Dražba nehnuteľností v obci Stropkov v katastrálnom území Stropkov

Katastrálne územie:
Stropkov
Obec:
Stropkov

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 15.06.2018 Stiahnuť
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo VDS:12-22/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Brnenská8004010 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 21836/V
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Spoločenstvo vlastníkov bytov "F-6" Stropkov so sídlom Matice slovenskej s. 902, o. 4, 6, 8, 09101 Stropkov, SR, IČO: 37784455 v zastúpení predsedom Monikou Briňarskou. Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Alena Ondrušeková v Košiciach ul. Alžbetina č.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Matice slovenskej
b) Orientačné/súpisné číslo 902
c) Názov obce Stropkov d) PSČ 09101
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 37784455
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Alena Ondrušeková v Košiciach ul. Alžbetina č. 32,04001 Košice.
D. Dátum konania dražby 15. 06. 2018
E. Čas konania dražby 8.00
F. Kolo dražby prvá
G. Predmet dražby

-byt č. 17 na 2. poschodí bytového domu na ul. Matice slovenskej, súpisné číslo: 902, vchod: 6, zapísaný na LV č. 3132, nachádzajúci sa na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape č. 865 o výmere 637 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 4074/224528, katastrálne územie: Stropkov, obec: Stropkov, okres: Stropkov, Okresný úrad Stropkov, Katastrálny odbor.

Dôvody upustenia od dražby:

Dražobník upustil od dražby z dôvodov uvedených v § 19 ods. 1 písm. a) zák. č. 527/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov t. j.: „na základe písomnej žiadosti  navrhovateľa dražby“.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.