Dražba nehnuteľností v obci Stredné Plachtince v katastrálnom území Stredné Plachtince

Katastrálne územie:
Stredné Plachtince
Obec:
Stredné Plachtince

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 3.000,00 28.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 328/2012
Typ dražobnej vyhlášky: 328/2012
Poradie dražby: 2
Exekútor: Róbert Tutko
Ulica: Čučmianska dlhá 26
Obec: Rožňava
PSČ: 04801
Dátum konania dražby: 28.08.2018
Čas konania dražby: 11:00
Miesto konania dražby: Čučmianska dlhá 26, 04801Rožňava
Vlastník: Pavlová Mária, nar. 22.01.1958 - Rodinný dom
Sídlo: Stredné Plachtince 47
Podiel: 1/1
Vlastník: Pavlová Mária, nar. 22.01.1958 - Letná kuchyňa
Sídlo: Stredné Plachtince 47
Podiel: 1/2
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 13.07.2018
Znalecká hodnota: 3.000,00
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 1.500,00
Číslo bankového účtu: SK1802000000000332345582, VS 3282012
Najnižšie podanie: 3.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK1802000000000332345582, VS 3282012
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 21.08.2018
Čas obhliadky: 11:00
Miesto obhliadky veci: Stredné Plachtince
Ďalšie informácie : Exekútorský úrad tel. 058/7331 407
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Veľký Krtíš
     Obec : Stredné Plachtince
     Kataster : Stredné Plachtince
     Číslo listu vlastníctva: 1952, 1670, 45
   Parcela
     Parcelné číslo: 555
     Výmera: 102
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 557
     Výmera: 50
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 559
     Výmera: 970
     Druh: Záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 558
     Výmera: 761
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 58
     Pracelné číslo: 555
     Druh stavby: 10
     Popis stavby: Rodinný dom
   Stavba
     Supisné číslo: 297
     Pracelné číslo: 557
     Druh stavby: 20
     Popis stavby: Letná kuchyňa
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: