/05 zo dňa 11.11.2005
6, Exekútorský úrad Sp. Nová Ves, súdny exekútor JUDr. Jozef Šváb - poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 154/02-43, P2 - 213/02 zo dňa 11.11.2005
7, Exekútorský úrad Sp. Nová Ves, súdny exekútor JUDr. Jozef Šváb - poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti EX 154/02 -40, P1 - 261/05 zo dňa 11.11.2005
8, Daňový úrad Svit - Poznamenáva sa rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania č. 719/320/22081/05/Kop., P- 220/05 zo dňa 22.11.2005 9, Exekútorský úrad vo Svidníku, súdny exekútor Voloch Juraj - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti, zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 00514/01, P2 -130/06 zo dňa 3. 5. 2006
10, Exekútorský úrad vo Svidníku, súdny exekútor Voloch Juraj - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 000514/01, P1- 101/06 zo dňa 3. 5. 2006
11, Exekútorský úrad vo Svidníku, súdny exekútor Voloch Juraj - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 000514/01, P1- 101/06 zo dňa 3. 5. 2006
12, Mgr. Dušan Sopko, súdny exekútor, Nám. sv. Egídia 95, Poprad - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie EX 104/06, P2-114/07 zo dňa 9.3.2007
13, Exekútorský úrad Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 377/2007 zo dňa 08.08.2007, P2 311/07.
14, Exekútorský úrad Martin, súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti a upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 1032/2007, P2- 489/07 zo dňa 9.11.2007
15, Exekútorský úrad Martin, súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti EX 1032/07, P1-498/07 zo dňa 9.11.2007
16, Daňový úrad Svit- Poznamenáva sa daňový exekučný príkaz č. 719/320/872-23003/07/Kos, P1-548/07 zo dňa 13.12.2007
17, Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, súdny exekútor, JUDr. Michal Kešeľak - Poznamenáva sa exekučný príkaz predajom nehnuteľnosti Ex 10/2004, P1- 2/08 zo dňa 19.12.2008
18, Mgr.Dušan Sopko, súdny exekútor, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti, zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 104/06-18, P2-271/09 zo dňa 18.9.2009
19, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 10823/09 zo dňa 19.4.2010, P1-818/10
20, Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, JUDr. Michal Kešeľak, súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením záložného práva Ex 556/2012 zo dňa 14.6.2012, P 1100/12
21, Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, súdny exekútor JUDr. Michal Kešeľak –Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva k nehnuteľnosti Ex 11/2004 zo dňa 28.5.2013, P 842/13
22, Poznamenáva sa oznámenie o dražbe Zn. 166/2017 dražobníkom: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36764281 podľa P 190/18, parc. KNC 362/2, 363/1, 363/2, stavba rodinný dom súpisné číslo 126 na parc. KNC 363/1
INÉ ÚDAJE evidovane na LV č. 3117:
1, Poznamenáva sa - Bc. Dušan Sopko, súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti EX 36/02-80, Z 972/03
ŤARCHY evidované na LV č. 4027:
1, Daňový úrad Svit - Poznamenáva sa rozhodnutie o zriadení záložného práva na zabezpečenie daňového nedoplatku č. 719/320/19170/05/Kop vykonateľné dňa 6.10.2005, P1 - 224/05, Z 2643/05, právoplatné dňa 21.10.2005, P1-710/10, Z 1603/10
2, Poznamenáva sa Daňový úrad Svit - rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 719/320/7415/05/Kop. zo dňa 12.5.2005, P1 170/05, Z 2022/05
3, Exekútorský úrad Martin, súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 1032/07, P1-494/07, Z 3263/07 zo dňa 9.11.2007
4, Exekútorský úrad Michalovce, súdna exekútorka Mgr. Marcela Zummerová - Poznamenáva sa exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 377/2007-47, P1- 553/07, Z 3669/07 zo dňa 19.12.2007
5, Exekútorský úrad Martin, súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo - poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 1108/07, P1-41/08, Z 295/08 zo dňa 8.1.2008
6, JUDr. Dušan Sopko, súdny exekútor, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad - Poznamenáva sa exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 104/06-31, Z 3633/09, P1-485/09 zo dňa 7.12.2009
7, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 10823/09, P1-968/10, Z 2550/10 zo dňa 28.5.2010
8, Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, JUDr. Michal Kešeľak, súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 556/2012-9 zo dňa 18.7.2012, P 1308/12, Z 3048/12
POZNÁMKY evidované na LV č. 4027:
1, Poznamenáva sa Bc. Dušan Sopko, súdny exekútor - Upovedomenie o začatí a spôsobe vykonania exekúcie EX 83/03-13, P2-67/03
2, Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, súdny exekútor JUDr. Kešeľak Michal - poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 10/2004, P2 - 176/05 zo dňa 28.9.2005
3, Exekútorský úrad Sp. Nová Ves, súdny exekútor JUDr. Jozef Šváb - poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti EX 154/02-39, P2 - 212/05 zo dňa 11.11.2005
4, Exekútorský úrad Sp. Nová Ves, súdny exekútor JUDr. Jozef Šváb - poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 154/02-43, P2 - 213/05 zo dňa 11.11.2005
5, Exekútorský úrad Sp. Nová Ves, súdny exekútor JUDr. Jozef Šváb - poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti EX 154/02-40, P1 - 261/05 zo dňa 11.11.2005
6, Daňový úrad Svit - Poznamenáva sa rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania č. 719/320/22081/05/Kop., P2 - 220/05 zo dňa 22.11.2005
7, Exekútorský úrad vo Svidníku, súdny exekútor Voloch Juraj - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti, zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 00514/01, P2 130/06 zo dňa 3. 5. 2006
8, Exekútorský úrad vo Svidníku, súdny exekútor Voloch Juraj - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 000514/01, P1 -101/06 zo dňa 3. 5. 2006
9, Exekútorský úrad Martin, súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti a upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 1032/2007, P2- 489/07 zo dňa 9.11.2007
10, Exekútorský úrad Martin, súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti EX 1032/2007, P1-498/07 zo dňa 9.11.2007
11, Daňový úrad Svit - Poznamenáva sa daňový exekučný príkaz č. 719/320/872-23003/07/Kos, P1-548/07 zo dňa 13.12.2007
12, Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, súdny exekútor, JUDr. Michal Kešeľak - Poznamenáva sa exekučný príkaz predajom nehnuteľnosti Ex 10/2004, P1-2/08 zo dňa 19.12.2007
13, Exekútorský úrad Martin, súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 1108/07, P2-26/08 zo dňa 8.1.2008
14, Exekútorský úrad Martin, súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo - poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti a spoluvlastníckeho podielu EX 1108/07, P2-27/08 zo dňa 8.1.2008
15, Exekútorský úrad Marin, súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo - poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti a spoluvlastníckeho podielu EX 1108/07, P1-42/08 zo dňa 8.1.2008
16, Exekútorský úrad Martin, súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva a upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti a spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti EX 1105/2007, P2-285/09 zo dňa 24.9.2009
17, Exekútorský úrad Martin, súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva a upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti a spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti EX 1107/2007, P2-286/09 zo dňa 23.9.2009
18, Exekútorský úrad Martin, súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva a upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti a spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti EX 1106/2007, P2-287/09 zo dňa 23.9.2009
19, Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, JUDr. Michal Kešeľak, súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením záložného práva Ex 556/2012 zo dňa 14.6.2012, P 1100/12
20, Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, súdny exekútor JUDr. Michal Kešeľak - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva k nehnuteľnosti Ex 11/2004 zo dňa 28.5.2013, P 842/13
21, Poznamenáva sa oznámenie o dražbe Zn. 166/2017 dražobníkom: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36764281 podľa P 190/18, parc. KNC 357, 359, 362/1
INÉ ÚDAJE evidovane na LV č. 4027:
1, Poznamenáva sa - Bc. Dušan Sopko, súdny exekútor - Upovedomenie o začatí a spôsobe vykonania exekúcie EX 36/02-46, P1 286/02.
2, Poznamenáva sa - Bc. Dušan Sopko, súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti EX 36/02-80, Z 972/03
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 19.100,- €
K. Najnižšie podanie Bolo urobené / 19.100,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 19.075,64 €